Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1974 m.
1974 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
R. Kriaučiūnas — Tipiškas mūsų jaunuolis statistikos veidrodyje (II PLJK anketos duomenų apibendrinimas)
K. Trimakas — Išeivių lietuvybė religinėj praktikoj ir bažnytinėj santvarkoj (Jaunimo Žygio už Tikėjimo Laisvę anketos duomenys)
Pokalbis su prof. A. Saliu (parengė K. Ostrauskas)
J. Juškaitis — Eilėraščiai
P. Orintaitė — Agate (ištrauka iš leidžiamo veikalo)
1973 metai
J. G. — Ateitininkų Federacijos naujas vadas.
L. Andriekus — Viktoras Vizgirda
P. Gaučys — Lituanistikos Instituto suvažiavimas
R. Kasparas — Jaunimo peticija.
A. Liulevičienė — Nobelio laureatas Patrick White

* 2 vasaris
A. Gerutis — Sovietinis federalizmas
„V. Pavalkis — Arkiv. M. Reinys Vilniuje (1940-1947)
J. Brazaitis — Akademija tautos kryžkelėse
VI. Šlaitas — Ramusis džiaugsmas (eilėraštis)
A. Landsbergis — Tautosakos ir dramos sąlytis Lietuvoje
Pokalbis su prof A. Saliu (parengė K. Ostrauskas)
V. P. Zubas — Įspūdžiai iš Okeanijos
V. Vaitiekūnas — Politika 1973 metais
J. B. Laučka — Baltijos valstybės ilgamečio Amerikos diplomato atsiminimuose
A. Malijauskas — Prūsų akmens paminklai Barštyne


* 3 kovas
J. Eretas - Kinija — priešas virsta draugu (vertė A. Skrupskelienė)
Vl. Butkienė — Eilėraščiai
A. L. Rubšys — Naujasis Testamentas ir mitas
Pr. Skardžius — Mano gyvata ir darbas
D. Jasaitis — Dešimt metų be dr. Antano Trimako
M. Brakas — Rytprūsių ateities problema
Al. Baronas — Pakelėje (baletristika)
A. ir A. — Iš gyvenimo neišdildoma religija
R. Viesulas — Penktoji dailės paroda Yorke
V. Daugirdaitė-Sruogienė — Muzikologų ir literatūros istorikų dėmesiui
Alg. Š. — Kultūros Židinys New Yorke


* 4 balandis
A. Pašskus — Dabarties žmogaus dilemos: meilė ar tiesa?
J. Blekaitis — Eilėraščiai
J. Rimkevičius — Dešimtmetis be prof. S. Kolupailos
L. Dargis — Sovietinė statistika ir tikrovė
F. Ponge — Sraigė (vertė P. Gaučys)
J. Vydas — Nerimas ir depresija
S. A. — Iš moterų revoliucinio pasaulio
A. Šimkus — PIANISTO M. Motekaičio rečitalis
D. Stončiūtė — Vasario Šešioliktosios paroda Čikagoje
V.M.G. — Francis Ponge


* 5 gegužė
V. Rimšelis, MIC — Po 700 metų šv. Tomo Akviniečio minties srovėje
M. Bavarskas — Eilėraščiai
A. Paškus — Marksistinis prometėjas ir psichologinis hedonistas
P. Rėklaitis — Likimo pakirstas talentas — Aleksandras Pilsudskis
L. Dargis — Sovietinė statistika ir tikrovė
P. Melnikas — Lesintojas ir karvelis (pasakojimas)
Z. Tenisonaitė — Eilėraščiai
J. Balčiūnas — Bažnyčia Lietuvoje
VI. Jakubėnas — "Kaukių balius"
V. Vizgirda — V. Igno pusamžis
V. Maciūnas — Jaunimo sąjungos užmojai
A.S. Dr. B. Spock galėjo suklysti


* 6 birželis
F. Jucevičius — Beieškant meno teorijai pagrindų
K. Grigaitytė — Eilėraščiai
A. Paškus — Psichodelinis mistikas
A. Dundzila — Kompiuteris — lietuviškosios veiklos naujas talkininkas
E. Arbas — Lietuvis architektas XX amžiuje
K. Sideravičius — Studento krikščioniškas žvilgsnis į lietuvių misiją
B. Radaitis — Vatikanas sovietinėje propagandoje
J. Malėnas — Švietimo tarėjas dr. Pr. Germantas
J. G. — A. Paplauskas-Ramūnas
Iz. Vasiliūnas — J. Kačinsko mišios
V. Krištolaitytė — K. Zapkaus tapyba
R. J. Girnius — A. D. Sacharovas — mokslininkas ir laisvės kovotojas
J. Kralikauskas — Laiškas redakcijai


* 7 rugsėjis
A. Paškus — Krikščioniškas humanistas
A. Šimkus — Komp. VI. Jakubėno kūrybinis kelias
L. Andriekus — Šviesos metų ženkle (eil.)
A. Landsbergis — Leonardo Andriekaus poezija
J.B. Radaitis — Vatikanas sovietinėje propagandoje
F. Niefzsche — Saulė leidžiasi (eil., vertė A. Nyka-Niliūnas)
F. Jucevičius — Beieškant meno teorijai pagrindų
Veiksnių konferenciją sutinkant
A. Norvilas — Pabaltijo studijų puoselėjimo suvažiavimas
Z. Juškevičienė — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė
S. Suž.-Dr. Antanas Vasys
Pr. Skardžius — Dar šis tas apie Pr. Germantą


* 8 spalis
V. Vaitiekūnas — Lietuvos gyventojai pasaulio gyventojų metais
K. Bradūnas — Kryžių kalnas (eil.)
V. Maciūnas — Antano Smetonos laiškai J. Šaulio archyve
Pr. Skardžius — Bendrinė ir literatūrinė kalba
Al. Baronas — Kultūrų sujungimas (eil.)
K. Trimakas — Psichologinis žvilgsnis į tikėjimą
O. Mikailaitė — Eilėraščiai
A. P. Gureckas — Dėl Rytprūsių ateities
R.V.D. — Viltis — tautoje
A. S. — Etninės grupės JAV
V. Rimšelis — Tarptautinis šv. Tomo minties įvertinimas


* 9 lapkritis
Al. Flateris — Šeima kryžkelėje
L. Žitkevičius — Eilėraščiai
A. Masionis — Dr. Alfredas Sennas
A. Landsbergis — Tikrovė supermarkete (ištrauka iš romano)
V. Skrupskelytė — Keturiolika portretų (R. Šilbajorio veikalas)
V. Gidžiūnas — Šv. Bonaventūra 700 metų praslinkus
Al. Pakalniškis — Talkos Žemaičiuose XX a. pradžioje
Al. — Sovietinis "statymas" — kryžių griovimu
R. Zalubas — Adolfas Jucys
J. V. Balčiūnas — Laikinoji vyriausybė ir žydai
A. C. Matulis — Solženicynas ir Pabaltijo tautos

* 10 gruodis
P. Prk. — Nuo Kudirkos ligi Jurašo
J. Vaišnora, MIC — Bažnyčia ir ekumenizmas
D. Sadūnaitė — Eilėraščiai

K. Skrupskelis — Kanto sukaktis
P. Klimas — Du dokumentai iš P. Klimo archyvo apie V. O. Mišalių
J. Gimbutas — 50 metų akademinei skautijai
V. Janavičius — Ar įmanoma lietuviais nebūti?
Veiksniai lietuvių bendravimo klausimu
J. Girnius — "Tėviškės Žiburiams" 25 metai
J. G. — Kun. P. Rauda
J. Girnius — Pedagogas P. Maldeikis
A. Šimkus — Iš Chicagos lietuvių muzikinio gyvenimo

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai