Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1972 m.
1972 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis -vasaris
V. Volertas — JAV LB dvidešimtmetį išlydėjus
J. Kavaliūnas — Lietuviškojo švietimo darbai ir rūpesčiai
V. Trumpa — Bendruomenės tikslus ir veiklą perkratant
M. Katiliškis — Berželis ir sėtuvė (beletristika)
St. Yla — Feliksas Kapočius
VI. Šlaitas — Eilėraščiai.
Z. Ivinskis — Lietuva ir žydai istorijos šviesoje
1971 metai
V. Vaitiekūnas — 1971 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj
Red. — Keli klausimai dėl V. Trumpos straipsnio
J. Girnius — Dr. Leonas Bistras
A. Vasys — Lietuvių kalba Fordhamo universitete
Vl.Jakubėnas — "Dainavos" dvidešimtpenkmetis
vrg. — JAV LB politinių studijų dienos
V. Rimšelis — Trečiasis Bažnyčios sinodas
Mūsų buityje
V. Bražėno laiškas ir redaktoriaus atsakymas


* 3 kovas
S. Palubinskienė — Ekologinė krizė
L, Sutema — Badmetis (eilėraštis)
A. P. Gureckas — Pekino - Maskvos santykių įtaka Lietuvos klausimui
Č. V. Ohcarskas — Mano šermukšnis (eilėraštis)
P. Rabikauskas — Vilniaus akademija naujuose Lietuvos leidiniuose
P. Skardžius — Donum Balticum
Al. Baronas — Piūvis (beletristika)
Alaušius — Kiek pats jaunimas rengiasi savo kongresui?
J. B. — Dr. Jonui Griniui 70 metų
S t. Jankauskas — Prof. Prano Jucaičio 75 metų sukaktis
A. Šimkus — "Sidabrinė diena" Čikagos scenoje
D. Matulionytė — Stempužienės - Lapinsko koncertas
M. Šileikis — Čikagos jungtinė dailės paroda
L. Urv. — H. Šalkausko dailės kelias

* balandis
S. Sužiedėlis — Zenonas Ivinskis istorijos moksle
A. Maceina — Tasai nepažįstamasis Ivinskis
H. Nagys — Eilėraščiai
P. Rabikauskas — Vilniaus akademija naujuose Lietuvos leidiniuose
A. Paškus — "Štai jūsų dievas" — B. J. Skinner
A. Rubikas — Moteris Bažnyčioje
Pr. Visvydas — A. Barono kova su lietuvių poezija
M. Ivanauskas — Giedrės Žumbakienės emalio tapyba


* 4 gegužė
Jaunimo kongresą ir Tautinių šokių šventę sveikinant
Pr. Gaida-Gaidamavičius — Krikščionis tarp kolektyvizmo ir individualizmo
L. Andriekus — Eilėraščiai
A. Landsbergis — Šventoji pieva migloje ("Paskutinio pikniko" ištrauka)
J. Vaškūnas — Lietuvos jaunimas mokykloje (V. Bubnio apysaka "Arberonas")
A. Saulaitis — Žvilgsnis į Brazilijos lietuvius
L. Dambriūnas — Dar dėl poterių kalbos
K. K. Girnius — Jaunimo revoliucija — išganymas? (apie Ch. A. Reichą)
H. Nagys — Dail. V. Remeikos kūryba
K. Dagys — "Antras kaimas"


* 5 birželis
H. Nagys - Pilėnų dvasia tebegyva
A. Paškus — Praeities stagnacija — dabarties krizė
D. Sadūnaitė — Eilėraščiai
V. Zaborskaitė — V. Mykolaitis - Putinas
M. Slavėnienė — Kai S. Nėris gyveno pas Putiną
V. Mykolaitis - Putinas — Birželio 15 (eil.)
Dr. V. V. Gaigalas — Prancūzų romanas (1960 - 70)
V. Liulevičius — Jurgis Krasnickas
Z. Tenisonaitė — Eilėraščiai
K. Grigaitytė — Jazminai (novelė)
J. Kojelis — Ties istorinių lūžių anga
J. B. — Ir St. Santvaras perkopė 70 slenkstį
K. Dagys — V. Krėvės "Skirgaila" scenoje
A. Rubikas — Kas darosi Olandijoje?


* 6 rugsėjis
S. A. Bačkis — JAV de jure Lietuvos pripažinimo 50 metų sukaktis
Alf. Gricius — Eilėraščiai
R. Šilbajoris — Struktūriniai pasikartojimai Dostojevskio romane "Nusikaltimas ir bausmė"
J. Jankus — Istorija iš pirmųjų šaltinių (beletristika)
VI. Jakubėnas — K. V. Banaičio "Jūratė ir Kastytis"
V. Pavalkis — Lietuvos ir Vatikano diplomatiniai santykiai 1918 - 1940
Al. Pakalniškis — Žmonių santykiai Žemaičiuose
S. K. R. — Po jaunimo švenčių
J. Girnius — Sveikiname neužmirštamąjį Juozą Keliuotį
Vt. Vt. — Etninio paveldėjimo programa


* 7 spalis
A. Saulaitis — Išeivijos lietuvių jaunimo prasmės beieškant
H. Antanaitis — Lietuvybė 2000 metais
A. Pečiūraitė — Eilėraščiai
V. Bartusevičius — Išeivijos jaunimas ir pavergta Lietuva
M. Papaurelienė ir Z. Piečaitienė — Lietuvių kalbos mokymas šeimoje
R. Viesulas apie savo dailę (pasikalbėjimas)
R. Šilbajoris — Struktūriniai pasikartojimai Dostojevskio romane "Nusikaltimas ir bausmė"
J. Jankus — Iš pirmųjų šaltinių (beletristika)
J. G. — Jaunimo kongreso paskaitas palydint
L. Andriekus — Didysis visuomenininkas (prel. J. Balkūnas)
Al. Baronas — Dar truputi apie poeziją ir kritiką

* 8 lapkritis
Atsisveikinant prof. Antaną Salį
W. R. Schmalstieg — A. Salys — profesorius Amerikoje

P. Jonikas — Antano Salio mokslinė veikla
A. Salys — Ir vis dėlto ne taip (atsakymas L. Dambriūnui)
K. Grigaitytė — Eilėraščiai
M. Nasvytis — Kultūrinė laisvė ir ištikimybė (dail. V. Vizgirda)
B. Ciplijauskaitė — Gabriel Garcia Marquez
G. Garcia Marąuez — Fragmentai iš "Šimto metų vienatvės" (vertė B.Ciplijauskaitė)
Alaušius — "Neeilinė" tamsuomenė
J. B. Laučka — L. Šimučio 80 metų sukaktį minint
Iz. Vasyliūnas — Balys Dvarionas
J. G. — Prisimenant du Lietuvos draugus (J. Otrębski ir J. Buge
J. Masilionis — Mokytojų studijų savaitė
J. Gimbutas — Inžinierių ir architektų suvažiavimas


* 9 gruodis
St. Yla — Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija
L. Andriekus — Eilėraščiai
A. Paškus — Teilhard'o krikščionybė
O. Mikailaitė — Eilėraščiai
D. Kolbaitė — Dail. Z. Kolbos kūryba
A. Šešplaukis — Novalis — mėlynosios gėlės poetas
A. Baltakis — Eilėraščiai
K. Keblys — Žmogiškoji Mikelinsko giesmė
J. Mikelinskas — Mūsų mokykla (novelė)
J. Kojelis — Momentas jėgoms suglaudinti
J. Masilionis — Šimtas metų Lindei - Dobilui
R. Šliažas — Nobelio laureatas — Heinrich Boell
V. V. Gaigalas — Mirė konvertito E. Psichari sesuo, Renano anūkė
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai