Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PUIDA —KAZYS AR ALEKSANDRAS? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Vaitkūnas   
XX amž. pradžios mūsų literatūroje labai veikliai pasireiškė naujosios rašytojų kartos žmogus Kazys Puida — apysakininkas, poetas, dramaturgas, kritikas ir laikraštininkas. Aktyvus buvo jis mūsų raštijoje ir nepriklausomaisiais laikais, be origi-nalinių apysakų, iš kurių paminėtinas nebaigtas romanas apie Vytautą Didįjį "Magnus Dux", duodamas net keliasdešimt vertimų. Pradedant 1929 metais, kaip matyti iš "Bibliografijos žinių", jis ėmė savo knygas pasirašinėti ir Aleksandru Kaziu Puida, o nuo 1930 jau tik taip. Beje, dar "Lietuvos Albuman", kurį 1921 suredagavo Liudas Gira, įdėtoji Puidos biografinė apybraiža turi antraštę — Aleksandras Kazys Puida, betgi pačiame straipsnio tekste ir po atvaizdu rašoma: K. Puida. Lietuvių Enciklopedijoje (XXIV) jo vardai rašomi sukeista tvarka; Kazys Aleksandras Puida. Vacl. Biržiškos "Lietuvių rašytojų kalendoriuje" (1946) rašoma: Kazys Andrius Puida ar, pastarąjį vardą su-skliaudžiant, — Puida, Kazys (Andrius). Lietuvos Mokslų akademijos išleistojoje liet. literatūros istorijoje (II, 1958) Puida vadinamas tik Kaziu.

Prof. M. Biržiškos knygoje "Lietuvių tautos kelias" yra toks šio vardo įvairavimo aiškinimas; būtent, paminėjus Kazio Puidos pavardę, ten vienoje vietoje (II, p.102) yra tokia skliaustinė Vacl. Biržiškos, kuris prieš spausdinant peržiūrėjo brolio veikalo rankraštį ir vienur kitur pridėliojo savo prierašų, pastaba: ". . .iš tikro Andrius, kuris pasinaudojęs Vokietijoje mirusio savo brolio Kazio inžinieriaus dokumantais, grįžo Lietuvon 'inžinierium'." Tik bene bus čia Vacl. Biržiškos apsirikta, pavadinant Puidą Andrium, o ne Aleksandru.

"Lietuvos Albume" rašoma (tai pakartoja ir Lietuvių Enciklopedija), kad Puida "politechnikos institutą elektroinžinierio diplomu baigė 1904 metais Berlyne". Vis dėlto, gali kilti tam tikrų abejonių, nes Puida buvo tuo laiku dar palyginti labai jaunas (jis gimęs 1883 III 19), o vėliau visai nesivertė inžinieriaus darbu. Prof. M. Biržiška savo augščiau cituotame veikale rašo, kad "Vilniaus žinių" redakcijon buvęs šalia kitų pakviestas "baigęs Senapilės (t.y. Marijampolės. —J.V.) gimnaziją ir vos pradėjęs Vokietijoje techniką studijuoti Kazys Puida". Pats Puida, tada tik Kaziu Puida pasirašinėjęs, apie savo studijas šiaip rašė "Vienybės Lietuvninkų", kurios bendradarbis buvo, 25 metų sukaktuvių leidinyje (1911): "... nuvykau Vokietijon ir, vokiečių kalbos nemokėdamas (pastaroji aplinkybė stiprintų abejojimus, kad Puida būtų galėjęs taip greitai baigti studijas Vokietijoje. — J.V.) per Berlyną, Drezdeną, Chemnitzą patekau užburtajin Limbachan. Išbuvau jame pustrečio semestro ir, streikui nepavykus, išsikrausčiau Friedbergen, Hesseno provincijoje. Streiką buvome sukėlę dėliai įtariamo vieno draugo, kuris pasirodė mano draugams rusų vyresnybės atsiųstu šnipu esąs . . . Technikumo profesorių taryba neišklausė mūsų reikalavimo (t.y. nepašalino ano įtariamo studento. — J.V.) .... nutariau išsikraustyti kitan miestan .... išvažiavau Friedbergan. Iš Friedbergo turėjau įvairiausių sąlygų spiriamas išvažiuoti kitan miestan. Pasiskyriau Berlyną, su jo 'Polytechnisches Institut', kurį būtinai reikėjo už metų baigti." Betgi ar tikrai jį baigė, Puida tame savo atsiminimų fragmente, rašytame Šiauliuose 1910, taip ir neužsiminė, o taip pat nepateikė kokių datų, kada kur studijavo.

žinoma, gal dabar ir nėra svarbu, ar Puida buvo iš tikrųjų Kazys ar Aleksandras. Antra vertus, jis, kad ir nepirmaeilis rašytojas, yra betgi įėjęs mūsų literatūron istorijon (net ir Liet. Moksl. akad. išleistoji liet. lit. istorija jam skiria 6 psl.), tad būtų labai pageidautina, kad gerai Puidą pažinusieji tiksliau išaiškintų tą vardų painiavą.
J. Vaitkūnas


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai