Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos SUVAŽIAVIMO DARBAI VIII (paskai­tos, skaitytos LKMA VIII suvažiavime Toronte 1970 m. Redagavo A. Liuima, SJ. Roma, 1974. XVI 595 psl. Tomo me­cenatas — Elena Mickeliūnienė.

Juozas Eretas: IŠEIVIJOS KLAUSI­MAIS. Išleido Liet. Kat. Mokslo Aka­demija. Roma, 1974. 55 psl.

Antanas Smetona: PASAKYTA PA­RAŠYTA. Kalbos ir pareiškimai II: 1935 - 1940. Sudarė Leonas Sabaliūnas, spausdinti parengė Vincas Rastenis. Iš­leido Lietuvių Enciklopedijos leidykla su korp. Leo-Nithuania filisterių kolektyvu. Boston - New York, 1974. 350 psl.

Aleksandras Pakalniškis: MES GRĮŽ­TAME. Jauno žmogaus dienoraštis (1931-1935). Išleido dr. Stasys Jankus. Chica-go, 1974. 367 psl.

Povilas Rėklaitis: LITAUISCHE BIBLIOGRAPHIE 1970 - 1972 IN AUS-WAHL. Atspaudas iš žurnalo: Zeitschrift

fuer Ostforschung, 1974, sąs. 2, 364-381. Tai lietuvių bibliografijos 1970 -72 metų atranka — raštai apie lietuvy­bę pasirodę užsieny. Visos lietuviškos antraštės išverstos į vokiečių kalbą.

HEIMATGRUSS. Jahrbuch der Deutschen aus Litauen 1975 (iš Lietu­vos kilusių vokiečių metraštis). Redakcinė kolegija: E. Kunfert, E. Josephi ir A. Franzkeit. Vakarų Vokietija, 1974. 120 psl. Daugiausia teikiama prisiminimų iš Lietuvos metų.

NAUJOJI VILTIS, 1974 lapkritis, Nr. 7. 120 psl., kaina 3 dol. A. Augusti-navičienė rašo apie A. Smetonos pa­likimą, A. Jurgėnas — Lietuvos santvar­ką nepriklausomybės metais, A. Budrec-kis — Voldemarą ir Vilniaus bylą, L. Dargis — nepriklausomos Lietuvos ūkį. Beletristikai atstovauja J. Gliaudą.

MŪSŲ SPARNAI, 1974 gruodis, Nr. 37. 96 psl. Kun. St. Neimano, kun. P. Dilio. red. J. Kregždės ir kt. straipsniai.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai