Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Alina Skrupskelienė — Sovietų pogrindis ........................................................................ 93
Mirga Girniuvienė — Eilėraščiai ..................................................................................... 102
Povilas Rėklaitis — Lietuvos studentai Marburge XVII ir XVIII amžiuje ................... 104
Birutė Ciplijauskaitė — Žmogiškas solidarumas kosminių jėgų
verpetuose (Vicente Aleixandre) ...................................................................................... 112

Jurgis Gliaudą — Vyskupo šešėlyje ................................................................................ 117
Vytautas Vaitiekūnas — Išeivija Lietuvos byloje ........................................................... 122
Kotryna Grigaitytė — Eilėraštis ....................................................................................... 126

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. L. — Žvilgsnis į Chicagos katalikų pareiškimą ........................................................... 127
Arch. Edm. Arbas — Mies van der Rohe — mūsų epochos architektas ........................ 128
Mūsų buityje ....................................................................................................................... 130

KNYGOS
Pranas Razminas — Jono Griniaus literatūrinės studijos ................................................ 132
VI. Kulbokas — Albino Baranausko "Rudenys ir pavasariai" ....................................... 136
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................ 140
Viršelių 1 ir 4 psl.: Kazimieras Žoromskis — Abstrakčios kompozicijos iš ciklo "Siena", 1966. Šis numeris iliustruotas George Rouault, Mies van der Rohe, Kazimiero Žoromskio parodos, Edmundo Arbo spal. grafikos nuotraukomis. Taip pat Marburgo XVII - XVIII a. istorinių vietų bei dokumentų, Vicente Aleixandre, Mies van der Rohe ir Prof. Alfredo Senno nuotraukomis.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), M. Nasvytis (Norfolk State College, Va.), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).

MARCH, 1978
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai