Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
P. Rabikauskas — Teisė ir medicina Vilniaus Akademijoje ............................. 97
A. Radžius — Eilėraščiai ................................................................................... 113
K. Skrupskelis — Tiesos samprata James'o pragmatizme ............................. 115
VI. Juodeika — Engelsas atsisakė revoliucijos ............................................... 122
Z. Kuchowicz — Barbora, grožiu ir meile triumfuojanti (vertė J. Kėkštas) ... 125
P. Melnikas — Vaškinė lėlė (beletristika) ....................................................... 128

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. L. — "Visų" dienraštis, bet — kokių? ....................................................... 131
A. Girnius — Prof. gen. Stasys Dirmantas ...................................
................... 132
Alaušius — Jaunimo kongresiniame rate ........................................
................ 134
A. Bammesberger — Prof. Erich Hofmann ..................................................... 135

KNYGOS
VI. Kulbokas — Kultūros žmonių galerija Ylos studijoje ............................... 138
J. Grinius — Mindaugas A. Kairio dramų trilogijoj ........................................ 140
A. Girnius — Naują Lietuvos žemėlapį pasitinkant ........................................ 143
Mirga G. — Grincevičiaus "Vyskupo katinas" .............................................. 144
Viršelio 1 psl. — Michelangelo (1475-1564): Tvano scenos fragmentas, vaizduojantis vyro ir žmonos gelbėjimąsi, iš freskų Siksto koplyčioj Vatikane; 4 psl. — Jadv. Paukštienė: Natiurmortas (pastelė, 1974)

Šis numeris iliustruotas Jadvygos Paukštienės kūrinių nuotraukomis, darytomis V. Noreikos. Kitos iliustracijos: pora dokumentų iš Vilniaus akademijos istorijos; Aušros Vartų Madona, Barbora Radvilaitė, "Barboros Radvilaitės" dramos autorius J. Grušas, režisierius J. Jurašas ir Barboros vaidmens atlikėja R. Staliliūnaitė, Žygimantas Augustas ir Barbora šioj dramoj; A. Radžiaus, W. James'o, St. Dirmanto (nuotr. St. Urbono iš Bostono), E. Hofmanno ir J. Paukštienės atvaizdai
Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.
♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland State University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (University of Ottavva), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (Catholic University of America, VVashington, D. C), R. Šliažas (Edinboro statė College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
MARCH, 1975
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai