Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ FONDAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Razma   
1962 — Maironio metai tebūnie Lietuvių Fondo įsitvirtinimo metai. LF kreipiasi į kiekvieno lietuvio širdį, primindamas, kad lietuvybės ir lietuviškos kultūros išlaikymas yra mūsų visų reikalas. Asmeniškai esame jau pakankamai įsitvirtinę, tai vienkartinę stambesnę auką paskirti bendrajam mūsų tautiniam reikalui nė vienam neturėtų būti per sunku.

Bendra dešimties tūkstančių lietuvių talka lengva bus sukaupti visą milijoną dolerių, kurie, saugiai ir pelningai investuoti, kasmet duos keliasdešimt tūkstančių dolerių pelno, o pats kapitalas liks neliečiamas. Tos paramos nuolat reikalingos visos lietuvių mokslo ir kultūros sritys: lietuviška knyga, mokykla, menas ir jo skatinimas, taip pat globa vargan patekusių mūsų tautos nusipelniusių veikėjų ar mokslininkų.

Ne visi esame lygiai pajėgūs. Vienam sunkiau yra paskirti šimtinę, negu kitam tūkstantinę. Todėl kiekvienas turi nuoširdžiai apspręsti aukos dydį pagal savo išgales. Geros valios tautiečio, kuris Fondui tepajėgs skirti dešimkę, auka bus taip pat maloniai priimta. Bet suprasdamas lietuviško reikalo svarbumą ir visuotinumą, kiekvienas prašomas savo įnašo nesumenkinti. Jau pirmaisiais metais svarbu yra sutelkti didesnes sumas, kad iš kapitalo galima būtų gauti stambesnes pajamas, kurių paskirstymas metų pabaigoje sudarytų visiems rimtą įspūdį ir tuo būdu parodytų Fondo reikšmingumą ir reikalingumą.

Lietuvių Fondas kreipiasi ne tik į atskirus asmenis, bet ir į organizuotą visuomenę. Sąmoningieji organizacijų nariai prašomi iškelti susirinkimuose Lietuvių Fondo reikšmę ir pasistengti organizuotai jį paremti. Jau turime šviesių pavyzdžių, kur organizacijos entuziastiškai nutarė paskirti po tūkstantinę. Fondas ypač daug tikisi iš Bendruomenės apylinkių. LB veikėjai, pažindami savo aprinkęs pajėgesnius lietuvius, turėtų betarpiškai pakalbinti ir paraginti juos tapti Fondo nariais, paskiriant vienkartinį didesnį įnašą. Jeigu kam būtų patogiau ar lengviau laisvu noru nusistatytą auką įnešti ne iš karto, bet dalimis, Fondui tatai nesudaro skirtumo nei apsunkinimo.

Ligi šiol Fondui jau įnešta keliasdešimt tūkstančių dolerių. Be to, yra eilė asmenų, kurie pasižadėjo artimu laiku atsiųsti savus įnašus.
Fondo nariams, aukojusiems Fondui bent šimtinę, organizatorių buvo išsiuntinėta kvietimai atvykti į susirinkimą vasario 10 d. Susirinkime, dalyvaujant taip pat Bendruomenės ir spaudos atstovams, išrinkta vieneriems metams Fondo Taryba, kurią sudaro 12 narių: pirm. dr. Ant. Razma, vicepirm, dr. G. Balukas, sekret. B. Babrauskas, St. Barzdu-kas, T. Blinstrubas, Z. Dailidka, A. Kareiva, dr. V.F. Kaunas, dr. B. Poškus, A. Rūgytė, V. Šmulkštys, J. Švedas.

Fondo Taryba artimiausiame savo posėdyje sudarys administracinius organus: valdybą, investavimo komisiją, informacijos komisija ir kt. Taryba ir jos išrinkti organai tvarkys Fondo reikalus ne ilgiau kaip 15 mėnesių. Tada pagal Fondo įstatus visuotiniame metiniame susirinkime bus išrinkta nauja taryba.

Netrukus bus paskelbtas piniginis Fondo vajus, bet jau dabar visi prašomi siųsti aukas į vieną iš šių bankų:
Lithuanian Foundation No. 89463, Standard Federal Savings and Loan Ass'n, 4192 Archer Ave., Chicago 32, 111., arba
Lithuanian Foundation No. 17192,

St. Anthony Savings and LoanAss'n. 1447 So. 49 Court, Cicero 50, m. Arba:
The Superior Savings and Loan Ass'n, 6712 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. Account No. 20656.
Lietuvių Fondo Taryba:
Pirm. dr. A. Razma, Sekret. B. Babrauskas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai