Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 9 7 8 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Andriekus Leonardas — Eilėraščiai .................... 344
Bogutaitė Vitalija — Iš ciklo Apokalipsė (eil.) ...... 146
Bradūnas Jurgis — Po prerijų dangum .................. 355
Bradūnas Kazys — Eilėraščiai ......................... 390
Eglitis Anšlavs — Kalnų griūtis (Iš anglų k. vertė
Jurgis Gliaudą) ...................................... 206
Girniuvienė Mirga — Eilėraščiai ...................... 102
Gliaudą Jurgis — Vyskupo šešėlyje ............... 117, 159
Grigaitytė Kotryna — Eilėraščiai ..................... 126
Jasmantas Antanas — Kohelet (eil.) ...................  71
Juodvalkytė Eglė — Vėduoklė (eil.) ................... 196
Malerytė Jolanta — Eilėraščiai ....................... 293
Pessoa Fernando — Naktis (eil.) ...................... 306
Sadūnaitė Danguolė — Eilėraščiai ..................... 242
Šlaitas Vladas — Eilėraščiai ..................... 18, 435
Vaičiulaitis — Aš padainuosiu dainų dainelę .......... 251
Volertas Vytautas — Čia ir anapus .................... 441
Zobarskas Stepas — Artistė ........................... 301

STRAIPSNIAI
Blekaitis Jurgis — Balys Sruoga ...................... 402
Butkus Antanas — Ateroskleroziniai kraujagyslių
pakenkimai ir klinikinės komplikacijos ............... 148
Ciplijauskaitė Birutė — Žmogiškas solidarumas kosminių jėgų verpetuose (Vicente Aleix-
andre) ............................................... 112
Dundzila Antanas — Šių dienų informacijos revo-
liucija ir kompiuteris ............................... 198
Girnius Juozas — Antanui Maceinai 70 metų .... .......  49
Girnius K. Kęstutis — Filosofijos interpretacija:
A. Maceinos "Filosofijos kilmė ir pras-
mė" ..................................................  73
Gluhman W. Joseph apie Kazimiero Žoromskio
kūrybą ............................................... 309
Kazokienė Genovaitė — Dailininko Vlado Meš-
kėno kūryba .......................................... 396
Liulevičius Vincentas — Išeivijos ekonominė
parama Lietuvai ................................. 237, 310
Lukošiūnas Romualdas — Sovietų moralinio
teroro dukumentas Lietuvoje .......................... 429
Maceina Antanas — Filosofijos keliu ......... 346,391, 446
Milašius V. Oskaras — Do politiniai mesianizmai
(Vertė Genovaitė Židonytė-Vėbrienė) ............. 189, 244
Natkevičius Vincas — Idėjos Jurgio Baltručaičio
poezijoje ............................................ 165
Navickas L. Juozas, dr. — Maceinos filosofijos
samprata ir metodas ................................... 58
Puzinas Jonas — Dr. Jonas Basanavičius — Lietuvių
mokslo draugijos steigėjas ir ugdytojas ......... 141, 213
Pasikalbėjimas su profesorium Peteriu Reddaway ....... 411
Rabikauskas Paulius — Filosofija Lietuvoje
XVI - XVIII amžiais (R. Plečkaičio studi-
ja) ..................................................  83
Rėklaitis Povilas — Lietuvos studentai Marburge
XVII ir XVIII amžiuje : .............................. 104
Rimšelis Viktoras, MIC — Antrojo Vatikano Bažnyčia be valstybinės religijos ................................ 333
Rubšys Antanas — Krikščionybė išeina į pasaulį ....... 381
Skrupskelienė Alina — Sovietų pogrindis ..............  93
Skrupskelienė Alina — "Paskutinė paslaptis" —
Vakarų gėda .......................................... 454
Skrupskelis Kęstutis — Maceinos "Religijos filosofija"  65
Skrupskelytė Viktorija — Alfonso Nykos-Niliūno
"Vyno stebuklas" .....................................  20
Slavėnienė M. Gražina — Naujos kryptys Rytų
Vokietijos literatūroje .............................. 256
Stikliorius Jonas A. — Vydūnas ....................... 436
Šimkus Algis — Lietuviškas Giuseppe Verdi
Nabucco pastatymas Chicagoje ......................... 264
Vaitiekūnas Vytautas — Tarptautinė politika 1977
metais ...............................................  25
Vaitiekūnas Vytautas — Išeivija Lietuvos byloje ...... 122
Vardys Vytautas — Katalikiškoji rezistencija ir
tautos likimas .................................. 285, 357
Zaranka Juozas — Euripido "Trojietės" ir geno-
cidas Melo saloje .................................... 294
1977 metai ...........................................  1

KNYGOS
Alantas Vytautas: Liepkalnio sodyba — VI. Kulbokas ... 325
Almenas Kazys: Sauja skatikų — Sh. Hol ............... 229
Andriekus Leonardas: Už vasaros vartų — Pr.
Visvydas ............................................. 328
Baranauskas Albinas: Rudenys ir pavasariai — VI.
Kulbokas ............................................. 136
Bradūnas Kazys: Alkana kelionė — Pr. Vis-
vydas ................................................ 182
Budriūnas Bronius: Mišios Šv. Kazimiero gar-
bei — Algis Šimkus ................................... 426
Būtėnas Vladas: Pennsylvanijos angliakasių
Lietuva — J. G ....................................... 277
Galdikas Adomas (red. dr. Juozas Girnius) — St.
Goštautas ............................................ 284
Grinius Jonas, dr.: Veidai ir problemos lietuvių
literatūroje — Pr. Razminas .......................... 132
Jankus Jurgis: Ir nebepasimatėm — Vytautas
Dyvas ................................................ 375
jašinskas Jurgis: Julius Janonis — VI. Kulbokas . .... 377
Jatulis Paulius, prel.: Monumentą Ucrainae
Historiae — Lietuva ukrainiečių šaltiniuose —
Gidžiūnas Viktoras, OFM .............................. 422
Juodeika Vladas: Didžioji iliuzija — Juozas
Prunskis ............................................. 184
Jurkus Paulius — Juodvarniai: Matriarchatiška
poema — dr. Jonas Grinius ............................ 471
Kasias Bronis, prof., dr.: Knyga apie Pabaltijo
valstybių santykius (anglų k.) — dr. Jonas
Stiklorius ........................................... 280
Lituanistikos instituto suvažiavimo darbai (red.
dr. B. Mačiuika) — J. G .............................. 230
L.K.B. Kronikos III tomas: L. Ramelis ................ 180
Ostrauskas Kostas: Čičinskas — Scrib ................. 329
Ramanauskas Benvenutas, OFM: Broliai, pra-
dėkim — A. Rubšys .................................... 233
Saulaitis Antanas, SJ: Skautiškųjų vienetų vadovai
ir vadovės — v.s. Pr. Karalius ....................... 232
Sinius Julius: Dainos ir giesmės broliams lie-
tuviams — K. R ....................................... 187
Šmulkštys Julius: Kari Marx — Kęstutis Skrupskelis ... 280
Voldemaro Augustino raštai: (red. Morkus Šim-
kus) — Alaušius ...................................... 282
VVasserman Paul, Morgan Jean: Ethnic Information
of the United States (Lietuviai tarp Amerikos
tautinių grupių) — J. G .............................. 330
Tenisono Aleksandro atsiminimai (red. V. Že-
maitis — Antanas Skėrys .............................. 234
Zobarskas Stepas (red.): The Lithuanian Short
Story: 50 Years — Steb ............................... $86

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Sausis
Leonardas Andriekus — Žvilgsnis j III Mokslo ir kūrybos simpoziumą — 38; kun. Pranas Gaida — Vertingų lobių pasaulio kūrėjas (kun. Stasys Yla) — 46; Saulė Jautakaitė — Lietuvių menininkų darbų paroda Chicagoje — 47; Mūsų buityje — 48.

Kovas
A.L. — Žvilgsnis į Chicagos katalikų pareiškimą — 127; Arch. Edm. Arbas — Mies van der Rohe — Mūsų epochos architektas — 128; Mūsų buityje — 130.

Balandis
Tomas Venclova — Dabartinė padėtis Mažojoj Lietuvoj — 172; J. G. — Du iš daugelio (inž. J. Gimbutas ir gyd. K. Ambrazaitis) — 174; Mūsų buityje — 177.

Gegužė
Pl. — Tarptautinis PEN Klubas — pasaulinė rašytojų organizacija — 223; Juozas Prunskis — Katalikų spaudos biuras Lietuvoje — 225; J. Gld. — Apie Ašlavs Eglitį — 226;  Mūsų buityje — 227.

Birželis
Dr. J. Labutis — Nejauki tarpstotė — 268; Mikalojus Ivanauskas — Mikas Šileikis ir jo meno kritika — 272; Mūsų buityje — 275.

Rugsėjis
Marija Saulaitytė - Stankuvienė — Šeštoji baltų konferencija — 318; Antanas Girnius — Kari Friedrich Gauss (1777-1855) — 321; Mūsų buityje — 323.

Spalis
Tėv. L. Andriekus, OFM — Toronto Prisikėlimo parapija jubiliejinėje šviesoje — 364; V. Verikaitis — Penktoji Dainų šventė — 368; A. Kalnius — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas — 370; Br. Juodelis — Mokytojų dienos — 372;  Mūsų buityje — 374.

Lapkritis
Dr. J. Vidzgiris — 25-kios europinės Lietuviškųjų studijų savaitės — 414; K. L. — Jubiliejinis Šviesos -Santaros suvažiavimas — 416; Leonardas Andriekus — Aidų koncertas Chicagoje — 417; Dr. Povilas Rėklaitis — Susitikimas su Vydūnu Tilžėje — 418; Wilhelm VVitte — Dėl pavardės "Vydūnas" — 419; Mūsų buityje — 420.

Gruodis
Juozas Kojelis — Žvilgsnis į Australijos lietuvius — 463; K. Barėnas — Skulptorius Antanas Braždys — 465; A. Radžius — Naujas proveržis į erdvę — 466; Stasys Goštautas — P.E.N. Klubo suvažiavimas Barce-lonoje  — 468;  Mūsų buityje — 469.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai