Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Mecenatai. 1,000 dol.: Tėvas Aleksandras Žiubrys, O.F.M., Bridge-ville, PA parapinio jubiliejaus proga vienam Aidų numeriui išleisti; 170 dol.: Aldona Valiuvienė, Toronto, Ont. (aukos vietoj gėlių prie Telesforo Valiaus karsto). 100 dol. — N.N.; 33 dol.: kun. dr. F. Jucevičius, Montreal, Que.; 30 dol.: Jonas Gustainis, Don Mills, Ont., Canada; 28 dol.: Vyt. Patašius, Edarlvvood, N.S.W., Australia.

Žurnalo rėmėjai: Dr. Gina Skučienė, Montgomery, AL.; Liudas Balvočius, Pranas Gasparonis, J. Motiejūnas, Tomas Sereika, Los Angeles, CA.; J. A. Raulinaitis, Glendale, CA.; J. Roland, San Francisco, CA.; "G.AS", Santa Monica, CA.; Stepas Blynas, Jonas Butkus, Bridgeport, CT.; Myk. Židonis, New Haven, CT.; Stasė Leikuvienė, West Haven, CT.; kun. J. Tautkus, Putnam, CT.; Vac. Kuzmickis, Waterbury, CT.; Bronė Skardžiuvienė, Rehoboth, DE.; Vera Daugėlienė, Washington, DC; Alf. Kindurys, Gulfport, FL.; Andrius Skučas, Lake Worth, FL.; Kazys Gimžauskas, St. Petersburg Beach, FL.; J. Baužys, Rimas Černius, Jurgis Gepneris, kun. Alf. Grauslys, Anicetas Grigaliūnas, Petras Gruodis, Antanas Kareiva, kun. Myk. Kirkilas, M. Kvedaras, Matilda Mėlienė, Vikt. K. Naudžius, Branguolė Paronienė, Anelė Prunskytė, Al. Smilga, Jonas Spur-gis, Chicago, IL.; J. Končius, A. Orvidas, Jonas Paltarokas, A. Venclovas, Antanas Zailskis, Pranas Zailskis, Cicero, IL.; Leonas Barauskas, Melrose Pk., IL.; Stasys Daržinskis, Dovvners Grove, IL.; Algimantas Dikinis,Park Forest, IL.; dr. Petras Jonikas, Romas Kasparas, Riverside, IL.; Ed. Olšauskas, Bervving, IL.; Jonas Mikeliūnas, East Chicago, IN.; Teof. Janukėnas, Ant. Matioška, Dorchester, MA.; Irena A. Jansonienė, Oster-ville, MA.; Jonas Baškys, Juozas' Jusys, Aleksandras Mantautas, Petras Mikšys, VVorchester, MA.; Jonas Rugienius, Detroit, ML; kun. Alf. Ba-bonas, Northville, ML; Emilija Totilienė, Omaha, NE.; Emilija Jurevičiūtė, N.J.; Ig. Kazlauskas, Petras Povilaitis, Great Neck, NY.; Stefa Dimienė, M.D., Middle Village, NY; Renata Alinskienė, Ridgevvood, NY.; Emilija Vaišnoraitė, Richmond Hill, NY.; Elena Urbaitytė, Wantagh, NY.; Pranas Joga, Akron, OH.; Jonas Naujokaitis, Marija Titienė, Cle-veland, OH.; Ant. Gailiušis, kun. K. Sakalauskas, Phila, Pa.; Jonas Stelmokas, Lansdovvne, PA.; Birutė Ciplijauskaitė, Madison, WL; Ant. Bumbulis, L. Duda, Ant. Gurevičius, Vyt. Naruševičius, V. Sonda, P. Skab-lauskas, Petras Vilutis, VI. Žemaitis, Toronto, Ont.; dr. A. Kulpavičius, Burlington, Ont.; Vyt. Kazlauskas, Hamilton, Ont.; Benediktas Stonkus, Delhi, Ont.; Petras Adamonis, Gina Čapkauskienė, Montreal, Que.; Ant. Kantvydas, Weston, Ont., Canada; Julija Grigaitienė, Mitcham, Vic; J. Janulaitis, Turner, A.C.T.; A. J. Jūragis, Bass Hill, NSW; Agnė Lukšytė-Meiliūnienė, Peakhurst, NSW.; J. Mulokas, Kensington, Vic; Leonas Pakalnis, Edwardstown, S.A.; Albinas Šiurna Rosanna, Vic; Pijus Vaičaitis, Maribyrnong, Vic, Australia; kun. J. Gusauskas, Glasgovv, Scotland. S. Kvietienė, Calgary, Alberta. Canada.

AIDŲ ADMINISTRACIJA
nuoširdžiai dėkoja visiems žurnalo rėmėjams.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai