Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1948 m.
1948 PDF Spausdinti El. paštas
* 10 sausis

J. Kakarieka — Machiavelizmas
B. Sruoga — Iš „Apyaušrio Dalios“
A. Maceina — Katalikiškoji Akcija
P. Jurkus — Nykštukas, Kareivis (eilėr.)
J. B. — Ignas Skrupskelis
A. Baronas — Varpas (novelė)
B r. Stočkus — Šiandieninis gamtos mokslų žvilgsnis į pasaulį
J. Švabaitė — Kalnuos, Amžinybėn, Vidudienis (eilėr.)
Cz. Milosz — Giesmė (Vert. J. Kėkštas)
L. M. — Literatūros paraštė

KŪRYBOS PASAULY
P. Jurkus — Kacetinė poezija
A. P. — Kalėjimas — laisvėjimas
A. P - n i s — „Naująją Aušrą“ sutinkant
A. Džiugėnas — Tvirtėjantys žingsniai
A. Mažiulis — Baltų Universiteto lituanistiniai darbai
J. Lingis — Nobelis ir dailioji literatūra
J. Cicėnas — Lenkija skersvėjyje tarp Rytų ir Vakarų
St. Pilka — Triukšmas dėl mažmožio ir šaltyje gimusi šiluma
Iš naujosios literatūros
Radaras
Virai ir jų biologinė problema
MŪSŲ BUITY* 11 vasaris

Zenonas Ivinskis — Kelias į laisvę ir Vasario 16-toji
Kazys Bradūnas — Apeigos (Eilėraštis)
Vytautas Mačernis — Michelangelo Dovydas, Naktie!, Sapnas, Žiema (Eilėraščiai)
Juozas Girnius — Tautinio auklėjimo problema tremties mokykloje
Juozas Kėkštas — Vandenynas (Eilėraštis)
Antanas Škėma — Živilė (drama)
Paulius Jurkus — Dailininkas Viktoras Petravičius
Jonas Grinius — Pasaulėžiūra ir tautiškumas literatūroje
S. L. — Literatūros paraštė
KŪRYBOS PASAULY
A. Viržis — Tautiniai mūsų uždaviniai tremtyje
D. J. — Nei sūkurių, nei žmonių
Premijos ir literatūros šventė
Šiandieninė anglų literatūra
J. Kiznis — K. Binkio „Generalinės Repeticijos“ premjera Hanau Atžalyne
Izidorius Vasyliūnas — Antrasis simfoninis koncertas
Prof. St. Kolupaila — Technika ir jos priešai
Vincas Vyčinas — Vokiečių dabarties filosofija
Svetimieji apie Balio „Vestuvinius papročius“
K. — Kai kas iš „Ateities“ veiklos
jk. — Žiemos stovykla Svarzvalde
MŪSŲ BUITY
J. Cicėnas — Iš spaudos istorijos Britų, zonoje* 12 kovas

J. Puzinas — Aisčiai istorinių šaltinių šviesoje
Julius Baniulis — Nuotaikos (Eilėraščiai)
Vincas Maciūnas — Mūsų literatūra tautos tarnyboje
Henrikas Nagys — Rudens lietus, Karalaitė (Eilėraščiai)
Kazys Bradūnas — Šventoji versmė, Nebaigtoji odė žalčiui (Eilėraščiai)
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Nerami pavasario diena, Siena (Eilėraščiai)
Jonas Matusas — Popiežiaus Pijaus XII asmenybė
Jul. Štarka — Adoramus Te
Antanas Škėma — Živilė (drama)
St. Barzdukas — Lietuvių kalbos vadovas jau parengtas
Iš senosios egiptiečių poezijos (Vert. Julius Baniulis)
J. Žaltvykštis — Kultūrinė nykuma Lietuvoje
V. R. — Literatūros paraštė

KŪRYBOS PASAULY
K. P. — Pagaliau literatūros žurnalas
St. R. — Poetinė fotokopija
A. Vaičiulaitis — Apie Amerikos lietuvį poetą Julių Baniulį

Pietų Amerikos literatūros keliai
Vincas Vyčinas — Vokiečių dabarties filosofija (pabaiga)
P. — Studentų ateitininką žiemos stovykla

MŪSŲ BUITY

Juozas Kralikauskas — Lietuviškosios kultūros dabartis ir ateitis Kanadoje
Kovos baruose


* 13 balandis

Stasys Yla — Visuomeniniai tipai
J. Brz. — Laureatų akivaizdoj
Vl. Prosčiūnaitė — Penki eskizai: Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Edvard
Grieg, Igor Sravinsky (Eilėraščiai)

Ant. Maceina — Liberalizmo kelias į bolševizmą
Vladas Šlaitas — Lazdynų krūmai, Išrišimo rankos, Pėdos
sniege, Vieniši medžiai, Aš jieškau palyginimo (Eilėraščiai)

AntanasVaiciuIaitis — Terracina (Iš „Italijos vaizdų“)
P. Gaučys — Žmogus ir kultūra
P. Juozaitis — Belgija — ūkinio atsistatymo pavyzdys
HansCarossa — Pabudimas iš vieno sapno (Eilėraštis, vert. Bern Brazdžionis)
S. Sužiedėlis — Moterys po istorijos dulkėmis
Antanas Škėma — Živilė (drama)
L. M. — Literatūros paraštė
KŪRYBOS PASAULY ,
Zenonas Ivinskis — Didelis darbas
V. Kulbokas — Surrealizmas
Naujasis švedų menas
Pn. — Chemoterapijos pažanga
A. P-nis — Didysis lietuvių kultūrininkas Amerikoje* 14 gegužė

Antanas Maceina — Žmona ir motina
Jonas Aistis — Vakaras
Stasys Yla — Visuomeniniai tipai
Aleksis Rannit — Eduard Wiiralt
M. Alseikaitė-Gimbutienė — Liaudies meno šaknys
St. Barzdukas — Kazimieras-Jaunius
J. Kėkštas — Uostai (eilėraštis)
A. Palšaitis — Vestuvių maršas, Laidotuvių maršas, Antikinio torso vakaras
(eilėraščiai)
P. Orintaitė — Grožvylės juokas (novelė)
Izidorius Vasyliunas — Mūsų muzikinio gyvenimo raida
Julius Slovackis — Likimas (eilėraštis, vertė J. Kėkštas)
Louis Bromfield — Johnny Appleseed ir teta Mattie (novelė, vertė A. P.)
Faustas Kirša — Dėl Vytauto Didžiojo sukaktuvinių metų literatūros konkurso
V. R. — Atsakymas P. Faustui Kiršai
KŪRYBOS PASAULY
J. B. — Fausto „Kiršos „Tolumos“
L. Miškinas — Kazio Bradūno poema „Maras“
D. Jesaitytė — Marti iš miesto
Doc. Dr. J. Grinius — Vargas dėl lituanistinių knygų stokos
Pr. G. — Sukrėtimas Vakaruose
W. Liebeneiner — Režisierius ir rašytojas (vertė A. Mks.)
K. — Paul Hindemith
D.G.Š. — Romano Joneliūkščio dainų ir arijų vakaras Tubingene* 15 birželis

JuozasGirnius — Šiandieninė demokratijos krizės prasmė
Vincas Kazokas — Apleistas avilys (eilėraštis)
Jonas Grinius — Rašytojo laisvė ir įsipareigojimai
Paulius Jurkus — Sidabrinė lazda, Karalienė, Motinai (eilėraščiai)
A. Vaičaitis — Adomas Galdikas
Pranas Pranokus — Žmogus ir arklys (novelė)
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Mūsų literatūros kasdienybė keturi šimtaisiais metais po Mažvydo
Gabriele D'Annunzio — Lietus ant pinijų (eilėraštis, vertė J. Mekas)
A. Rodinas
Ged. Galvanauskas — Europos taikos konferencijos
Giovani Papini — Popiežiaus Celestino VI laiškai žmonėms (vertė Dr. Petras Mačiulis)
Medardas Bavarskas — * * * — (eilėraštis)
KŪRYBOS PASAULY
Zenonas Ivinskis — Dr. K. Griniaus „Atsiminimai ir Mintys“
J. Miliušis — Tremties poetas priešais pasaulį
D. M. J. — Vyt Alanto „Dramos Veikalai“
Ant. Maceina — Ginčas dėl liberalizmo
Dm. Jesaitytė — Kolegos, susimąstykim* 16-17 liepa-rugpjūtis

Kun. V. Balčiūnas — Gyvoji Dvasia
Stasys Yla — Maldos
Juozas Girnius — Gamtos praradimas
Jonas Aistis — Poeto dalia (Eilėraštis)
Antanas Vaičiulaitis — Italijos vaizdai (Pecci tėviškėj, Pietro Mascagni koncerte)
Dr. KonstantinasAvižonis — Vytautą Didįjį prisiminus
Kazys Bradūnas — Protėvių dausos, Žirgas, Tautodailė, Ištroškus, Tėviškės papėdėj (Eilėraščiai)
P. Juodaitis — Valstybė ir privatinė iniciatyva ūkyje
Aloyzas Baronas — Vakare (Eilėraštis)
O. V. Milašius — Rugsėjo Simfonija (Išvertė A. Vaičiulaitis)
P. Jurgėla — Amerikos užsienio politika
V. Kazokas — Audra stiklinėje
KŪRYBOS PASAULY
Leonas Miškinas — Pulgio Andriušio lyrinės apysakos
Algirdas Mikulėnas — Naujų kelių ilgesys arba žvilgsnis į „Žvilgsnius“
Vaclovas Biržiška — Prie St. Barzduko straipsnio apie Kazimierą Jaunių
Pro f. Steponas Kolupaila — Įdomios smulkmenos iš didžiųjų žmonių gyvenimo
Br. J. Grinius — Lietuvių Kultūros Muziejus Amerikoje
Vaclovas Biržiška — Atsakymas p. J. Griniui
K. — Amerikiečių teatras* 18 rugsėjis - MAŽOJI LIETUVA

Vl. Viliamas — Maž. Lietuvos geografiniai metmens
J. Puzinas — Mažosios Lietuvos proistorės bruožai
Dr. J. Balys — Tautosaka Mažojoj Lietuvoj
Mažosios Lietuvos liaudies dainos
Vaclovas Biržiška — Mažosios Lietuvos rašytojai ir raštai
Vincas Maciūnas — Keturi Mažosios Lietuvos didieji
Zenonas Ivinskis — Iš Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo 16-18 am.
J. Kantrimas — Lietuvių kalbos gyvatos raida Maž. Lietuvoje
Jurgis Gimbutas — Ūkininko sodyba Mažojoje Lietuvoje
Jonas Pauperas — Religijos vaidmuo Mažojoje Lietuvoje
J. Povilaitis — Mažosios Lietuvos ūkio bruožai
A. Šapoka — Klaipėdos krašto įsijungimas į Lietuvos Respubliką
Dr. Normantas — Klaipėdos Krašto įvykių chronologija
Erdmanas Simonaitis — Atsiminimai iš 1918—1925 metų
J. Kantrimas — Apie Klaipėdos krašto tarmes
VL. Viliamas — Vietovardžių vokietinimas Maž. Lietuvoje* 19 spalis

Antanas Maceina — Politika ir pasaulėžiūra
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Septintoji Elegija (eilėraštis)
Jurgis Blekaitis — Balys Sruoga — asmuo ir teatro kūrėjas
Antanas Vaičiulaitis — Pieva (eilėraštis)
Prof. Ernestas Fraenkelis — Apie vokiečių mokslininkus,
tyrinėjusius lietuvių kalbą

Paulius Jurkus — Žingsniai (novelė)
Julius Kaupas — Kryžkelėje tarp Romos ir Kremliaus
Pranas Kozulis — Paukščiai, Žmonės ir gėlė (eilėraščiai)
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Baimės kankiniai
Panėriškis — Dvi dainavimo kultūros
KŪRYBOS PASAULY
J. B. — Baltrušaičio lietuviškasis palikimas
Vl. Prosčiūnaitė — Nelės Mazalaitės novelės
Tsurayuki — Apie poeziją ir poetus (vert. J. Mks.)
K. — Knut Hamsuno atstūmimas
A. Vaičaitis — Adomo Varno gyvenimo ir kūrybos kelias* 20 lapkritis

Kun. Dr. J. Gutauskas — Krikščioniškoji etika visuomeniniame gyvenime
Henrikas N a g y s — Sūnūs palaidūnai, Rudens diena,Mergaitės rankos (eilėraščiai)
Dr. Antanas Ramūnas — Pagrindinės linkmės lietuvių pedagogikoje
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė — Po atostogų, Laukinė kriaušė, Viešpatie,
Vienu keliu, Karaliaus sėja, Jei būtum bedvasė (eilėraščiai)

Jonas Grinius — Gulbės giesmė (drama)
D r. J. Budzeika — Europos ūkio krizė
Jurgis Blekaitis — Balys Sruoga — asmuo ir teatro kūrėjas
I. P. — Sava kūryba ir skepticizmas

KŪRYBOS PASAULY
Algirdas Mikulėnas — Naujoji L. Dovydėno knyga
A. Džiugėnas — Trys J. Švaisto knygos
M. D. Jesaitytė — Medardo Bavarsko poezijos debiutas
A. Maceina — Liberalizmo teisinimas
Al g. Vambra — Freiburgo „Ecole des Arts et Mėtiers“ mokinių darbų paroda
Juozas Lingis — Monografija apie lietuviškąjį stogą


* 21 gruodis

Antanas Maceina — Kristaus prasmė
Venancijus Ališas — Cascata Cristalina (eilėraščiai)
Jurgis Jankus — Tavo rankos švarios (novelė)
A. Šapoka — Lietuvos ir Lenkijos santykiai lenkų akimis
Jonas Grinius — Gulbės giesmė (III. Slapta žmona)
Alfonsas Nyka-Niliūnas Vaza, Sidabras, Kirminuko laidotuvės rudenį,
Princas XVIII amžiuje (eilėraščiai)

St. Barzdukas — Kazimieras Būga
Kazys Bradūnas — Atokaita (eilėraštis)
Juozas Tininis — Našlė (novelė)
L. M. — Memuarai
KŪRYBOS PASAULY
Leonas Miškinas — Daktaras Kripštukas Pragare, arba pasikalbėjimas
apie pasakų knynas

Leonas Miškinas — A. M. Katiliškio „Prasilenkimo valanda“
M. Alseikaitė - Gimbutienė — „Lithuanian Folk Art“ proga
S. Pikūnas — Dešimtasis filosofų kongresas
V. R. — Sumeškerioti intelektualai ir taika
J. Gaidelis — Kompozitorius Juozas Gruodis
V. Rimvydas — Žvilgsnis į scenas ir ekranus
Universitetiniame pasauly

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai