Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1978 m.
1978 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
1977 metai
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai
Viktorija Skrupskelytė — Alfonso Nykos - Niliūno "Vyno stebuklas"
Vytautas Vaitiekūnas — Tarptautinė politika 1977 metais
Leonardas Andriekus — Žvilgsnis į III Mokslo ir kūrybos simpoziumą
Kun. Pranas Gaida — Vertingų lobių pasaulio kūrėjas (kun. Stasys Yla)
Saulė Jautokaitė — Lietuvių menininkių darbų paroda Chicagoje


* 2 vasaris
Juozas Girnius — Antanui Maceinai 70 metų
Juozas L. Navickas — Maceinos filosofijos samprata ir metodas
Kęstutis Skrupskelis — Maceinos "Religijos filosofija"
Antanas Jasmantas — Kohelet (eilėraščiai)
Kęstutis K. Girnius — Filosofijos interpretacija: A. Maceinos "Filosofijos kilmė ir prasmė"
Paulius Rabikauskas — Filosofija Lietuvoje XVI - XVIII amžiais (R.Plečkaičio studija)


* 3 kovas
Alina Skrupskelienė — Sovietų pogrindis
Mirga Girniuvienė — Eilėraščiai
Povilas Rėklaitis — Lietuvos studentai Marburge XVII ir XVIII amžiuje
Birutė Ciplijauskaitė — Žmogiškas solidarumas kosminių jėgų
verpetuose (Vicente Aleixandre)

Jurgis Gliaudą — Vyskupo šešėlyje
Vytautas Vaitiekūnas — Išeivija Lietuvos byloje
A. L. — Žvilgsnis į Chicagos katalikų pareiškimą
Arch. Edm. Arbas — Mies van der Rohe — mūsų epochos architektas


* 4 balandis
Jonas Puzinas — Dr. Jonas Basanavičius — Lietuvių mokslo draugijos
steigėjas ir ugdytojas

Vitalija Bogutaitė — Iš ciklo Apokalipsė (eil.)
Antanas Butkus — Ateroskleroziniai kraujagyslių pakenkimai ir klinikinės komplikacijos
Jurgis Gliaudą — Vyskupo šešėlyje
Vincas Natkevičius — Idėjos Jurgio Baltrušaičio poezijoje
Tomas Venclova — Dabartinė padėtis Mažojoj Lietuvoj
J. G. — Du iš daugelio (Inž. J. Gimbutas ir gyd. K. Ambrozaitis)


* 5 gegužė
Oskaras V. Milašius — Du politiniai mesianizmai
Eglė Juodvalkytė — Vėduoklė (eil.)
Antanas Dundzila — Šių dienų informacijos revoliucija ir kompiuteris
Anšlavs Eglitis — Kalnų griūtis
Jonas Tuzinas — Dr. Jonas Basanavičius — Lietuvių Mokslo Draugijos steigėjas ir ugdytojas
Pi. — Tarptautinis PEN Klubas — pasaulinė rašytojų organizacija
Juozas Prunskis — Katalikų spaudos biuras Lietuvoje
J. Gld. — Apie Anšlavs Eglitį


* 6 birželis
Vincentas Liulevičius — Išeivijos ekonominė parama Lietuvai
Danguolė Sadūnaitė — Eilėraščiai
Oskaras V. Milašius — Du politiniai mesianizmai
Antanas Vaičiulaitis — Aš padainuosiu dainų dainelę
M. Gražina Slavėnienė — Naujos kryptys Rytų Vokietijos literatūroje
Algis Šimkus — Lietuviškas Giuseppe Verdi Nabucco pastatymas Chicagoje
Dr. J. Labutis — Nejauki tarpstotė
Mikalojus Ivanauskas — Mikas Šileikis ir jo meno kritika


* 7 rugsėjis
Vytautas Vardys — Katalikiškoji rezistencija ir tautos likimas
Jolanta Malerytė — Eilėraščiai
Juozas Zaranka — Euripido "Trojietės" ir genocidas Melo saloje
Stepas Zobarskas — Artistė
Fernando Pessoa — Naktis (eil.)
Joseph W. Gluhman apie Kazimiero Žoromskio kūrybą
Vincentas Liulevičius — Išeivijos ekonominė parama Lietuvai
Marija Saulaitytė - Stankuvienė — Šeštoji baltų konferencija
Antanas Girnius — Kari Friedrich Gauss (1777-1855)


* 8 spalis
Viktoras Rimšelis — Antrojo Vatikano Bažnyčia be valstybinės religijos
Leonardas Andriekus — Eilėraščiai
Antanas Maceina — Filosofijos keliu
Jurgis Bradūnas — Po prerijų dangum
Vytautas Vardys — Katalikiškoji rezistencija ir tautos likimas
Tėv. L. Andriekus, O.F.M. — Toronto Prisikėlimo parapija jubiliejinėje šviesoje
V. Verikaitis — Penktoji Dainų šventė
A. Kalnius — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas
Br. Juodelis — Mokytojų dienos


* 9 lapkritis
Antanas Rubšys — Krikščionybė išeina į pasaulį
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai
Antanas Maceina — Filosofijos keliu
Genovaitė Kazokienė — Dailininko Vlado Meškėno kūryba
Jurgis Blekaitis — Balys Sruoga
Pasikalbėjimas su profesorium Peteriu Reddaway
Dr. J. Vidzgiris — 25-kios europinės Lietuviškųjų studijų savaitės
K. L. — Jubiliejinis Šviesos - Santaros suvažiavimas
Leonardas Andriekus — Aidų koncertas Chicagoje
Dr. Povilas Rėklaitis — Susitikimas su Vydūnu Tilžėje
Wilhelm Witte — Dėl pavardės "Vydūnas"


* 10 gruodis

Romualdas Lukošiūnas — Sovietų moralinio teroro dokumentas Lietuvoje
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai
Jonas A. Stiklorius — Vydūnas
Vytautas Volertas — Čia ir anapus
Antanas Maceina — Filosofijos keliu
Alina Skrupskelienė — "Paskutinė paslaptis" — Vakarų gėda
Juozas Kojelis — Žvilgsnis į Australijos lietuvius
K. B arenas — Skulptorius Antanas Braždys
A. Radžius — Naujas proveržis į erdvę
Stasys Goštautas — P.E.N. Klubo suvažiavimas Barcelonoje


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai