Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vladas Mingėla: KUN. ANTANAS MILUKAS. Jo gyvenimas ir darbai. Išleido Kun. A. Miluko monografijai leisti komitetas. Detroitas, 1962 m. 384 p.

Stasys Laucius
: RESPUBLIKA. Išleido Pašvaistė. 1961 m. Kaina $1.50.

Dr. J. Prunskis
: SILPNAME KŪNE . . . Išleido Immaculata. Putnam, Conn. 1981 m. 133 p. Kaina $1.50.

Rev. Ladislaus A. Budreckas, M.
M.: TWO HYMNS of Greeting in Latin. Dedikuota prel. J. Balkūnui. Išleido "Muzikos žinios" 1961 m.

METMENYS. • Jaunosios kartos kultūros žurnalas. N.Y. 1961 m. 192 p. Redaguoja dr. Vytautas Kavolis.

GIMTOJI KALBA. Bendrinės kalbos laikraštis. 1961 m. Nr. 3-4. Redaktorius L. Dambriūnas.

ATGARSIAI. Venezuelos Lietuvių Savišalpos Bendruomenės dvimėnesi-nis leidinys. Nr. 7. Leidžia Caracas Apylinkės Valdyba. Redakcinis Kolektyvas: R. Domeikienė, I. Staskevičienė, A. Liogeris.

ŠALTINIS. 1961 m. Nr. 1. Londonas. Dvimėnesinis katalikiškos ir tautinės minties laikraštis. Leidžia šv. Kazimiero sąjunga. Redaguoja kun. St. Matulis, M.I.C.

KNYGŲ LENTYNA. Lietuvių bibliografinės tarnybos biuletenis. Nr. 5 (125). 1961 m. Danville, 111.

ANNALI. Sezione Lingüistica III. Napoli, 1961. Ed. Walter Belardi. Turinyje yra Schmalstieg str. "Lithua-nian Nouns in "—ys".

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai