Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
M e c e n a t a i: 200 dol.: Viktoras Stankus, D.D.C., Cleveland, OH.; po 100 dol.: P. A. Raulinaitis, Burbank, CA.; prel. Jonas A. Kučingis, Los Angeles, CA.; kun. dr. Pr. Ragažinskas, Central, NM.; Jurgis Jakaitis, Schlieren, Switzerland; po 50 dol.: kun. Kęstutis Balčys, Amsterdam, NY.; Pranas Bagdas, M.D., Douglaston, NY.; Vincas Ramonas, Chicago, IL.; Antanas Razma, M.D., Joliet, IL.; Mindaugas, Austė Vygantai, Winnetka, IL.; po 40 dol.: Romas G. Šatai, Huntsville, ALA.; Albertas Valys, Detroit, ML; po 30 dol.: J. J. Ardys, Bloomington, IL.; K. Brencius, Chicago, IL.; J. Vidmantas, Elizabeth, NJ.; kun. dr. Ig. Urbonas, Gary, IN.; Ig. Skrupskelis, Columbia, SC; dr. J. Sungaila, Toronto, Ont, Canada.

G a r b ė s   p r e n u m e r a t o ri  a i. Po 25 dol.: Ant. Bertulis, Hot Springs, AR.; Pr. Grušas, Agoura, CA.; Edmundas, Rūta Kulikauskai, La Paima, CA.; Gaudentas Baltrušaitis, Jonas Činga, Los Angeles, CA.; Patricija Sidzikauskienė, Oakland, CA.; Izid. Bartkus San Francisco, CA.; Berta Starkienė, Santa Monica, CA.; Agota Milčienė, Manchester, CT.; dr. J. Kriaučiūnas, Putnam, CT.; kun. Jonas Ruokis, Waterbury, CT.; kun. dr. Valdemaras Cukuras, Wodstock, CT.; Stasys J. Baras, Jonas G. Byla, M.D., Algirdas Čepėnas, kun. P. Dilys, kun. Pr. Jokūbaitis, Elena Juknevičienė, Jonas Juodvalkis, Stasys Juozapavičius, Vitas Kazlauskas, Rožė Kriaučiūnienė, Bronius Kviklys, Ona Mironaitė, M.D., P. Norvilas, P. Palubinskas, dr. Aldona K. Rugienė, Vytautas Sinkus, Jonas Šoliūnas, Petras Spetyla, Stasys Tiškevičius, Julija Vailokaitienė, Stasys Žilevičius, Chicago, IL.; Vytautas Čepėnas, Dovvners Grove, IL.; Kazys Pabedinskas, Oak Park, IL.; Stasys Rudys, Michigan City, IN.; Vladas Vailionis, Munster, IN.; kun. Simas Morkūnas, Sioux City, IO.; Ed. Kasaitis, M.D., Julius P. Staniškis, Cezaris Surdokas, Baltimorę, MD.; dr. inž. Jurgis Gimbutas, Arlington, MA.; kun. Vacys Širka, Brockton, MA.; Česlovas Mickūnas, Canton, MA.; Juozas Stašaitis, Dorchester, MA.; A. Keturakis, Juozas Vembrė, So. Boston, MA.; Edm. Cibas, Milton, MA.; Ina Užgirienė, Worchester, MA.; Petras Žemaitis, Canton, MA.; Genovaitė Bulotienė, Detroit, ML; dr. V. Majauskas, Southfield, ML; Alf. Juška, Sterling Hts., ML; Pranė Balandienė, A. Velavičius, Warren, ML; Juozas Naikelis, Omaha, NE.; Kazys Gasparėnas, Delran, NJ.; Ant. Pocius, Elizabeth, NJ.; K. Jankūnas, Lodi, NJ.; Vida Kristolaitytė, kun. Vyt. Pikturna, Brooklyn, NY.; Jurgis Zabelskis, Flushing, NY.; Ona Vaičienė, Hudson, NY.; kun. Antanas Kardas, kun. dr. Antanas Rubšys, Jurgis Savaitis, New York City; kun. Jonas Pakalniškis, Maspeth, NY.; Elena Mickeliūnienė, Richmond Hill, NY.; Pr. Baluta, Rochester, NY.; Marytė Šalinskienė, Woodhaven, NY.; Antanas Alkaitis, Cleveland, OH.; Vacys Rociūnas, Independence, OH,; Vytautas Karoblis, M.D., Ripley, OH.; Juozas Kaributas, Los Angeles, CA., Juozas Mikonis, Richmond Hts.; A. L. Čepulis, M.D., Willowick, OH; Dalia Jakienė, Norristown, PA.; Snieguolė Jurskytė, Philadelphia, PA.; Petras Augaitis, Delhi, Ont.; Sigutė Rudienė, Hanmer, Ont.; Juozas Laimikis, Pont-Viau, Lavai, Que.; dr. J. Mališka, Montreal, Que.; dr. Marija P. Ramūnienė, kun. dr. V. Skilandžiūnas, Ottavva, Ont.; P. Misevičius, dr. J. Uleckas, Stasė Vai-čaitienė, Aldona Zarembaitė, Toronto, Ont.; Domas Jurkus, Rimantas Jurkus, Verdun, Que., Canada; Jonas Masiulis, Geneve, Switzerland.

AIDŲ administracija
nuoširdžiai dėkoja visiems žurnalo rėmėjams.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai