Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
J. Vaišnora, M. I. C. — Kad visi būtų viena ..................................................... 97
Faustas Kirša — Gražuolei, Kelias pro kapus (eil.) ....................................... 103
D r. J. Grinius — Lietuviai studentai ir jų vyresnieji Jung-
tinėse Amerikos Valstybėse ............................................................................ 104

O. B. Audronė — Varpo dūžiai (eil.) ............................................................... 110
P r. Skardžius — Kalbotyrinis darbas Lietuvo'o ............................................ 111
Aloyzas Baronas — Dėkingumas ................................................................... 117
Dr. Kostas Jurgėla — Lietuviai britų kare prieš JAV .................................. 120

KŪRYBOS PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
Stasys Yla — Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje (Mykolas Krupavičius) .. 123
J. Vaitkūnas — Puida—Kazys ar Aleksandras? ........................................... 125

MOKSLAS
J. Žilevičius, L. M. — šis bei tas apie Muzikologijos Archyvą ..................... 126

MENAS
J. Mieliulis — Lietuviškasis ekspresionizmas ............................................... 130
p. J. — Baltųjų tulpių monstrancija ................................................................. 130

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Milius — Kremliaus naujasis planas surusinti lietuvių tautą .................... 132
Juozas Kojelis — Tautinių parapijų problemą svarstant ................................ 133
Mūsų skaitytojai rašo ...................................................................................... 135
Lietuvių Fondas ................................................................................................ 135
Maironio metai — lietuvių kultūros metai ...................................................... 136

Įvykiai ............................................................................................................... 136

ILIUSTRACIJOS
V. K. Jonynas — Monstrancija (detalė) V. Maželio nuotr. viršelių 1 p.
Vysk. Kazimiero Salatkos nuotrauka 99
Paulius Augius — J bažnyčią, žemaičių vestuvės 102, 112, 115
R. Matūzonytė - Ingelevičienė — Motina, Peizažas
(V. Maželio nuotr.) 107, 109
Elena Kepalaitė — Galvutė 119
Mykolo Krupavičiaus nuotrauka 124
Muzikologijos Archyvo nuotraukos 127-129
V. K. Jonynas — Monstrancija (Maželio nuotr.) 131
Aldonos Kepalaitės nuotrauka 134
Paulius Augius Iš "Žemaitijos simfonijų" ciklo, viršelių 4 p.

MARCH, 1962
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai