Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Mecenatai: po 100 dol.: Prof. dr. B. Kasias, Wilkes-Barre, Pa.; kun. dr. P. Ragažinskas, Central, NM; po 50 dol.: Marytė Šalinskienė, Woodhaven. N.Y.; dr. Elena Armanienė, Baltimore, Md.; Vincas Ramonas, Chicago,

Garbės prenumeratoriai: po 25 dol.: Pr. Gasparonis, Balys Graužinis, P. G. Pamataitis, Los Angeles, Ca.; P. A. Raulinaitis, Burbank, Ca.; Vytautas A. Čepėnas, Regina Jautokaitė, Step. Juozapavičius, Vitas Kazlauskas, Br. Kviklys, Aleksandras Pakalniškis, kun. P. Patlaba, dr. Jurgis Starkus, J. Vailokaitienė, Stasys J. Žilevičius, Chicago, 111.; Ant. Razma, M.D., Joliet, II.; R. Sidrys, M.D., Streator, II.; Monika Stankaitienė, Rockford, II.; Stasys Tamu-lionis, Western Springs, II.; dr. M. Vygantas, Wilmette, II.; K. G. Ambro-zaitis, Chesterton, In.; Stasys Rudys, Michigan City, In.; prel. dr. L. J. Mendelis, Baltimore, Md.; dr. R. Zalubas, Silver Spring, Md.; Jurgis Gimbutas, Arlington, Ma.; dr. Leonas Bajorūnas, Southfield, Mi.; Pranė Balandienė, Warren, Mi.; Vyt. Čižauskas, Detroit, Mi.; Ant. Dagilis, Westland, Mi.; P. Žemaitis, M.D., Plymouth, Mi.; A. Juška, Sterling Hts., Mi.; Jonas Jankauskas, Mountainside, N.J.; kun. Vaclovas Masiulis, kun. Ant. Račkauskas, kun. Pranas Raugalas, Brooklyn, N.Y.; kun. Kęstutis Balčys, Amsterdam, N.Y.; Nijolė V. Bražėnas, M.D., Sparkill, N.Y.; M. Yčas, Syracuse, N.Y.; dr. Vladas Ingelevičius, Great Neck, N.Y.; Irena Okunienė, Flushing, N.Y.; kun. A. K. Kardas, New York City, dr. J. P. Kazickas, New Rochelle, N.Y.; kun. J. Pakalniškis, Maspeth, N.Y.; kun. dr. Ant. Rubšys, Bronx, N.Y.; V. Akelaitis, Cleveland, Oh.; Vyt. J. Bieliauskas, Ph. D., Cincinnati, Oh.; A. L. Čepulis, M.D., VVillovvick, Oh.; J. S. Kriaučiūnas, M.D., Toledo, Oh.; V. Ročiūnas, Independente, Oh.; Juozas Skrinska, Eastlake, Oh.; C. P. Baltrukonis, Snieguolė Jurskytė, Phila, Pa.; M. Nasvytis, Columbia, S. C.; Domas Jurkus, Montreal, Que.; kun. Aug. Sabas, Manitouwadge, Ont.; P. Skablauskas, dr. J. Sungaila, Toronto, Ont.; kun. dr. V. Skilandžiūnas, Ottavva, Ont.; dr. Br. Znotinas, Guelph, Ont., Canada; Jurgis Jakaitis, Schlieren, Switzerland.

"AIDŲ" Administracija

nuoširdžiai dėkoja visiems žurnalo rėmėjams.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai