Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Puzinas — Dr. Jonas Basanavičius — Lietuvių mokslo draugijos
steigėjas ir ugdytojas ................................................................................................................... 141

Vitalija Bogutaitė — Iš ciklo Apokalipsė (eil.) .......................................................................... 146
Antanas Butkus — Ateroskleroziniai kraujagyslių pakenkimai ir klinikinės komplikacijos .. 148
Jurgis Gliaudą — Vyskupo šešėlyje .......................................................................................... 159
Vincas Natkevičius — Idėjos Jurgio Baltrušaičio poezijoje ..................................................... 165

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Tomas Venclova — Dabartinė padėtis Mažojoj Lietuvoj ......................................................... 172
J. G. — Du iš daugelio (Inž. J. Gimbutas ir gyd. K. Ambrozaitis) ............................................ 174
Mūsų buityje ................................................................................................................................ 177

KNYGOS
L. Rantelis — L. K. B. Kronikos III tomas .............................................................................. 178
Pr. Visvydas — Keliaujant po savąsias valdas (Kazio Bradūno "Alkana kelionė") .............. 182
Juozas Prunskis — VI. Juodeika apie marksizmo iliuziją ........................................................ 184
Steb. — 50 lietuvių novelės metų (Stepas Zobarskas, red.: The Lith-
uanian short story: 50 Years) ..................................................................................................... 184

K. R. — Pozityvus lietuvio muziko pagerbimas (Julius Sinius: Dai-
nos ir giesmės broliams lietuviams) ........................................................................................... 187

Dr. Jonas Grinius — Atitaisytinas apsirikimas ........................................................................ 187
Klaidų atitaisymai, Laiškai redakcijai, Atsiųsta paminėti ........................................................ 188
Viršelių 1 psl.: Adomas Galdikas — Pavasaris Freiburge (tempera). Viršelių 4 psl. to paties dailininko — Takas parke (tempera). Šis numeris iliustruotas Alfonso Dargio (Dvi figūros — 146 psl.), K. Sklėriaus kūrinių nuotraukomis ir taip pat nuotraukomis Lietuvių mokslo draugijos komiteto, Jurgio Gliaudos, Jurgio Baltrušaičio, dr. Jurgio Gimbuto, dr. Kazio Ambrozaičio, prof. Balio Vitkaus, Kazio Bradūno, prof. VI. Juodeikos. Antano Butkaus straipsnis iliustruotas specialiom nuotraukom iš medicinos srities.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette S t, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), M. Nasvytis (Norfolk State College, Va.), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
APRIL, 1978
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai