Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ KONCERTAS CHICAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Leonardas Andriekus   
Aidams paremti lapkričio 11 Jaunimo centre, Chicagoje, suruoštas koncertas, kurio programą atliko solistės Margarita Momkienė ir Genovaitė Mažeikienė, akompanuojant Aloyzui Jurgučiui. Koncertą ruošė Jaunimo centras.

Koncerto programa buvo plati ir įvairi. Pirmoje dalyje Margarita Momkienė, sopranas, ir Genovaitė Mažeikienė, mezzo-sopranas, padainavo duetus: J. Tallat-Kelpšos "Ne margi sakalėliai", A. Bilazaro "Mėlynasis Nemunėlis" ir Algio Šimkaus "Mergytė mano". Po to solistės pasirodė atskirai: Momkienė dainavo St. Gailevičiaus "Juokdarys mėnulis", A. Jurgučio "Saulenės daina" (iš "Pamario pasakos") ir Budriūno "Šauksmas"; Mažeikienė — J. Gruodžio "Visur tyla" ir P. Sarpaliaus "Dukružėlė". Pirmoji koncerto dalis baigta solisčių duetais iš Banaičio operos "Jūratė ir Kastytis": "Motinos rauda", "Dialogas", "Rūtelės daina". Abiejų solisčių duetais pradėta ir antroji dalis. Padainuota F. Men-delssohn - Bartholdy "Rudens daina", R. Schumanno "Vakarinė žvaigždelė" ir Meldelssohn - Bartholdy "Varpeliai". Paskui ėjo vėl operų arijos. G. Mažeikienė padainavo "Romansą" (iš operos "Mignon") ir "Se-guildillos dainą" iš G. Bizet operos "Carmen". M. Momkienė —"Stepha-no dainą" iš C. Gounod operos "Romeo ir Julija" ir "Desdemonos raudą" iš G. Verdi operos "Othello". Programa užbaigta duetais — F. Schu-berto "Serenada" ir F. Chopin - P. Viardot "Mazurka Nr. 3 — Išsiskyrimas". Abi solistės dainavo profesionaliniame lygyje ir su gilia menine išraiška. Publika jas įvertino labai nuoširdžiai, reikalaudama priedų ir gausiai apdovanodama gėlėmis. Taip pat įvertinimo susilaukė ir komp. A. Jurgutis, piano palyda praturtinęs šį koncertą. Po programos padėkos žodį tarė leidėjų atstovas, primindamas jų ryžtą išsaugoti Aidus visuose tremties pavojuose.

Solistės Margarita Momkienė ir Genovaitė Mažeikienė, abi Lietuvių operos Chicagoje narės, turėtų susilaukti platesnio visuomenės dėmesio. Jos gyvena ir daugiausia reiškiasi Chicagoje. Reikėtų jas kviesti ir į kitas JAV vietoves, ypač į rytinį pakraštį,
Aidų koncertas Chicagoje davė 750 dol. pelno. Pinigai atėjo iš bilietų ir aukų. Aidams labai svarbu ir tai, kad koncerto proga jie buvo iškelti spaudoje ir per radiją kaip būtinybė mūsų tremtiniškame gyvenime. Gauta naujų prenumeratorių, surasta nuoširdžių platintojų, paskleista tūkstančiai lapelių su kvietimais remti žurnalą.

Aidų leidėjai labai nuoširdžiai dėkoja Jaunimo centro direktoriui Tėv. Antanui Saulaičiui, S.J., ir visiems Tėvams Jėzuitams už šį koncertą; jų talkininkams, ypač Julijai Švabai-tei - Gylienei, už visokeriopą pagalbą platinant bilietus ir renkant aukas; solistėms Margaritai Momkienei ir Genovaitei Mažeikienei už nuoširdų dainavimą; komp. Aloyzui Jurgučiui už akompanavimą; dienraščiui Draugui už pagarbų Aidų įvertinimą net dviem vedamaisiais; radijui Margučiui už nuolatinį koncerto ir žurnalo garsinimą. Taip pat esame dėkingi visiems kultūros mylėtojams, kurie atsilankė į koncertą bei jo proga auka parėmė ar užsiprenumeravo Aidus. Toks visų nuoširdumas skatina ir toliau grumtis su emigracinėmis kliūtimis dėl Aidų labo.

Leonardas Andriekus

Aidų koncerto proga žurnalui aukojo: Magdalena Stankūnienė, Chi-cago, 111. — 100 dol.; dr. Petras Kisielius, Cicero, 111. — 50 dol.; Kazimieras ir Eugenija Kraucūnai, Clarendon Hills, 111. — 48 dol.; Justas ir Janina Lieponiai, Lockport, 111. — 36 dol.; dr. J. Kizys, Chi-cago, 111. — 25 dol.; Tolius Siutas ir J. J. Gyliai, Chicago, 111. — po 20 dol.; kun. dr. Juozas Prunskis, J. Švabas, Vita Baleišytė, Chicago, 111. — po 10 dol.: Anelė Prunskytė, Chicago, 111. — 5 dol.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai