Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Vasario 16-tosios proga Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis Washingtone suruošė priėmimą, į kurį atsilankė JAV valdžios, svetimų valstybių atstovai ir to miesto bei apylinkės lietuviai. Priėmimą suruošė ir Lietuvos gen. konsulas A. Simutis su Vliku New Yorke. Priėmime dalyvavo kai kurių valstybių konsulai, žymūs amerikiečiai ir kviesti lietuviai.

— Šeštasis Baltų vakaras Kanados parlamento rūmuose Ottawoje šiemet įvyko
kovo 1 d. Savo atsilankymu pabaltiečius pagerbė 4 ministrai, 30 senatorių, 50 parlamento narių, Vatikano atstovas Kanadai, JAV ir Vak. Vokietijos ambasadoriai, kitų valstybių žemesnio laipsnio atstovai, žymiųjų laikraščių korespondentai ir visų trijų tautų konsulai bei visuomenės veikėjai. Pagrindinę kalbą pasakė Kanados krašto apsaugos ministras B. Danson. Koncertinę programą atliko pianistas P. Za-rins, smuikininkas A. Jansons ir kt. Lietuviams atstovavo solistai Gina Čap-kauskienė, Rimas Strimaitis ir pianistas Jonas Govėdas. Vakarą organizavo Kanados Baltų Federacija.

Amerikos Lietuvių kultūros archyvo Alka statyba jau pradėta Putname. Numatoma užbaigti šį rudenį. Telkiamos aukos. Finansų komitetui vadovauja Juozas Kapočius. Aukos siunčiamos šiuo adresu: ALKA, Putnam, Ct 06260.

Kun. Petrui Ažubaliui vasario mėn. suėjo 60 m. amžiaus. Jis klebonauja naujai įsteigtoje Lietuvos kankinių parapijoje Toronte ir šiuo metu vykdo plačios apimties parapines statybas.

Lietuvių muziejų Baltimorėje vasario 12 atidarė miesto meras D. Schae-fer. Jam įrengti gauta parama iš valdžios. Muziejaus iniciatorius — Algimantas Grintalis. Be nuolatinių eksponatų, muziejuje bus ruošiamos įvairios parodos bei seminarai.

Radijas Margutis sulaukė 50 metų. Jo steigėjas Antanas Vanagaitis. Anksčiau ėjo tuo vardu ir mėnesinis žurnalas (1928-1951). Mirus A. Vanagaičiui, radijo programų išlaikymu rūpinosi jo našlė Lilija Va-nagaitienė, kuri sykiu su programų vedėju poetu Algimantu Mackum 1964 m. mirė automobilio nelaimėje. Dabar radijo finansus tvarko komitetas, kuriam vadovauja V. Adamkus. Programas paruošia Petras Petrutis.

Arėjas Vitkauskas, gyv. Jersey City, N.J.Jau 35 m. informuoja amerikiečių ir kitataučių spaudą, įstaigas ir privačius asmenis žiniomis ir fotografijomis iš įvairiausių sričių.

Leonardo Dambriūno kalbinius raštus redaguoja Stasys Barzdukas. Esama gausios pomirtinės medžiagos.

Dr. K. Čeginskas paskirtas "Laisvės" radijo Muenchene lietuvių skyriaus vedėju. Anksčiau juo buvo Juozas Laučka.

Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla Chicagoje laimėjo 1,000 dol. premiją už leidinius "Palikę tėviškės namus", "Pennsylvanijos angliakasių Lietuva", "Lithuanians in Multi-Ethnic Chicago Until World War II". Premijos mecenatas kun. dr. Juozas Prunskis.

Veronikos Kulbokienės rūpesčiu St. Petersburge, Fla., įsteigta lituanistinė mokykla, kurią lanko 20 mokinių. Dirba 3 mokytojai: S. Vaitienė, St. Vaškys ir pati steigėja.


Prof. Balys Vitkus,
kovo 1 d. sulaukęs 80 m. amžiaus. Gimė jis 1898 Daugailių vis., Utenos aps. Gimnaziją 1916 m. baigė Petrapilyje. Agronomijos mokslus studijavo Maskvos Žemės ūkio akademijoje ir Breslavo universitete, įsigydamas agronomo diplomą. Nuo 1925 profesoriavo Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje. 1941-1944 buvo jos rektorius. Rašė gyvulininkystės ir paukštininkystės klausimais agronominėje spaudoje. Pasižymėjo organizacinėje veikloje: nuo 1912 m. — ateitininkuose, vėliau Vilniui vaduoti sąjungoje (centro valdybose) ir kt. 1941 laikinojoje Lietuvos vyriausybėje buvo žemės ūkio ministras. Taip pat buvo Vliko narys. Atvykęs į Ameriką, apsigyveno Chicagoje.


"Antras kaimas", Chicagos satyrinis teatras,balandžio 1 Kultūros Židinyje, New Yorke atliko Laisvės Žiburio radijo suruošto vakaro programą.

M i r t y s. — Romas Maziliauskas mirė vasario 2 Montrealyje. Jis buvo žurnalistas, anksčiau redagavęs savaitraštį Nepriklausomą Lietuvą. — Jonas Gerutis, daug metų dirbęs Lietuvos užsienių reikalų ministerijoje, mirė kovo 27 Amsterdame, N.Y. Buvo gimęs 1896 m. — Juozas Lūža. Europos Lietuvio redaktorius ir taip pat Nidos Knygų klubo leidinių redaktorius, Londone mirė balandžio 4. Profesija buvo agronomas, gimęs 1911 Kartenos vis., Kretingos aps. Mėgo visuomeninį darbą. Reiškėsi organizacijose. Reikalui verčiant, ėmėsi spaustuvininko darbo Nidos spaustuvėje. Europos Lietuvį redagavo nuo 1973 m.

Prof. A. Levanas, dėstęs Vytauto D, universitete Teologijos-filosofijos fakuotete. mirė V. Vokietijoje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai