Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1976 m.
1976 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
Bronius Nemickas — Helsinkio susitarimų teisinė prigimtis
Marija Saulaitytė — Nida (Eil.)
1975 metai
Mirga Girniuvienė — Eilėraščiai
Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1975 metais
Dviejų šimtų metų jubiliejus (vysk. J. Rausch kalba)
Z. Ramonas — Geriausieji mus palieka (kun. dr. A. Baltinį atsisveikinant
Vacius Prižgintas — Kun. dr. Andriaus Baltinio raštų sąrašas
Pranas Puronas — Gilės pilis prie Mituvos
A. Radžius — Rankos paspaudimas erdvėj

* 2 vasaris
Vladas Juodeika — Bolševizmo kaina
Pranas Lapė — Tarnaujantis menas
Gražina Tulauskaitė — Eilėraščiai
Antanas Klimas — Tauta ir nacija
Aleksis Rannit — Autografas, du estiški eilėraščiai
Dr. Jonas Grinius — Mėginimas nuvertinti V. Mykolaičio-Putino kūrybą
Nelė Mazalaitė — Atlantis
J. Vaišnora, M.I.C. — Pirmoji šventoji amerikietė
L. Dambriūnas — Pranas Skardžius
J. Kojelis — Kongresinės rezoliucijos
J. Slavėnas — Australijos Lietuvių Katalikų Federacijai 20 metų

* 3 kovas
Juozas L. Navickas — Meilės filosofas Max Scheler
Jurgis Zaikauskas — Lietuvos baletui 50 metų
Birutė Ciplijauskaitė — Eugenio Montale, Nobelio premijos laureatas
Eugenio Montale — Eilėraščiai
Eugenio Montale apie poeziją
Antanas Vaičiulaitis — Tarp šieno pradalgių
Dr. J. Labutis — Jos reikšmę pripažįsta priešai ir draugai (Liet. Kat.
Bažnyčios Kronikos ketvirtmetis)

T. Valius — H. J. Žmuidzinienės tapybos paroda
Algis Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės (Stankaitytės, Baro,
Vaznelio, Pomerancaitės, Mazurkevich, Linkevičiūtės, Prapuole-
nio, Cibo koncertą)


* 4 balandis
Juozas Vitėnas — Jo kapas nežinomas (Julijono Būtėno 25 m. žuvimo sukakties proga)
Pranas Visvydas — Eilėraščiai
Bronius Povilaitis — Mūsų fizinė aplinka
Jolita Kavaliūnaitė — Kai kurie XVIII amžiaus prancūzų romano žmogaus dvasios aspektai
Dr. Albertas Gerutis — Kybartų aktai
Jurgis Jankus — Tupu-tu-tupu (Ištrauka iš "Severiuko"
K. Ž. — Petro Juodelio gruoblėtas gyvenimo kelias pasibaigė
B. Ciplijauskaitė — Lietuviški paukštukai ir modernus braižas — Antano Tamošaičio kūrybinis pasaulis
Algis Šimkus — Chicagos "Dainavos" ansamblio "Pamario pasaka"

* 5 gegužė
Viktoras Rimšelis, MIC — Žvilgsnis į Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo vertę
Julija Švabaitė — Tėvynė (Eil.
Leonardas Dargis — "Popramoninės visuomenės" D. Bellio analizė
Fiodoras ir Anna — Iš Annos Dostojevskajos "Atsiminimų"
Donatas Šatas — Encyclopaedia Britanica ir jos kritika
A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje (III-jo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso apybraižos)
Vytautas P. Zubas — Hamiltono sidabriniai sukaktuvininkai: "Aukuras" ir "Gyvataras"


* 6 birželis
Antanas Rubšys — Vilties teologija: eschatologinė Dievo karalystė
Antanas Vaičiulaitis — Eilėraščiai
Stasys Lozoraitis — Kelios pastabos Lenkijos ultimatumo klausimu
Mirga Girniuvienė — Fizikas W. Heisenbergas apie pozityvizmą, metafiziką ir religiją
Algirdas Dumčius — Eilėraščiai
Pranas Jucaitis — Evoliucija, transformizmas ir Teilhard de Chardin gamtamokslio šviesoje
Antanas Tulys — Dovydas
Eugenio Montale — Dinard peteliškė
Leonardas Andriekus — Adomo Galdiko lietuvių dailės galerija
Viktoras Vizgirda — Stovime prieš skaudžią realybę
Vytautas Rastonis — Žvilgsnis į Izidoriaus Vasyliūno asmenį ir kūrybą
A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje
Algis Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės: A. Kuprevičiaus rečitalis, Kontroversiško minėjimo neginčytinai iškili simfoninė programa
A. Radžius — Liepos ketvirtoji Marse


* 7 rugsėjis
Antanas Paškus — Vakarų dvasinis lūžis
Pranas Vaičaitis — Eilėraščiai
Antanas L. Rubšys — Vilties teologija: eschatologinė Dievo karalystė
Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai
R. Spalis — Ponia Gledhill
Vladas Jakubėnas — Trys originalios operos
Algis Šimkus — Juodojo laivo priesaika gintaro žemei
J. Pakalnis — Lietuva sukilo prieš 35 metus
Leonardas Andriekus — 41 Tarptautinis eucharistinis kongresas
Alina Staknienė— Penktoji Pabaltijo studijų konferencija
A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje
Leonardas Andriekus — Jis atvėrė senovinės buities gelmę (Dail. Viktoro Petravičiaus 70 m. amžiaus sukakčiai)


* 8 spalis
Šv. Pranciškaus Asyžiečio garbei
Antanas Maceina — Žmogiškosios netikrybės šventasis
Šv. Pranciškus Asyžietis — Sesers saulės arba sutvėrimų giesmė
Simas Sužiedėlis — Mažesnieji Broliai ir Lietuva
Leonardas Andriekus — Eilėraščiai
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Jurgis Ambroziejus Pabrėža — šv. Pranciškaus dvasios sūnus
Nelė Mazalaitė — Darbai
Dr. J. Labutis — Valstybė ir Bažnyčia šiandien Lietuvoje ir Lenkijoje
L. A. — Pranciškoniškosios sukaktys
A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje
A. Skrupskelienė — Aldona Eretaitė
S. M. — Jurašo debiutas ir teatrinės perspektyvos
Antanas Kučas — Pranciškonai Lietuvoje (Viktoro Gidžiūno, O.F.M., trys knygos)
Alaušius — Iš memuarinių knygų: Sibiro kalinės E. Juciūtės atsiminimai


* 9 lapkritis
Petronėlė Orintaitė — Pranas Dielininkaitis Naumiestyje
Anatolijus C. Matulis — Kalbos vaidmuo psichiatrijoje
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai
Antanas L. Rubšys — Vilties teologija: eschatologinė Dievo karalystė
Aina Zomdega — Gunčiui Zariniui (eil.)
Jurgis Gliaudą — Vaidilos už kapinių
Stasys Barzdukas — Leonardui Dambriūnui 70 metų
Juozas Prunskis — Penktoji laisvojo pasaulio lietuvių šokių šventė


* 10 gruodis

F. Vytenis — Juozas Lukša
Antanas Girnius — Žemės pavidalas ir dydis
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai
Stasys Raštikis — Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti
Dr. Povilas Rėklaitis — Antanas Tamošius Bukota — lietuvis filosofas, Paryžiuje miręs prieš šimtą metų
Pranas Dom. Girdžius — Lin-Yutangui
L. A. — Nobelio premijos laureatai — vieni amerikiečiai
Leonardas Andriekus — Lietuvių Rašytojų Draugijai 30 m. tremty
Tėv. P. Barius, OFM — Įspūdžiai iš Amerikos Lietuvių R. Katalikų Kunigų Vienybės seimo
A. Radžius — Vikingas Marse


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai