Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Šio Aidų numerio leidėjas — Toronto Prisikėlimo parapija

Viktoras Rimšelis — Antrojo Vatikano Bažnyčia be valstybinės religijos .................. 333
Leonardas Andriekus — Eilėraščiai .............................................................................. 344
Antanas Maceina — Filosofijos keliu ............................................................................ 346
Jurgis Bradūnas — Po prerijų dangum .......................................................................... 355
Vytautas Vardys — Katalikiškoji rezistencija ir tautos likimas ................................... 357

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Tėv. L. Andriekus, O.F.M. — Toronto Prisikėlimo parapija jubiliejinėje šviesoje ..... 364
V. Verikaitis — Penktoji Dainų šventė .......................................................................... 368
A. Kalnius — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas ............................................... 370
Br. Juodelis — Mokytojų dienos ................................................................................... 372
Mūsų Buityje ................................................................................................................... 374

KNYGOS
Vytautas Dyvas — Jurgio Jankaus "Ir nebepasimatėm" ............................................ 375
V. Kulbokas — Neiškreiptas Janonis ............................................................................ 377
Dr. Jonas Stiklorius — Knyga apie Pabaltijo valstybių santykius ............................... 378
Atsiųsta paminėti ............................................................................................................. 380
Šis Aidų numeris iliustruotas nuotraukomis iš Toronto Prisikėlimo parapijos buities. Viršelių 1 psl. — Prisikėlimo parapijos bažnyčios lauko ornamentikos detalė. Viršelių 4 psl. — Prisikėlimo parapijos pastatų dalis su Kanados ir Pasaulio lietuvių kunigų vienybės valdyba (iš kairės kunigai: A. Prakapas, O.F.M., A. Simanavičius, O.F.M., J. Staškus — pirm., dr. P. Gaida, P. Ažubalis). Dr. arch. A. Kulpavičius: Trijų kryžių detalė — 344 psl. Taip pat PLB seimo, V-osios Dainų šventės, Mokytojų dienų, A. Maceinos, dr. J. Žmuidzino, V. Kamanto, ir Tėvų — J. Gailiušio, B. Grauslio, P. Bariaus ir A. Simanavičiaus nuotraukomis. Pop. Jono Pauliaus II portretas — 335 psl.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Miinchen), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia,
Bogota)- OCTOBER, 1978
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai