Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1980 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis-vasaris
Po trisdešimt metų
Antanas Taškus — Amerika dievų rinkoje

Vitalija Bogutaitė — Meditacijos ir metamorfozė (eil.)
Birutė Ciplijauskaitė — Pastabos apie istorinį romaną

Mykolas Šilaitis — Eilėraščiai

Vincas Natkevičius — Vinco Ramono beletristika

Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1979 metais

Kęstutis Trimakas — Žvilgsnis į Amerikos psichologiją 1960-1980

K. T. — Religija ir sveikata, 1979

Juozas B. Laučka — Lietuviai Boriso Pasternako gyvenime

K. Žoromskis — Paprastumas, sujungtas su estetine vizija (E. Kepalaitės kūryba)


* 2 kovas-balandis
Kęstutis Skrupskelis — Lietuviai filosofai ir utopinės svajonės
Tomas Venclova — Eilėraštis
Augustinas Rubikas — Šventasis Raštas ir evoliucija
Antanas Paškus — Amerika dievų rinkoje
Lidija Šimkutė — Iš ciklo "Atsukau laikrodį" (Eil.)
Vincas Maciūnas — Jakštas bara Vaižgantą
T. Karaliūnas — Katalikiškoji Lenkija ir žmogaus teisės
Kęstutis Trimakas — Žvilgsnis į Amerikos psichologiją 1960-1980
P. Algis Raulinaitis — Vliko seimas 1979.XII.8-9 Baltimorėje
Antanas Gustaitis — Aktorius Juozas Palubinskas atsiminimuose
Saulė Jautokaitė — Lietuvių Dailės instituto meno paroda
A. L. — PEN Klubo delegatų suvažiavimas Londone


* 3 gegužė-birželis
Kęstutis K. Girnius — Dvi pagrindinės šiuolaikinės moralinės teorijos
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Eilėraščiai
Pokalbis su dail. V. Vizgirda
Jeronimas Kazlauskas, — Lietuvos mokyklų tragizmas
Eilėraščiai iš Lietuvos
Jonas Papartis — Valentinas Morozas — portreto metmenys
Povilas Dilys — Augsburgo Išpažinimas — XVI amžiaus ekumeninisliudijimas
Kęstutis Trimakas — Nauji ekumeninio dialogo vaisiai
Apie psichologiją, jos dėmesį religijai ir jos įnašą kultūrai — pokalbis su dr. Vytautu Bieliausku
Adolfas Darnusis — Kazį Škirpą palydėjus į amžiną poilsį
A.L. — Erdmano "Savižudys" — svarbus Jurašo posūkis


* 4 liepa-rugpjūtis
Aleksandras Flateris — Lietuvos Statuto sukaktis
Bernardas Brazdžionis — Eilėraščiai
J. Draugelis — Religijos padėtis Sovietų Sąjungoje
Kęstutis Girnius — Dvi pagrindinės šiuolaikinės moralinės teorijos
Paulius Rabikauskas — Lietuvos vyskupų dvasinė genealogija
R. Spalis — Bitnikai
Vald. Cukuras — Pirmoji popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika "Redemptor Hominis"
Popiežiaus Jono Pauliaus II idėjos apie ekumenizmą (V. Bagdanavičius)
Kęstutis Trimakas — Erich Fromm (1900 - 1980)
Vytautas Volertas — Rūpestis ateitimi .
Juozas Prunskis — Poezijos dienos Chicagoje


* 5 rugsėjis-spalis
V. Natkevičius — Idealinės vertybės Donelaičio asmenybėje ir "Metuose"
Kazys Bradūnas — Poetas: Kristijono Donelaičio 200 metų mirties sukaktuvinis triptikas
Julius Vidzgiris — Lietuvos laisvės kovos (1940 - 1980)
Antanas Rubšys — Dešimt Dievo įsakymų: Žmonijos nuojauta ir Apreiškimas
Dailininkas Adolfas Valeška
Vacys Kavaliūnas — Pabaiga ir tolumos (Čiurlionio ansamblio 40 m sukakčiai)
Alfonsas Grauslys — Popiežius Jonas Paulius II
Vytautas Bagdanavičius — Modernios filosofijos kliūtys maldai
Leonardas J. Šimutis — Chicagos Lietuvių operos XXIV sezonas
Juozas Prunskis — Tautinių šokių šventė Chicagoje
V. V. — Juozas Laučka — dviejų pasaulių žmogus
Vytautas Seirijis — Pedagogas Ignas Malėnas


* 6 lapkritis-gruodis
Simas Sužiedėlis — Lietuva išorinėje kryžkelėje
J. Jakštas — Vytautas Didysis, Maskvos kunigaikštija ir totoriai
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Lietuvos krikščioninimas Vytauto Didžiojo politikoje
Czeslaw Milosz apie save
Czeslatv Milosz — Himnas, Atsisveikinimas, Mittelbergheim (eil.)
Antanas Rubšys — Dešimt Dievo Įsakymų: Žmonijos nuojauta ir Apreiškimas
Balys Raugas — Dėmesio vertas JAV LB dešimtmetis
P. Jurkus — Vytautas Kašubą — istorinių skulptūrų kūrėjas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai