Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DĖL PAVARDĖS "VYDŪNAS" PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Wilhelm Witte   
Apie poeto pavardę "Vydūnas", jei neklystu, ligšiol spausdintu žodžiu tepasisakė vien, deja, mus per anksti palikęs Zenonas Ivinskis, savo trumpame straipsnyje "Vydūnas" (Vilius Storasta, Wilhelm Storost)", in: Altpreussische Biographie (II tomo 6-me sąsiuvinyje, (Marburg a. d. Lahn] 1965, p. 764). Jis pavardę "Vydūnas" supranta kaip "vidun atsikreipusį", taigi turi galvoje ryšį su lietuvišku žodžiu "vidūs". Šis aiškinimas atrodo tikrai vykęs.
Ką tačiau pats poetas savo antruoju vardu yra manęs?

Penktadienį 1929 sausio 11 dieną turėjau laimę ir garbę, po, deja, tik nedaugelį savaičių trukusio buvojimo Tilžėje atbūti jo bute "Kasernen-strasse" atsisveikinimo vizitą. Tai buvo labai šaltas vėlyvas popietis, kai aš jo darbo kambaryje prieš jį sėdėjau — neužmirštamas tas žmogus (neužmirštamas ir jo butas); tikrai, mes niekados nepamatysime jam panašaus . . .

Mūsų pokalbis tęsėsi apie ketvirtį valandos; pas [spaustuvininką] Enzį Jagomastą Tilžėje skaitomasis įspėjimas "Negaišk! Negaišink!" vertė [mane] ir čia nuosaikiam būti. Vis dėlto aš išdrįsau galų gale jį paklausti dėl jo pavardės "Vydūnas" reikšmės. Išdėsčiau jam savo spėjimą, remdamasis žodžio kamienu vyd-(kaip žodyje išvysti); žodžio (Vidū-nas) reikšmė man tada dingojosi maždaug tokia: "atsidavęs savo poetiškiems vaidiniams". (Anuomet tą pačią mintį buvau išreiškęs lakiau).

Vydūnas savo kuklia šypsena atmetė mano jaunuolišką pagarbą šitaip: esą galima prie vyd- ir pasilikti, bet Vydūnas reiškia tačiau tiktai priešingybę nevidonui, taigi išreiškia vien tik savo sutvėrimo bendrininkams — žmonėms ir gyvuliams — geros valios turintįjį, jiems draugiškai nusiteikusįjį.

Ar poetas iš tikrųjų tuo atsakymu paslaptį atidengė? O gal kiti, gal pats Zenonas Ivinskis kitu laiku — nuo ko? — girdėjo aiškinimą, kuris vis dėlto pateisintų Vydūno pavardės jungimą su žodžiu vidūs? O gal poetas, jei būtų galima jį dar paklausti, su ta pačia tylinčia šypsena, leistų galioti galbūt abiem aiškinimams? Marburge prie Lahno [upės], 1975 sausio 11d.
Wilhelm Witte
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai