Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1975 m.
1975 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
L. Andriekus — "Aidams" įžengiant į keturiasdešimtuosius metus
V.J. Bieliauskas — "Aidų" pradžia
J. Brazaitis — Faustas Kirša
J. Janavičius — Eilėraščiai
V. Vaitiekūnas — Lietuva 1974 metais
1974 metai
Al. Baronas — Geri darbai (beletristika)
J. Lišva — Watergate klampynė: jos padariniai ir atgarsiai
J. Rimkevičius — PLIAS — ALIAS XII suvažiavimas
J. Kj. — Jaunimo ansamblis prie Pacifiko
A. S. — Liberaliųjų katalikų problemos


* 2 vasaris
Laisvės meteoras — istorijos dovana
P. Maldeikis — M. Krupavičius ir žemės reforma Lietuvoje
K. Škirpa — Pasisakymas (atsakymai į redakcijos klausimus)
V. Bogutaitė — Eilėraščiai
V. S. Vardys — Krymo totorių byla

P. Gaudys — Baskų likimas ir kovos
V. Vaitiekūnas — Politika 1974 metais
1974 metai
Žlt. — Sveikinant "Kontinentą"
S. A. Girnius — Jaunimo suvažiavimai
L Malėnas — Iš kovos su naciais dėl Lietuvos moksleivių


* 3 kovas
P. Rabikauskas — Teisė ir medicina Vilniaus Akademijoje
A. Radžius — Eilėraščiai
K. Skrupskelis — Tiesos samprata James'o pragmatizme
VI. Juodeika — Engelsas atsisakė revoliucijos
Z. Kuchoįvicz — Barbora, grožiu ir meile triumfuojanti (vertė J. Kėkštas)
P. Melnikas — Vaškinė lėlė (beletristika)
A. L. — "Visų" dienraštis, bet — kokių?
A. Girnius — Prof. gen. Stasys Dirmantas

Alaušius — Jaunimo kongresiniame rate

A. Bammesberger — Prof. Erich Hofmann


* 4 balandis
A. Rubšys — Šviesa iš Kumrano
Vl. Šlaitas — Eilėraščiai
B. Ciplijauskaitė — Skirtingi balsai, senos temos šių dienų poezijoje
A. Gustaitis — Kultūrinė vakaronė (feljetonas)
M. Nasvytis — Reąuiem Picasso ir Lipchitz'ui
J. Maritain — Grožis ir modernioji tapyba (vertė P. Gaučys)
Žlt. — Dviprasmiška detente
K. Nenortas — Amžiną atilsį prof. I. Končiui
V. P. Zubas — Miesto ateitis praeities perspektyvoje


* 5 gegužė
P. Jatulis — Motiejus Valančius — idealus vyskupas
A. Vaičiulaitis — Vysk. Motiejaus Valančiaus raštų stilius
S. A. Girnius — Lietuvos katalikai rusų caristinėj priespaudoj
A. Mažiulis — Nežinoma 1874 - 1877 m. sukurta giesmė
V. Vizgirda — Parodos, premijos ir meno kritika
VI. Jakubėnas — "Elisir d'amore" — Meilės eleksyras
J. Draugelis — Komunistinės moralės "pranašumas"
J. Kojelis, B. Vyliaudas — Du atsiliepimai dėl "Aidų" pradžios


* 6 birželis
A. Rubikas — Kunigystės ir klerikalizmo klausimu (Maceinos knygą skaitant)
A. Maceina — Aukotojas ar seniūnas (atsakymas kun. A. Rubikui)
V. Kazokas — Eilėraščiai
K. Barėnas — Grigaliaus relikvijos (apsakymas)
J. Vaišnora, M.I.C. — 1863 m. sukilimas ir dvasiškija
A. Rubšys — Šviesa iš Kumrano
B. Raugas — Žvilgsnis į JAV LB veiklą
A. Šimkus — A. Simonaitytės rečitalis Chicagoje
A. S. — Amerikos katalikai dešimtmečio perspektyvoje


* 7 rugsėjis
Antanas Maceina — Nuo nihilizmo į Kristų
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai
Dr. P. Rėklaitis — Lietuvio valstiečio Mažojoje Lietuvoje ikonografija
Pranas Lapė — Petras Kiaulėnas (In memoriam)
Pranas Dom. Girdžius — Pono Rožančiaus Quelque Chose
Iš kardinolo Mindszenty atsiminimų (vertė Alina Skrupskelienė
Juozas Vaišnora, M.I.C. — 1863 m. sukilimas ir dvasiškija
Juozas Kojelis — Po Helsinkio konferencijos
Vacys Šaulys — X-tasis gydytojų suvažiavimas

* 8 spalis
Stasys Yla — Prabilęs pasauliui savita kalba
Aleksis Rannit — Laikas Čiurlionio tapyboje
Giesmių giesmė — vertė Alfonsas Nyka Niliūnas
Juozas Vaišnora, M.I.C. — 1863 m. sukilimas ir dvasiškija
Jolanta Malerytė — Eilėraščiai
Linas Kojelis — Jaunieji revoliucionieriai Amerikos universitetuose
Aleksandras Pakalniškis — Vestuvės Žemaičiuose
Ceferino Iujnevich-Juknevičius — Kazimieras Čibiras
Antanas Klimas — Lietuva ir lietuviai naujojoje Encyclopedia Britannica laidoje
A. Gst. — Rašytojas Marius Katiliškis
Romas Kasparas — Gastrolės Pietų Amerikoje


* 9 lapkritis
Vytautas Volertas — Visuomeninis darbas
Danguolė Sadūnaitė — Eilėraščiai
Antanas Maceina — Kapas be paminklo (Juozo Brazaičio mirties metinėms
A. Ivaška — Rugsėjis Škotijoje (Eil.)
Aleksandra Kašubienė — Adomo Galdiko kūrybinė raida
Viktorija Skrupskelytė — Neišsipildžiusių troškimų poezija (Žvilgs-
nis į Juozo Kėkšto kūrybą)

L. A. — 1975 m. Nobelio premijos laureatai
A. Radžius — Trečias žvilgsnis į Merkurijų
Cezaris Surdokas — Jubiliejinė ateitininkų stovykla
A. Mažiulis — Lituanistikos Instituto suvažiavimas
Pr. V. — Emigrrantologo rimbas ir mentaliteto skurdumas


* 10 gruodis
Julius Draugelis — Bažnyčios padėtis Lietuvoje 1975 m
Leonardas Andriekus — Eilėraščiai
Aleksandra Gustaitienė — Jaunųjų Teatro atsiminimams grįžtant
Viktorija Skrupskelytė — Neišsipildžiusių troškimų poezija (žvilgsnis
į Juozo Kėkšto kūrybą)

Mikalojus Ivanauskas — Tapytojas Jonas Rimša
Kun. Kazimieras Pugevičius — Katalikų suvažiavimas etniniais reikalais
E. Čekienė — Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga atšventė 25 metų sukaktį
Rima Čerkeliūnienė — Vytautui Kašubai 60 metų
Vladas Jakubėnas — Vladą Baltrušaitį palaidojus
J. Domeika — Hamiltono lietuvių mergaičių choro "Aidas" penkmetį minint
Algis Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės: A. Pakalniškytės
ir V. Smetonos koncertas, G. Antanaitytės-Ugianskienės rečitalis,
Dalios Kučėnienės rečitalis


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai