Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KLAIDŲ ATITAISYMAS, LAIŠKAI REDAKCIJAI, ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
KLAIDŲ ATITAISYMAS
Be tų korektūros klaidų, kurios pačių skaitytojų pastebimos, šių metų sausio numery atitaisytinos šios korektūrinės klaidos, kurios savaime yra nepastebimos. Būtent: p. 1, II skilty 17 eil. iš ap. turi būti: bendravimo (ne bendradarbiavimo); p. 3, I skilty 16 eil. iš virš.: gyvavimas (ne gyvenimas); p. 3, II skilty praleistas antros pastraipos iš ap. pirmasis sakinys: Lietuvių rašytojų draugija rinko valdybą naujam trimečiui, pirmininku liko L. Andriekus; p. 4, I skilty 18-19 eil. iš virš.: balsavo 213) tradiciškai Dainavoj (ne — balsavo tradiciškai 213) Dainavoj); p. 10, I skilty 7-8 eil. iš virš.: baigiame apžvalgą informacija (ne baigiame apžvalga, informacija); ten pat 14 eil. iš virš.: Baigiamas ir (ne Baigiamasis ir); p. 11, I skilty 18 eil. iš virš.: laikėsi (ne lankėsi); p. 13, II skilty 18 eil. iš ap.: Gray (ne Grey); p. 14, I skilty 18 eil. iš virš.: Staten (ne — Steten), ten pat 2 eil. iš ap. Kuhlmann (ne Kuhlman); p. 16, II skilty 5 eil. iš ap.: pedagogai (ne — pedagogikai). Be to, kaip laišku nurodė A. Norimas-Mironas, liko nepažymėta, kad jis, nuvykęs iš JAV, dalyvavo 1976 m. Australijos Lietuvių dienose — jose su žmona aktore skaitė savo kūrybą,

A. Maceinai skirtame vasario numery iš kokrektūros klaidų būtina atitaisyti bent šias: p. 54, I skilty 4 eil. iš virš.: sunku ir suprasti, ir pakęsti (ne — suprasti, ir pakęsti); p. 56, II skilty 14 eil. iš ap.: dvasiškių (ne dvasiškio); p. 59, I skilty 27 eil. iš virš.: Husserlis (ne Husselis); 81, II skilty 20 eil. iš ap.: panašesnį (ne pranašesnį); p. 82, II skilty 6 eil. iš virš.: nemanau ( ne — manau).

Kovo numery p. 131, III skilty 12 eil. iš ap.: istorijos profesorių (ne — kalbų profesorių), ten pat 16 eil. iš ap.: lietuvių - vokiečių (ne — vokiečių - lietuvių).

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Balandžio 3, 1978
D. G. p. Redaktoriau,
Būtų malonu, kad sekančiame "Aidų" numeryje galėtumėte pridėti žemiau dedamą paaiškinimą.
Pirmajame šių metų "Aidų" numeryje 1977-jų metų apžvalgoje yra užsiminti Aukštesnieji Lituanistiniai Kursai Toronto ir sakoma, kad, tarp kitų, kursus lanko 22 lietuviškai nemokantieji studentai. Kai kuriems skaitytojams atrodo, kad tie mokiniai atėjo į kursus iš Toronto šeštadienio Maironio vardo pradžios mokyklos. Nenorint to šešėlio palikti minimai mokyklai, kuri savo lietuviškąjį darbą puikiai atlieka, tenka pabrėžti, kad minimieji 22 lietuviškai nemokantieji mūsų kursų studentai šeštadienio mokykloje nėra buvę. Didelė jų dalis yra viduriniosios kartos anglai - anglės, sukūrę mišrias šeimas su lietuviais - lietuvėmis. Kiti yra senesniosios emigracijos mišrių šeimų užaugę vaikai, šiuo metu taip pat jau pasiekę viduriniosios karįos amžių. Mes labai džiaugiamės, kad jie atėjo lietuviškai pasimokyti.
Su pagarba, A Rinkūnas
Kursų vedėjas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Konstantinas Avižonis: RINKTINIAI RAŠTAI, t. II. Redagavo A. Avižonienė, R. Krasauskas. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Roma 1978, XI+ 463 psl. Šiame tome pateikiamos trys istorinės studijos: Lietuvos Statutai, Baudžiavų istorija Lietuvoje, Ūkio istorijos pagrindai, be to, Lietuvos istorijos terminų žodynas.

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA 1970-1974. Sudarė P. Gaučys, redagavo J. Dainauskas, T. Re-meikis. Lituanistikos institutas, Chicago 1977, 300 psl.

Joseph Ehret: VOM ADAM DER EU-ROPAER. IV leidimas. Basei 1978, 46 psl.

Peter Suchemvirt: ŽYGIS Į LIETUVĄ. Istorinė poema iš 1377 metų. Vertė
A. Tyruolis. "Karys", Brooklyn, N.Y.,
1977, 36 psl.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 16. Kunigų Vienybė, Brooklyn, N.Y., 1977, 48 psl. Vertimą redagavo ir įvadinį žodį parašė kun. K. Pugevičius.

MEDICINA, 1977 gruodis, Nr. 1 (54), 60 psl.

Jonas Grinius: "L'AMOUREUSE INITIATION", OEUVRE MAITRESSE DE MILOSZ?, atspaudas iš leidinio: Colloąue International Lire Milosz au-jourd'hui, dirigė par Jean Bellemin-Noel. Cahier du centenaire. Les Amis de Milosz. Ed. A. Silvaire. Atspaude (p. 41-56) pateikiama Milašiaus 100 m. gimimo minėjime Paryžiuje 1977 skaityta J. Griniaus paskaita ir po jos vykusios diskusijos.

MEDICINA, 1977 gruodis, Nr. 1 (54), 60 psl. Šį numerį redagavo naujas redaktorius dr. Danielius Degėsys, pakeitęs dr. K. Pemkų. Aprašomas 1977 m. gydytojų suvažiavimas ir duodama jo paskaitų. Medicininiai str. V. Bergo, Juozo Stankaičio, B. Kulienės, Dainiaus D. Degėsio, istoriniai — J. Puzino (apie Basanavičių) ir J. Jakšto; V. Čeičio įspūdžiai iš kelionės po Kiniją.

PASAULIO LIETUVIS, 1977 lapkritis, Nr. 35/99, p. 932-980. Šis numeris vertas specialaus dėmesio, nes jis skirtas JAV LB 25 metų sukakčiai paminėti. Apžvelgiama visų JAV LB tarybų ir valdybų veikla, darbas švietimo, kultūros ir Lietuvos laisvinimo baruose. Gausiai iliustruotas. Tai JAV LB istorijai dokumentinės reikšmės numeris. Medžiagą sutelkti padėjo B.Raugas, JAV LB krašto valdybos vicepirm. organizaciniams reikalams. "Pasaulio lietuvio" red. — Br. Nainys, technikiniai red. — Pr. Razminas ir K. Barzdukas.

TĖVYNĖS SARGAS, 1977, Nr. 2, 96 psl., 3 dol. Duodami Pr. Vainausko ir dr. D. Jasaičio nekrologai. V. Bagdanavičius rašo apie du visuomeninius solidarizmo ir subsidiarizmo principus, A. J. Kasulaitis prisimena Šalkauskio idėjas išeivijos klystkeliuose, P. M. aptaria prel. M. Krupavičių kaip PLB kūrėją. Krikščionių demokratų gyvenimo apžvalga, keletas nekrologų ir recenzijų.

Į LAISVĘ, 1977 gruodis, Nr. 71. 72 psl., 250 dol. Šiame numery, redaguotame V. Vaitiekūno, duodamas jo paties str. apie žmogaus teises, St. Barzduko — apie darbą PLB su J. Bačiūnų, disidentų K. Jakubyno, T. Venclovos, A. Štromo pasisakymai ir kt.

NAUJOJI VILTIS, 1977, Nr. 10, 156 psl., 4 dol. Šio numerio redaktorius — Al. Laikūnas. V. Alantas svarsto baltų tautų ateitį, K. Nausėdas informuoja apie prancūzų "naujuosius filosofus" antimark-sistus, Al. Plateris apibūdina senosios Lietuvos teisės raidą, J. Balys mitologiniais klausiamis polemizuoja su M. Gimbutiene ir A. J. Greimu, K. Vėlyvis rašo apie lietuvių kalbą okupuotoje Lietuvoje, eta, B. Pūkelevičiūtės humoreska, recenzijos, kronika.

TECHNIKOS ŽODIS. 1977 Nr. 4. Leidžia Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos. V. Senuta rašo apie atominės elektros jėgaines; dr. inž. A. Kulpavičius — apie architektūros dėstytojus ir dėstomuosius dalykus V. D. universitete Kaune 1922-1944; arch. A. Ke-reilis — apie naująją Lietuvos architektūrą ir t.t.

A RELIGIOUS LIBERTY IN EASTERN EUROPE. A Statement by the Catholic Bishops of the U.S. — USCC, May 4, 1977. 18 psl., 1 dol. Užsisakant 5 egz. ar daugiau, pusė kainos (Religinė Šalpa, 351 Highland Blvd.. Brooklvn, N.Y. 11207).

Įvairūs leidiniai: EUROPOS LF BIČIULIS, 1977 Nr. 1(90), skirtas paminėti Europos LFB (frontininkų) 25-jai konferencijai; MŪSŲ ŽINIOS, 1977, Nr. 17 ir 18 (šie numeriai redaguoti naujo red. A. Saulaičio, S.J.); ŠALTINIS, 1977, Nr. 4 (skirtas Lietuviškųjų studijų XXIV savaitės Anglijoj aprašymui su nuotraukomis, dr. A. Štromo ir T. Venclovos toje savaitėje skaitytos paskaitos), Nr. 5 (baigiamas Štromo ir Venclovos dialogas': Nr. 6, skirtas paminėti Marijai Pečkaus-kaitei;

MŪSŲ ŽINIOS, 1978 Nr. 1 (Mokslo ir kūrybos simpoziumo aprašas su iliustracijomis), 2, 3 ir 4.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai