Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Mecenatai: 40 dol.: dr. M. Devenis, St. Monica, CA.; 30 dol.: Jonas Jukna, Nuernberg, W. Germany.

Garbės prenumeratoriai:. Po 25 dol.: Stepas Markus, Culver City, CA.; Vincas Tuskenis, Palm Springs, CA.; dr. J. S. Žmuidzinas, Glendale, CA.; prel. Vytautas Balčiūnas, Thompson, CT.; dr. Alf. Stankaitis, Wethersfield, CT.; dr. Elena L. Liatukienė, Washington, DC; Jonas Jankauskas, St. Petersburg, FL.; Ant. Balčytis, Vita Baleišytė, Donatas Bielskus, Jonas Jurkūnas, Juozas Masilionis, Emilija Meškauskienė, Petras Rasutis, M.D., dr. Jurgis Starkus, dr. Vac. Šaulys, Chi-cago, IL.; Petras Kisielius, M.D., Cicero, IL.; M. Indreika - Biskis, M.D., Downers Grove, IL.; kun. Vyt. Memenąs, Mokena, IL.; R. Sidrys, M.D., Streator, IL.; Stasys Tamulionis, Western Springs, IL.; Pranas Averka, Rozalija Petronienė, So. Boston, MA.; inž. J. A. Rašys, Cam-bridge, MA.; Vyt. Žiaugra, Roslindale, MA.; dr. L. Bajorūnas, South-field, ML; Bened. Neverauskas, Sterling Hts., ML; dr. Silva Pragulba, Highland Park, ML; kun. Leonardas Musteikis, Plainview, NE.; kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, NJ.; Juozas Giedraitis, E. Northport, NY.; Irena Okunienė, Flushing, NY.; dr. Bronis J. Kasias, Wyoming, PA.; Paulius Dalinda, K. Gečas, Vyt. Montvilas, Vladas Šaltmiras, J. Varanavičius, Toronto, Ont; K. Berteška, Verdun, Que.; Rimas Mitalas, London, Ont; Alex Plėnys, Mississauga, Ont., Canada; Povilas Baublys, Villefranche S/Mer, France; Augustinas Kubilius, Edwardstown, SA, Australia; Jonas Lūža, Greenford, Middlesex, England.

Rėmėjai: Daina Kojelytė, Milda Varekiojienė, Jonas Žadeikis, Chicago, IL.; prel. Audrys Bačkis, Citta del Vaticano, Italia; dr. Izid. Kaunas, Mitcham, Vic, Australia; Aug. Dumbra, Saginaw, ML

AIDŲ administracija
nuoširdžiai dėkoja visiems žurnalo rėmėjams


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai