Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JUBILIEJINIS ŠVIESOS - SANTAROS SUVAŽIAVIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. L.   
Dvidešimt penktasis Šviesos - Santaros suvažiavimas, įvykęs 1978 rugsėjo 7-10 Tabor Farmos vasarvietėje, Michigane, sutraukė bene gausiausią svečių būrį organizacijos istorijoje. Pati jubiliejinė tema nebuvo akcentuojama. Suvažiavimo metu vyko Stasio Krasausko grafikos darbų pomirtinė paroda.

Programa prasidėjo rugsėjo 7 apžvalgine Vytauto Kavolio paskaita, "Liberalai moralinių kultūrų žemėlapyje". Vakare buvo susitelkta prie "savikritikos" — jaunosios kartos atstovai, ateitininkas Kęstutis Girnius ir santarietis Mykolas Drunga, diskutavo "Santaros - Šviesos klaidas ir trūkumus". Abiejų prognozė ateičiai buvo pesimistiška. Diskusijoms pasibaigus, moderatorius Kavolis pareiškė su jais visiškai nesutinkąs. Pirmoji diena užsisklendė erdviu ir turiningu pokalbiu su poetu ("gente lituanus, natione polonus") Česlovu Milašiumi.

Rugsėjo 8 repertuarą atidarė du jauni istorikai: Virginija Bird (Gailevičiūtė) kalbėjo apie "Amatininkų ir amatų raidą Vilniuje 1860- 1914 m.", o Rimas Kriščiūnas apžvelgė "Apsisprendimą emigruoti 1945 - 50 m. dokumentuose". Algimantas Gurec-kas įstatė Lietuvos bylą į Rytų Europos kontekstą savo paskaitoje apie "Tautų apsisprendimą ir Rytų Europos taikos pagrindus". Ypatingo dėmesio susilaukė simpoziumas apie "Žydų - lietuvių santykius ir tų santykių svarstymus išeivijoje", kurį moderavo Romas Misiūnas ir kuriame dalyvavo Augustinas Idzelis, Vincas Rastenis, Aleksandras Štromas ir Tomas Venclova. Nežiūrint kaitrios temos, simpoziumas išsilaikė civilizuotose ribose. Likusis vakaras buvo paskirtas dramai. "Žvilgsniai į Algirdo Landsbergio ir Kosto Ostrausko dramaturgiją" susidėjo iš dialogo apie dramos žanrą ir ištraukų iš senų bei naujų dramų. Dramaturgams talkininkavo kritikas Rimvydas Šilbajoris ir skaitytojai Daiva Markelytė ir Vytautas Vepštas. Ilgą dieną užbaigė žurnalistas Algis Rukšėnas, knygos apie Simą Kudirką autorius, ištraukomis iš savo politinės - satyrinės dramos "Tartarus arba posėdis pragare".

Henriko Nagio "Žvilgsnis šiandien į Literatūros Lankų sąjūdį" pradėjo rugsėjo 9 dienos įvykius. Savo intymiame žodyje Nagys apžvelgė "Lankų" idėjas, jų giminystę su kitais literatūros žurnalais, ir įtaką. Besikalbėdami apie "Vilnių kaip dvasinio gyvenimo formą", Česlovas Milašius ir Tomas Venclova plačiai keliavo po Rytų Europos kultūrą ir apžvelgė savo pačių praeitą kelią. Aleksandras Štromas viltingai nušvietė "Lietuvos valstybingumo klausimą ir dabartinę padėtį" (diskutan-tas — Tomas Venclova). Po organizacinio ir Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondo posėdžio, prasidėjo žodžio ir muzikos vakaras. Savo poeziją skaitė Vitalija Bogutaitė, Česlovas Milašius (lenkiškai), Henrikas Nagys, Tomas Venclova ir viešnia iš Australijos, Aldona Veščiūnaitė. Vakaras užsisklendė Aldonos Stem-pužienės - Švedienės rečitaliu, Jonui Švedui akomponuojant. Ji dainavo "Pokalbį su mirusiais vaikais" (Algimanto Mackaus žodžiai, Jono Švedo muzika), Juliaus Juzeliūno "Sutartinę" ir kt.

Paskutinioji suvažiavimo diena užsibaigė nuotaikinga Rimvydo Šilbajo-rio paskaita "Rūstybės šviesa Kazio Borutos poezijoje", tradiciniu Far-mos šeimininko V. Adamkaus žodžiu ir Lietuvos himnu.
K. L.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai