Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES SEIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Kalnius   
Atidarymas
Oficialus seimo atidarymas Royal Yorko viešbutyje įvyko liepos 1 d. rytą. Registracija ir dailės parodos atidarymas bei svečių priėmimas buvo atlikti iš vakaro. Tenka pastebėti, kad šį priėmimą finansavo Toronto miesto savivaldybė. Tai buvo gražus bei retas įvertinimas ne tik torontiečių lietuvių, bet ir jų svečių.
Pradinį žodį tarė ir svečius pasveikino rengimo komiteto pirm. dr. J. Sungaila, linkėdamas atstovams vieningo ir sėkmingo darbo. Pačiam seimui atidaryti buvo pakviestas PLB valdybos pirmininkas B. Nainys. Sugiedojus Lietuvos himną, invokaciją sukalbėjo kun. J. Borevičius, S.J.

Seimo prezidiumo pirmininku išrinktas V. Kamantas. Jo pavaduotojais patvirtinti visų kraštų bendruomenių atstovai. V. Kleiza išrinktas prižiūrėti seimo darbų tvarką.

Sekretoriatą sudarė J. Vaitkus, J. Vidugiris, R. Paliokaitis ir J. Šeš-kutė. Į registracijos komisiją įėjo K. Manglicas, D. Manglicienė, L. Kuliavienė ir O. Galiūnaitė. Buvo išrinktos dar mandatų, nominacijų ir rezoliucijų komisijos. Po to ėjo sveikinimai.

Pranešimai
Pranešimus darė valdyba ir kiti Bendruomenės padaliniai. Pirmasis kalbėjo PLB valdybos pirmininkas. Jis palietė visas anksčiau užsibrėžtas veiklos sritis, kurias valdyba sėkmingai įvykdė. Bene daugiausia pastangų teko sutelkti, beruošiant III

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Daug rūpesčių ir darbų slėgė valdybos pečius, kai ji ėmėsi tautinio atgimimo akcijos Pietų Amerikoje ir kituose kraštuose. Šios pastangos davė gerų vaisių. Anų kraštų jaunimas atrado savo tautinės gyvybės šaknį. Valdybos veikla neužleido ir kitų darbo sričių: kultūros, švietimo, politikos ir 1.1. Bandyta siekti ir vienybės, kuri betgi daugiausia pasireiškė tik pačios valdybos plotmėje. Nemaža našta pirmininkui yra tapęs ir "Pasaulio Lietuvis", kurį jam teko redaguoti. Vienam numeriui išleisti reikia sugaišti apie 80 valandų. Baigdamas pranešimą, pirmininkas padėkojo savo bendradarbiams ir talkininkams, linkėdamas naujai valdybai ir išeivijai likti gyvoms savo tautai.

Gana plačiai švietimo padėtį išryškino J. Kavaliūnas — vicepirmininkas švietimo reikalams. Jis palietė visų PLB kraštų lituanistinius sunkumus ir pateikė gana liūdnas išvadas. Aplankęs daugelio kraštų bendruomenes, rado lietuviškąjį švietimą merdintį, o kai kur jau ir palaidotą. Net ir tokiose didelėse lietuvių kolonijose, kaip JAV ir Kanadoje, didelis žingsnis padarytas atgal. Blogiausia padėtis mažosiose kolonijose. Jos yra būtinai reikalingos stipresniųjų pagalbos, būtent: tokios, kokia pradėta neseniai teikti, pasiun-čiant pavienius asmenis ar meno grupes. Šiems reikalams reikia skirti daugiau lėšų.

Kiek trumpesnį pranešimą padarė R. Kasparas — vicepirmininkas jaunimo reikalams. Jo rūpesčiu buvo užbaigta tvarkyti peticija su 150,000 parašų Jungtinėms Tautoms. Ji dabar surūšiuota ir įrišta į 144 knygas. Nepasisekus jos įteikti adresatui, perduota PLJ sąjungai. Nemaža gana sėkmingo darbo atlikta organizuojant lituanistikos seminarą, III PLJ kongresą ir t.t.

Gana gražia lietuvių kalba apie PLJ sąjungos veiklą pranešinėjo pirm. Gabija Juozapavičiūtė. Ji kažko naujo pasakyti negalėjo, nes apie jaunimo darbus vis ką nors pasakydavo prieš ją kalbėjusieji. Dėl to čia tenka tik priminti, kad pirmininkė dėkingai įvertino PLB valdybos pastangas padėti jaunimui jo veikloje.
Valdybos finansinę padėtį išryškino K. Dočkus — vicepirmininku* finansų reikalams. Valdybos piniginiai ištekliai buvę riboti, ir dėl tu daug kur turėjo nukentėti visuomeninė veikla. Finansų pagrindą turėti sudaryti solidarumo įnašų atitinkamas procentas, bet šių įplaukų 01 ganizavimas esąs silpnai vykdomas. Dėl to valdybai tenka ieškoti kiti; pajamų šaltinių, ypač renkant aukas. Išbandytos ir kitos galimybės. Penkmečio būvyje surinkta $214,763.48, įskaitant ir ankstesnė* valdybos likutį.

"Pasaulio Lietuvio" red. B. Nainiu ir adm. St. Džiugo pranešimuose atsispindėjo bendra mūsų lietuviškos spaudos padėtis, kuri yra sunki.

Trumpiausias pranešimas buvo garbės teismo. A. Rinkūnas pranešė, kad bylų neturėta. Revizijos komisijos pranešimą padarė V. Kleiza.

Kitų kraštų bendruomenių pranešimus tenka paminėti tik bendrais bruožais. Iš viso yra 12 kraštų bendruomenių: Vokietijos, Anglijos, Australijos, Argentinos, Brazilijos, Kolumbijos, Uragvajaus, Venecuelos, JAV., Kanados, Prancūzijos ir N. Zelandijos. Jos atsiuntė į seimą 107 atstovus. Kiekvienam kraštui leista kalbėti 15 min. Jų pranešimai tęsėsi apie 4 valandas. Pranešimai daugeliu atvejų vienas į kitą panašūs. Todėl išklausius vieną, galima įsivaizduoti ir kitus. Daugiausia buvo nusiskundžiama dėl veiklos sąlygų.

Stipriausios lietuvių bendruomenės yra JAV ir Kanadoje. Jų visuomeninė bei kultūrinė veikla pranašesnė už kitų kraštų. Bent finansiniu atžvilgiu gerai verčiasi Anglijos Lietuvių sąjunga. Kultūrine ir politine veikla stipriai reiškiasi Australija. Likusių kraštų bendruomenės yra reikalingos stipresniųjų pagalbos.

Diskusijos dėl valdybos, revizijos komisijos ir kitų kraštų bendruomenių pranešimų taip pat tęsėsi apie 4 vai. Daugiausia ieškota būdų, kaip geriau suartėti, kaip sėkmingiau sustiprinti veiklą, kaip vieni kitiems pagelbėti, kaip sutelkti daugiau lėšų ir t.t. Neapsiėjo, žinoma, ir be vieno kito priekaišto tiek PLB valdybai, tiek ir kai kuriems kraštams. Bet

Vytautas Kamantas, PLB tarybos pirmininkas

apskritai pokalbiai vyko gana bičiuliškoj dvasioje.

Rinkimai
Valdybos rinkimų atžvilgiu buvo jaučiamas savotiškas kartėlis dėl partinės procedūros, kuri tremties gyvenime lyg ir netiktų. Į valdybą išrinkta: inž. V. Kamantas, dr. A. Paulius, kun. A. Saulaitis, gavę po 84 balsus; V. Kleiza (83), R. Sakadols-kis (82), D. Kojelytė (81), S. Kuprys (80), inž. J. Šilkaitis (74), A. Juodvalkis (71). Į revizijos komisiją išrinkta: dr. A. Darnusis, dr. K. Keb-lys, V. Kurkus, inž. J. Mikaila ir J. Urbonas; j garbės teismą — dr. J. Sungaila, dr. B. Nemickas, dr. Vileišis, inž. E. Čuplinskas ir V. Skrinska. (Naujoji PLB valdyba taip pasiskirstė pareigomis: Vytautas Kamantas — pirmininkas, Vaclovas Kleiza — vykdomasis vicepirmininkas, Antanas Juodvalkis — protokolų sekretorius, Daina Kojelytė — sekretorė susirašinėjimams, Mečys Šilkaitis — iždininkas, kun. Antanas Saulaitis — švietimo reikalams vicepirmininkas, dr. Algis Paulius ir Saulius Kuprys — vicepirmininkai, Romas Sakadolskis — informacijos reikalams vicepirmininkas).

Ryšium su rinkimais įvyko ir mažas nesusipratimas. Kažkas kalbėdamas vakarienės metu, prasitarė, kad naujos valdybos pirmininkas esąs V. Kamantas. Rytojaus dieną vienas iš naujos valdybos narių užprotestavo, kad be valdybos posėdžio atsirado pirmininkas, ir pats iš valdybos pasitraukė. V. Kamantas gi labai nuoširdžiai atsiprašė už apsirikimą ir kvietė pasitraukusį narį sugrįžti. Šis, nuoširdaus V. Kamanto mosto paveiktas, savo atsistatydinimo pareiškimą atsiėmė, o seimo dalyviai susitaikymą pagerbė atsistojimu ir rankų plojimu.

Po to dar buvo A. Gurecko pranešimas (referatas) apie politinę padėtį Lietuvos laisvės reikalu. Jį papildė dr. T. Remeikis. Grynai kultūrine tema kalbėjo dr. R. Šilbajoris. Abu pranešimai verti visuomenės dėmesio. Nemaža laiko pareikalavo priėmimas. Seimas baigtas trumpais vadovų pasisakymais.

Pašalinės pastabos
Seime nutarta pasveikinti negaluojantį garbės pirmininką St. Barzduką. Tai labai gražus mostas pagerbti savo nusipelniusius veikėjus. Tačiau panašaus dėmesio nesusilaukė pirmasis PLB valdybos pirmininkas Jonas Matulionis, kuris jau keli metai sunkiai serga ir guli seimo pašonėje esančioje ligoninėje.

Seime buvo 9 ar 10 spaudos atstovų. Regis, niekas neatkreipė dėmesio, kad jų tarpe nebuvo nė vieno jaunesnio žmogaus. Turint galvoje, kad spaudos darbininkų eilės jau gerokai išretėjusios ir pati spauda vis labiau ir labiau blunkanti, seimo programoje šis klausimas turėjo būti įrašytas ir tinkamai pagvildentas.

Bet ir senieji spaudos bendradarbiai yra kažkodėl pamirštami. Šiame seime jie buvo neaprūpinti informacine medžiaga. Kai kuriems net nepasiūlytas bilietas į seimo renginius. Bendradarbis turėjo pats šią informacinę medžiagą (apie 10 dol.) nusipirkti ir pridėti dar keliasdešimt dolerių, jeigu jam reikėjo aprašyti ir seimo renginius. Kaip ir iš kiekvieno visuomenėj dirbančio žmogaus, iš spaudos darbininko nereikėtų reikalauti to, ko jis negali duoti.

A. Kalnius


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai