Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Romualdas Lukošiūnas — Sovietų moralinio teroro dokumentas Lietuvoje ............. 429
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai ......................................................................................... 435
Jonas A. Stiklorius — Vydūnas .................................................................................... 436
Vytautas Volertas — Čia ir anapus .............................................................................. 441
Antanas Maceina — Filosofijos keliu .......................................................................... 446
Alina Skrupskelienė — "Paskutinė paslaptis" — Vakarų gėda ................................ 454

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Kojelis — Žvilgsnis į Australijos lietuvius ....................................................... 463
K. Barėnas — Skulptorius Antanas Braždys ............................................................. 465
A. Radžius — Naujas proveržis į erdvę ....................................................................... 466
Stasys Goštautas — P.E.N. Klubo suvažiavimas Barcelonoje ................................... 468
Mūsų Buityje ................................................................................................................. 470

KNYGOS
Dr. Jonas Grinius — Matriarchatiška poema (Paulius Jurkus: Juodvarniai) .......... 471
1978 metų turinys ......................................................................................................... 475

Šis Aidų numeris iliustruotas Antano Braždžio nerūdijančio plieno skulptūrų nuotraukomis (nuotraukos — J. Lewinskio). Viršelių 1 psl. — Marija (dramblio kaulo bareljefas iš VI šimtmečio). Viršelių 4 psl. — Antanas Braždys: Atspindžiai. Kitos nuotraukos: Vlado Šlaito, Vydūno, erdvių lėktuvo ir Isaako Bashevio Singerio.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir mokslinės knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kitos knygos, literatūrinė bei apžvalginė medžiaga ir iliustracijos — literatūros ir apžvalgų redaktoriui Kennebunkporte; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyn, N.Y. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. » Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Radio Liberty, Miinchen), J. Kavaliūnaitė (University of Akron), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin — Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), P. Šliažas (Edinboro State College, Pa.). V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
DECEMBER, 1978
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $15.00, single copy $1.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. 09940

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai