Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
JAV Lietuvių kunigų vienybės seimas įvyko Providence, R.I., rugsėjo 20-21. Dalyvavo 39 kunigai. Pagrindinė paskaita buvo kun. K. Pugevičiaus "Lietuvių . Kat. Bažnyčios kronika mus įpareigoja". Pirmininku perrinktas kun. dr. Z. Smilga.

Šviesos - Santaros metinis suvažiavimas buvo rugsėjo 7-10 Tabor Farmiit vasarvietėje, Miehigane. Tai jau dvidešimt penktasis suvažiavimas. Apie jį plačiau bus lapkričio Aiduose.

Vliko ir PLB valdybos rugsėjo 30 susitiko Clevelande apžvelgti Lietuvoj padėties ir derinti jos laisvinimo pastan gas. Nutarta bendrom jėgom remti Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, kun ruoSiamas Vokietijoje.

Nekalto Prasidėjimo seserys spaliu 15 Putname paminėjo savo vienuolijos įkūrimo 60 m. sukaktį. Veinuoliją įsteigt arkivysk. Jurgis Matualitis 1918 m. Sukaktis paminėta iškilmingomis mišiomiį ir sol. Romos Masitenės koncertu.

Lietuvių moterų klubų federacijai suėjo 30 m. Įkurta ji 1947 Vokietijoje. Veikiama vieningai su latvėmis ir estėmis. Lietuvių moterų padalinys, kuriam pirmininkauja Margarita Samatienė, priklauso Generalinei moterų klubų federacijai, apimančiai daugelį tautų.

Tautos Fondo tarybos ir valdybos posėdis įvyko rugsėjo 22. Šis fondas remia Vliko veiklą. Valdybos pirmininkas — Juozas Giedraitis.

Aleksandras Radžius, rašytojas ir visuomenininkas, paskirtas JAV LB Kultūros tarybos pirmininku. Naujasis pirmininkas gyvena Baltimorėje.

Amerikos Lietuvių bibliografinei leidyklai Chicagoje Motiejus ir Petronėlė Strumskiai paaukojo 5000 dol. ALB leidyklos tarybą sudaro direktoriai: P. Aleksa, A. Dundzila, dr. K. Girnius, kun. A. Kezys, S.J., V. Lukas.

P r e m i j o s. — Tomas Venclova laimėjo Montrealio Akademinio sambūrio Vinco Krėvės 500 dol. premiją už poezijos knygą "98 eilėraSčiai". Dail. Adomui Varnui paskirta LB dailės 1000 dol. premija. Ona Mikulskienė, Čiurlionio ansamblio kanklių orkestro vadovė, gavo Clevelando Lietuvių Amerikos piliečių klubo 1978 m. kultūrinę 1000 dol. premiją.

M i r t y s. — Stepas Vykintas (Povilavičius), žurnalistas bei rašytojas, mirė Tabor Farmoje rugsėjo 3 d. Juozas Švaistas (Balčiūnas), rašytojas, mirė Los Angeles mieste rugsėjo 23. Abu priklausė Lietuvių rašytojų draugijai. Vladas Selenis, žurnalistas, mirė Manchester, Mich., rugsėjo 20.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai