Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1947 m.
1947 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 balandžio
A. Maceina — Kultūros tragizmas
J. Baltrušaitis — Akordai (eilėr.)
J. Aistis — Pavasaris. Yra gi mūs (eilėr.)
Pr. Kozulis — Pakaruoklio klumpė (novelė)
Z. Ivinskis — Lietuvių tautos valstybinės sąmonės reikšmingieji etapai
K. Bradūnas — Pomirtinės kaukės (eilėr.)
J. Grinius — Tradicijos ir pažanga
Prof. J. Brazaitis — Mokyklos ir mokytojo uždaviniai tremtyje
Fr. Werfel — Giesmė apie piemenaitę (romano ištrauka)
A. V. — Zoracho skulptūros
TB. Ward — Valstybinama Europos pramonė? (Išvertė Dr. M. Krasauskaitė)
A. P. — Modernioji medžio raižyba

MŪSŲ BUITY
J. Grinius — Poeto palikimas
P. Jurkus — Lietuvių vestuvės tapyboje
*  *  * — Gera reprezentacija
KŪRYBOS  PASAULY


* 2 gegužė

J. Girnius — Filosofija ir politika
V. Ališas — Skaisti kertė (eilėr.)
J. Aistis — Gegužinės (eilėr.)
A. Vaičiulaitis — Ožio balsas (novelė)
A. Maceina — Kultūros tragizmas (2)
M. Alseikaitė-Gimbutienė — Priešistorinių laikų ryšiai
su lietuvių liaudies kultūra

L. Dovydėnas — Yra dėdė Amerikoj
St. Barzdukas — Auklėjimo ir visuomeninio brandinimo
reikalai tremties mokykloje

Z. Ivinskis — Lietuvių tautos valstybinės sąmonės
reikšmingieji etapai (2)
A. P-nis — Mistral ir Hesse
Denis de Rougemont — Europa serga
(Išvertė V. Trumpa)

MŪSŲ BUITY
J. Kiznis — Bubulis ir Dundulis
KŪRYBOS PASAULY* 3 birželis

A. Gražiūnas — Maironio didybė
A. Nyka-Niliūnas — Žodžiai nežinomiems prometėjiškos kovos
draugams: Aštuntoji elegija, Akmenukais žaidžiantys vaikai,
Herojaus gyvenimas ir mirtis, Šuo (eilėr.)

Vaižgantas — „Tarp skausmų į garbę“ paskaičius
H. Nagys — Burlaiviai (eilėr.)
A. Maceina — Kultūros tragizmas (3)
A. Rūkas — Lyjančią naktį (eilėr.)
Vl. Proščiūnaitė — Profesorius Vizgirda (drama)
R. M. Rilke — Fragmentas iš „Padavimo apie korneto Kristupo
Rilke's meilę ir mirtį“ (Išvertė H. Nagys)

Prof. Dr. J. Balys — Žalčių gerbimas senovės Lietuvoje
Prof. Stp. Kolupaila — Gamtos sukrėtimai ir jų įtaka
žmonių gyvenimui

Jul. Kaupas — Studentas iš Rudosios vaistinės (novelė)
* * * — Ciano dienoraščiai
MŪSŲ BUITY
Aug. Molnas — Knyga apie didelius siekius ir sulkmenas
A. K... as — Pirmo stovyklinio romano proga
L. M. — Alės Rūtos — Nakaitės debiutas
M. Alseikaitė — Gimbutienė — Lietuvių — hetitų kalb.
giminystė ir proistorė

KŪRYBOS PASAULY
A. Mc. — Taktika kavoje su blogybėmis
J. Pauperas — Bendruoju keliu
N. — Paul Claudel, Julės Romains ir Marcei Pagnol Prancūzų
Akademijoje

* * * — Literatūros premijos Jungtinėse Amerikos Valstybėse
N. — Charles Despiau
* * * — Elektronų mikroskopas — naujausias išradimas* 4 liepa


V. Maciūnas — Mūsų pirmoji pasaulietinė grožinės literatūros knyga
H. Nagys — Upės, Sapnas (eilėraščiai)
J. Jankus — Namukas (novelė)
V. Šlaitas — Laivai (eilėr.)
J. Grinius — Antihumanizmas mene
V. Trumpa — Veto teisė ir JTO
J. Girnius — Literatūros kritinio vertinimo klausimu
H. Hesse — *** (eilėr. Vertė Alb. Palšaitis)
Vl. Proščiūnaitė — Profesorius Vizgirda (drama)
KŪRYBOS PASAULY
Šių dienų italų rašytojai
Ar Amerika žino tik džasą?
Šveicarų tapyboj pučia seni vėjai
Kova su vėžiu
Ką šiandien galvoja Prancūzija?
Darbo virtuozai
MŪSŲ BUITY
A Gražiūnas — Tarp nuodėgulių ir kibirkščių
L. Žitkevičius — Dovana mažiesiems
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Suvažiavimas* 5 rugpjūtis

Z. U. — Didžiojoje kryžkelėje
Faustas Kirša — Amžinieji akmenys (eilėraščiai)
Pr. Skardžius — Martynas Mažvydas ir jo vaidmuo lietuvių
bendrinės kalbos istorijoje

Jurgis Jankus — Namukas (novelė)
M. Scherer — Petras Kiaulėnas
Vl. Proščiūnaitė — Profesorius Vizgirda (drama)
Ant. Vaičiulaitis — Namų kibirkštis, Titnagas (eilėr.)
Dr. Vl. Viliamas — Technikos amžius ir didžiųjų valstybių jėgų
resursai

KŪRYBOS PASAULY
Logoterapija
MŪSŲ BUITY
S. L. — Tremties metai
J. Grinius — Poetas kryžkelėje
A. Rūkas — Mąstymai apie dramos teatro praeitį ir ateitį
Kaz. Gintautas — Mėgėjų teatro kryžkelė
P. Maldeikis — Pagrindiniai mokymo reikalavimai tremties
mokykloje

„Unitas“ gina užsieniečių studentų reikalus* 6 rugsėjis

A. Maceina — Socialinė Kristaus misija
J. Aistis — *** (eilėraštis)
Dr. A. Stanys — Mūsų praeities vertinimo klausimu
Henrikas Radauskas — Keturi eilėraščiai
Jonas Mekas — Žmogus su šiaure akyse. Apie karalių sode
Ali. Jurskis — Fizinės aplinkos tikrovė
L. Dovydėnas — Kazys Binkis gyvenime
St. Pilka — Naujasis lietuviškas ex-libris
Dr. J. Kantrimas — Baltų kalbos ir tautos
Bern. Brazdžionis — Iš parnaso anapus Atlanto
Walt Whitman, Henry Yv. Longfello w, Wiliam Blake,
Emily Dickinson, Robert Lee Frost, T. Sturge Moore
eilėraščiai (Vertimai A. Vaičiulaičio ir Bern. Brazdžionio)

Vl. Proščiūnaitė — Profesorius Vizgirda (drama)
KŪRYBOS PASAULY
J. Grinius — Jaunas poetas gedulo drabužiuos
A. Gražiūnas — Atkištinė knyga
Mirė ežerų ir vynuogių dainius
Amerika atrasta dar prieš Kolumbą
MŪSŲ BUITY* 7 spalis

Dr. K. Pakštas — Antrosios tėvynės reikalingumas
Kazys Bradūnas — Maras (eilėraščiai)
Stasys Yla — Religinio gyvenimo tipai
J. Augustaitytė—V aičiūnienė — Aro lizdas (eilėr.)
Jonas Grinius — Sužadėtinė (drama)
Faustas Kirša — Iš knygos „Šventieji akmenys“ (eilėr.)
Doc. inž. K. Kriščiukaitis — Architektūros stilių raida
ir lietuviško stiliaus klausimas

Vl. Šlaitas — Balastas (eilėr.)
Aleksis Rannit — Vytautas Kasiulis
A. Maceina — Socialinė demokratija
KŪRYBOS PASAULY
Bern. Brazdžionis — Žodžiai ir žmonės iš tėvynės
J. Girnius — Tėvynės Sargas
A. Džiugėnas — Pretenzingi žvilgsniai
St. Meringis — Knygos įrišimo menas Kaune
Švedų literatūra karo metais
Rasti apaštalų kapų paminklai
Kraujas, kuris užmuša
Studijų savaitėje Prancūzijoj atstovauta ir Lietuva
MŪSŲ BUITY* 8 lapkritis

A. Maceina — Kultūrinė demokratija
M. Vaitkus — Aš ir gėlė (eilėr.)
Pr. Skardžius — Lietuvių kalba ir jų senovinė kultūra
Dipl. ekon. P. Juozaitis — Nepriklausomos Lietuvos
įnašas į tarptautinį ūkį

P. Jurkus — Žemės šešėliuose (eilėr.)
J.Grinius — Vizija (drama)
V. K. Jonynas — Organizuokime meninę veiklą
V. Kazokas — Rainer Maria Rilke
R. M. Rilke — Fragmentas iš „Padavimo apie korneto
Kristupo Rilkės meilę ir mirtį“ ir eilėraščiai
(vertimai Henriko Nagio)

Eivind Johnsson — Netikrovėje (vertimas J. Lingio)
KŪRYBOS PASAULY
Henr. Radauskas — Baltrušaitis tebelaukia vertėjo
Katalikybės ateitis Indijoje
Naujoji amerikiečių literatūra
P. Jurkus — Dailininkas Kazimieras Varnelis
Šių dienų anglų kompozitoriai
Saulės energija mokslo tarnyboje
Koks bus ateities laikraštis
Milano kardinolo „Baltoji knyga“
MŪSŲ BUITY


* 9 gruodis
Kun. L. Gižinskas — Betliejaus Naujagimis — žmonijos
istorijos ašis .................................................................................. 385

Z. Ivinskis — Praeities reikšmė lietuvių tautos išsilaikymui ..... 389
Bern. Brazdžionis — Rugsėjo spinduliai, Laimės iliuzija,
Dainiaus baladė, Kitan pavasarin, Krivūlė, Jaunystės
Eldorado, O Viešpatie, Perdaug, Didžiojoj kryžkelėj,
Šešėlio giesmė. (Eilėraščiai) .............................................. 390—391

St. Pilka — Milžinas lietuvių teatro paunksmėj ......................... 399
Balys Sruoga — Iš poeto palikimo (Eilėraščiai) ........................ 400
Jonas Grinius — Mirtis (drama) ................................................. 408
Iz. Vasyliūnas — Mūsų muzikinis gyvenimas tremtyje ............. 418

KŪRYBOS PASAULY
J. Miliušis — Dūžtančio liberalizmo romanas ............................ 420
A. Gražiūnas — Brydė rugiuose .................................................. 425
J. M. Buknaitis — B. Rutkūno ketvirtoji lyrikos knyga ............ 427
H. Nagys — Vytauto K. Jonyno monografija ............................. 427
H. Nagys — P. Augiaus iliustruotoji „Žalčio pasaka“ ................ 428
Prof. Dr. P. J. Gabrys — Replika p. M. Gimbutienės recenzijai 430
M. Alseikaitė-Gimbutienė — Atsakymas į P. J. Gabrio repliką 432

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai