Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Oskaras V. Milašius — Du politiniai mesianizmai .................................................................. 189
Eglė Juodvalkytė — Vėduoklė (eil.) ........................................................................................ 196
Antanas Dundzila — Šių dienų informacijos revoliucija ir kompiuteris .................................. 198
Anšlavs Eglitis — Kalnų griūtis ................................................................................................ 206
Jonas Tuzinas — Dr. Jonas Basanavičius — Lietuvių Mokslo Drau-
gijos steigėjas ir ugdytojas ........................................................................................................ 213


IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Pi. — Tarptautinis PEN Klubas — pasaulinė rašytojų organizacija .... .................................. 223
Juozas Prunskis — Katalikų spaudos biuras Lietuvoje .......................................................... 225
J. Gld. — Apie Anšlavs Eglitį ................................................................................................... 226
Mūsų buityje .............................................................................................................................. 227

KNYGOS
Viktoras Rimšelis — St. Ylos "Jurgis Matulaitis" ................................................................. 228
Sh. Hol — Sauja skatikų ........................................................................................................... 229
J. G. — Lituanistikos instituto suvažiavimo darbai ................................................................. 230
V. s. Pr. Karalius — Skautiškųjų vienetų vadovai ir vadovės (kun.
Antanas Saulaitis, SJ) ................................................................................................................ 232

A. Rubšys — Broliai pradėkim (Benvenutas Ramanauskas, O.F.M.) ................................... 233
Antanas Skėrys — A. Tenisono atsiminimai ............................................................................ 234
Atsiųstą paminėti ........................................................................................................................ 236
Šis numeris iliustruotas Vlado Žiliaus tapybos ir grafikos nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Transformacija (aliejus, 52 x 52, New Yorkas, 1977). Viršelių 4 psl. — Nr. 42 (aliejus, 46 x 46, Vilnius, 1976). Taip pat kompiuterių bei dr. J. Basanavičiaus gyvenimo nuotraukomis. Be to, Anšlavs Egličio, dr. Jono Puzino, kun. Juozo Prunskio ir Benvenuto Ramanausko, O.F.M., atvaizdais.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Mūnchen), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of Wisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
MAY, 1978
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai