Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NAUJĄ LIETUVOS ŽEMĖLAPI PASITINKANT PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Girnius Antanas   
Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba 1973 m. data išleido kartografo pik. Juozo Andriaus sudarytą Lietuvos žemėlapį 117 x 145 cm. Mastelis apie 1 : 380,000. Reljefas pavaizduotas spalvomis ir atskirų vietovių aukščiais. Kongreso Biblio tekos nr. G 7050 1973. A5. Taip maždaug šį žemėlapį aprašo "American Congress on Surveying and Mapping" išskirtinų (distincrive) paskutiniųjų žemėlapių skyriuje. Taip tą žemėlapį sutiko žemėlapių srities specialistai — svetimieji ACSM Bulletin, November 1974, No. 47, p. 42).

Kitaip sutiko šį žemėlapį Algirdas Gustaitis ""Dirvoje" 1975.1.3 straipsniu "Netinkamas Lietuvos žemėlapis", "Naujienose" 1.20 — straipsniu "Bendruomenė išleido netinkamą Lietuvos žemėlapį", "Nepriklausomoje Lietuvoje" 1.22, 1.29 ir 11.5 straipsniu "Netinkamas žemėlapis. Žemėlapis, nusikalstan-tis lietuvių tautai".

Žemėlapio puolimai yra nepagrįsti ir rodo straipsnių autoriaus ir, deja, laikraščių redaktorių menką supratimą apie žemėlapius. Gustaičio bandymas ieškoti netikslumų žemėlapyje, ieškant atstumų pagal mastelį, yra principiškai klaidingas. Negalima žemėlapyje atstumus matuoti pagal mastelį, kaip tai daroma planuose, nes tik kelioms linijoms žemėlapyje tinka mastelis, o dauguma atstumų dėl žemės kreivumo būna ne pagal mastelį. Tai paprastas žemėlapių projekcijų dėsnis.

Priekaištai žemėlapiui ir prie jo išleidimo prisidėjusių asmenų, ypač autoriaus puolimas yra tokio nerimto pobūdžio, kad tolimesnė polemika nebūtų tikslinga šio žurnalo puslapiuose. Be to, pats Juozas Andrius laišku "Dirvoje" (1975.11.7) davė gerą paaiškinimą Algirdo Gustaičio klaidintiems "Dirvos" skaitytojams. Atsiliepė ir Algimantas Gureckas "Dirvoje" (II.5, Nr. 10) straipsniu "Lietuvos sienos naujame žemėlapyje".

Valstybės sienos nėra apginamos aistringu draskymusi, kuris tik kenkia mūsų vieningumui. Tautos, kurios buvo vieningos, išliko ne dėl popierinio sienų gynimo, bet dėl tautinio susipratimo ir solidarumo.

Algirdo Gustaičio straipsnius pavadinu aistringu draskymusi, nes savo pasisakymą jis baigia lyg įsakymu: "Tą LB išleistą Lietuvos žemėlapį reikia slėpti nuo žmonių akių, jo nerodyti, nesiuntinėti svetimiems ir jokiu būdu neleisti iš jo mokytis lietuvių jaunimui. Turimus ar įmanomus surinkti to žemėlapio egz. reikėtų sunaikinti" (Nepriklausoma Lietuva, 1975.II.5).

1956 m. Juozas Kapočius, Lietuvių Enciklopedijos leidėjas, išleido to paties autoriaus Lietuvos žemėlapį, mažesnio formato. To žemėlapio vardyną peržiūrėjo A. Salys, vandens tinklą tikrino S. Kolupaila. Šį žemėlapį dar galima gauti veik dovanai, priešinfliacinėmis kainomis, tik reikia paskubėti įsigyti, nes jo atsargos beigia tirpti.

Tie du žemėlapiai vienas kitą papildo. Pirmasis žemėlapis yra skiriamas visiems, turi daug detalių, daug lituanistikos lobių jame sukaupta, tačiau jis sunkiau skaitomas. Antrasis žemėlapis yra "mokyklinis, fizinis, geografinis su politinėmis sienomis, skirtas Lietuvos geografijai mokyti lituanistikos mokyklose" (Juozas Andrius). Antruoju žemėlapiu daugiau domėsis ir žiūrovas, kuriam svarbiau bendri bruožai, o ne detalės. Jo bendras vaizdas yra labai geras. Linkėtina, kad lituanistinių mokyklų, o taip pat lietuvių namų sienas puoštų abu žemėlapiai: vienas inteligentiškiems tėveliams bei mokslo žmonėms, o kitas mūsų jaunimui ir jų draugams amerikiečiams.

Pasigirdo priekaištų ir dėl LB Švietimo tarybos išleistojo žemėlapio brangumo. Tiesa, jis nėra pigus (15 dol. sulankstomas arba suvyniojamas žemėlapis, 20 dol. su plastikinėmis lazdomis, 35 dol. dar užklijuotas ant drobės). Tačiau dabar viskas pabrango. Nepigiai ir Algirdas Gustaitis, jo žodžiais, pradėjo "naują lapą lietuviškoje kartografijoje", nurodydamas, kur pardavinėjamas tik už 25 dol. "Merkatoriaus 1595 m. Lietuvos žemėlapis", gautas iš jo archyvo (Naujienos, 1971.VII.12).

Daugelis žmonių mėgsta turėti žemėlapių rinkinius. Tai labai gražu, tačiau rinkinio autorius anaiptol dar nepasidaro kartografijos specialistas, taip kaip meno pirklys dar nėra menininkas.
Dipl. geod. inž. Antanas Girnius 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai