Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Laisvės meteoras — istorijos dovana ........................................................ 49
P. Maldeikis — M. Krupavičius ir žemės reforma Lietuvoje ................... 50
K. Škirpa — Pasisakymas (atsakymai į redakcijos klausimus) ............... 57
V. Bogutaitė — Eilėraščiai ......................................................................... 59
V. S. Vardys — Krymo totorių byla............................................................ 61

P. Gaudys — Baskų likimas ir kovos ........................................................ 67
V. Vaitiekūnas — Politika 1974 metais...................................................... 74
1974 metai ................................................................................................... 75

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Žlt. — Sveikinant "Kontinentą" ................................................................ 89
S. A. Girnius — Jaunimo suvažiavimai....................................................... 90
L Malėnas — Iš kovos su naciais dėl Lietuvos moksleivių ...................... 91

KNYGOS
R. Šilbajoris — A. Landsbergio stebuklinės dramos ................................. 94

Viršelio 1 psl. — Šv. Jurgis (liaudies meno kūrinys); 4 psl.: Petras Vaškys — vaza (keramika)
Šis numeris iliustruotas Petro Vaškio keramikos darbų nuotraukomis, darytomis Jurgio Jankaus. Vytauto D. universiteto senatas 1939-40 m., Gudijos teritorijai priskirtų lietuviškų kaimų vaizdai, M. Krupavičiaus, K. Škirpos, V. Bogutaitės, A. Maceinos, A. Grinienės, VI. Būtėno, S. Kudirkos su K. Valiūnu, J. B. Končiaus ir I. Malėno atvaizdai, V. Igno vinjetė (p. 88)

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.
♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland State University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (Catholic University of America, VVashington, D. C.), R. Šliažas (Edinboro dtate College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
FEBRUARY, 1975
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai