Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Dr. Pranas Skardžius: ANKSTYVESNE IR DABARTINĖ LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS VARTOSENA. Pedagoginio lituanistikos instituto leidinys Čikagoj 1971. Mecenatas — Liet. tautinis akademinis sambūris. 77 psl.
J. Augustaityte - Vaičiūnienė: RŪPESTIS. Eilėraščiai. Išleido J. Karvelis Čikagoj 1970. 131 psl., kaina 3.50 dol.
Juozas Tininis: DAILININKO ŽMONA. Romanas. Lietuviškos knygos klubo leidinys Čikagoj 1970. Aplankas G. Vaitienės. 218 psl., kaina 5 dol.
Karole Pažėraite: ANAPILIO PAPĖDĖJE. Romana.3( Lietuviškos knygos klubo leidinys Čikagoj 1971. Aplankas G. Vaitienės. 280 psl., kaina 5 dol,
Jurnis Gliaudą: SIMAS. Vilties Gijos leidinys Clevelande 1971. 158 psl., kaina 3 dol. Atpasakojama Simo Kudirkos rusams prievartinis atidavimas.
Anatole C. Matulis: PATTERNS IN TIME: A VOYAGE. Illustrations by William F. Prevetti. U..S.A. Eilėraščių rinkinys keliones motyvais, spausdintas Austrijoj 1971.
POEZIJOS IR PROZOS LAKŠTAI 2: Australijos lietuviai poetai. Sydney, 1970. Išleido J. A. Jūragis ir J. Janavičius; Lakšto kaina 50 ct. Su savo poezija lakšte dalyvauja V. Kazokas, J. Janavičius, M. Malakūniene, Pajauta, M. Slavėnienė, A. Gasiūnas, J. Mikštas, J. A. Jūragis, Br. Žaiys ir A. Veščiūnaitė.
Juozas B. Laučka: LIETUVOS PARLAMENTINĖ SANTVARKA. Atspaudas iš ''Tėvynės sargo" 1970 nr. 1, 27 psl.
LITUANUS, 1970, nr. 3 ir 4. Pirmajame šių numerių A. šešplaukio str. apie Šekspyrą liet. literatūroj, A. Ziedonio — apie dabartinės Latvijos literatūrą, D. Sadūnaitės eilėraščiai; antrajame numery — P. Rabikausko str. apie Vilniaus akademija, R. Plečkaičio apie scholastikos moralinę filosofiją Lietuvoj, Pr. Pau-liukonio apie M. Krupavičių ir Lietuvos žemės reformą, K. Almeno dvi novelės.
Kiti periodiniai leidiniai: Į LAISVĘ, 1970. XII, nr. 50 (Z# Ivinskio str. apie Steigiamąjį seimą); MŪSŲ SPARNAI 1970.XII, nr. 29; AKIRAČIAI, 1970 X-XI, nr. 9 ir 10; MOTERIS, 1970.XI, nr. 6 (A. Šidlauskaitės str. apie šeimos sugyvenimo meną); TECHNIKOS ŽODIS, 1970. IX-XII (A. P. Mažeikos str. apie Lietuvos dabartinę pramonę).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai