Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Vincentas Liulevičius — Išeivijos ekonominė parama Lietuvai ...................................... 237
Danguolė Sadūnaitė — Eilėraščiai .................................................................................... 242
Oskaras V. Milašius — Du politiniai mesianizmai ........................................................... 244
Antanas Vaičiulaitis — Aš padainuosiu dainų dainelę ...................................................... 251
M. Gražina Slavėnienė — Naujos kryptys Rytų Vokietijos literatūroje ......................... 256
Algis Šimkus — Lietuviškas Giuseppe Verdi Nabucco pastatymas Chicagoje .............. 264

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Dr. J. Labutis — Nejauki tarpstotė ................................................................................... 268
Mikalojus Ivanauskas — Mikas Šileikis ir jo meno kritika ............................................ 272
Mūsų buityje ....................................................................................................................... 275

KNYGOS
J. G. — Pennsylvanijos angliakasių Lietuva ..................................................................... 277
Kęstutis Skrupskelis — Julius Šmulkštys vertina Marksą .............................................. 280
Dr. Jonas A. Stiklorius — Knyga apie Pabaltijo valstybių santykius
(prof. dr. Bronis I. Kasias: The Baltic Nations — The Quest for
Regionai Integration and Political Liberty) ........................................................................ 281

Alaušius — Augustino Voldemaro raštai ........................................................................... 282
Stasys Goštautas — Lietuviškoji monografija apie Adomą Galdiką ............................... 284
Šis Aidų numeris iliustruotas Jono Rimšos ir Miko Šileikio dailės darbų nuotraukomis. Viršelio 1 psl. — Jono Rimšos "Džiunglių simfonija"; viršelio 4 psl. — to paties dailininko "Dvi lamos"; be to, Juozo So-daičio (250 psl.) ir A. Matuliausko (267) ekslibrisai; Danguolės Sa-dūnaitės bei Nabucco operos Chicagoje nuotraukos (Jono Kuprio); taip pat Jono Rimšos ir dr. Adolfo Damušio atvaizdai.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to nepraSytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Mūnchen), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Sliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
JUNE, 1978
Culturai magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai