Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
1977 metai ............................................................................................................................ 1
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai ............................................................................................. 18
Viktorija Skrupskelytė — Alfonso Nykos - Niliūno "Vyno stebuklas" ......................... 20
Vytautas Vaitiekūnas — Tarptautinė politika 1977 metais ............................................. 25

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Leonardas Andriekus — Žvilgsnis į III Mokslo ir kūrybos simpoziumą ......................... 38
Kun. Pranas Gaida — Vertingų lobių pasaulio kūrėjas (kun. Stasys Yla) ....................... 46
Saulė Jautokaitė — Lietuvių menininkių darbų paroda Chicagoje .................................. 47
Mūsų buityje ........................................................................................................................ 48

Šis numeris iliustruotas pabaltiečių dailininkų parodos New Yorke kūrinių nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Adele Ulm Augustas: The little Stranger (marmuras), J. Rumpeters nuotr. Viršelių 4 psl. — Voldemars Avens: Durys (aliejus), B. Rozitis nuotr. Tekste Vilniaus vaizdas (17 psl.), V. Igno vinjetės (18 - 19 psl.), Ž. Mikšio ekslibrisas (27 psl.) ir kun. Stasio Ylos, Alfonso Nykos - Niliūno, Icchoko Mero, III Mokslo ir kūrybos simpoziumo nuotraukos.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn^ N,Y, ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (EthyF Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), M. Nasvytis (Norfolk State College, Va.), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).

JANUARY, 1978
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai