Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1962 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
A.R. - D. — žvilgsnis į pernykštę mūsų veiklą
Mykolas Vaitkus — Amžinybės pasieny, Teka, teka sidabras, Tyla amžinoji,
Graudu, Jis arti, Vaiko žaidimas, Jos meilė (eil.)

J. Šoliūnas — Lietuviškų parapijų problema
Paulius Jurkus — šypsena
Kotryna Grigaitytė — Perlas, Ar tik pėdos sniege (eil.)
Dr. Kostas Jurgėla — žinios apie pirmuosius lietuvius Amerikoje
O. B. Audronė — Po langu (eil.)
Antanas Gustaitis — žmogiškoji tragedija, Op, op, kas ten, Nemunėli (eil.)
Antanas Musteikis — Sociologų ginčas
Dr. J. Grinius — Rytai ir vakarai tarptautinėje knygų mugėje
Dr. J. Grinius — Romanas apie rezistento nelaimingo meilę
A. Ružaniec-Ružancovas — Išleidžiama "Mūsų Lietuva"
A. Mažiulis — žemaičių gyvenos bruožai
J. Matusas — Lietuviškas rūtų vainikėlis ir istorija
L. A. — Popiežiaus žygiai
A. Plukas — Baltijos valstybės ir Pavergtų Europos Tautų organizacija
Maironio metai
"Dirvos" romano konkursas
Įvykiai


* 2 vasaris
Juozas Brazaitis — Sukilimas ir tauta
Leonardas Andriekus — žaizda, Kankiniai, Kaino vai-
kai, Našlaitė, Briedis, Angelas (eil.)

Dr. Ignas Urbonas — Bažnyčios bandymai atstatyti vienybę su rytais
Pranas Zunde — Valstiečių atlyginimas okupuotoje Lietuvoje
Dr. Č. Masaitis — Determinizmas ir atsitiktinumas
Nelė Mazalaitė— Erškėtis
J. Jakštas — šv. Jurgis, Lietuvos D. Kunigaikštijos patronas
Vald. Cukuras — žvilgsnis jieškančion žmogaus širdin
(Dr. Pr. Gaidamavičius: Didysis nerimas)

Ignas Malėnas — Pr. Naujokaičio "Mažieji žingsniai"
Viktoras Gidžiūnas — Viduramžių universitetai ir jų magistrų veikalai
P. Jurkus — Dail. Albino Elskaus naujieji vitražai
Dr. J. Grinius — Evangelikų vyrų vienuolynas Prancūzijoje
K. Mockus — Jaunimo problemos
Dr. P. Mačiulis — M. Vaitkaus apie arkivyskupą Pr. Ka-
revičių atsiminimų patikslinimas

Henrikas Radauskas — Baltrušaitis tebelaukia vertėjo


* 3 kovas
J. Vaišnora, M. I. C. — Kad visi būtų viena
Faustas Kirša — Gražuolei, Kelias pro kapus (eil.)
D r. J. Grinius — Lietuviai studentai ir jų vyresnieji Jung-
tinėse Amerikos Valstybėse

O. B. Audronė — Varpo dūžiai (eil.)
P r. Skardžius — Kalbotyrinis darbas Lietuvoje
Aloyzas Baronas — Dėkingumas
Dr. Kostas Jurgėla — Lietuviai britų kare prieš JAV
Stasys Yla — Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje (Mykolas Krupavičius)
J. Vaitkūnas — Puida—Kazys ar Aleksandras?
J. Žilevičius, L. M. — šis bei tas apie Muzikologijos Archyvą
J. Mieliulis — Lietuviškasis ekspresionizmas
p. J. — Baltųjų tulpių monstrancija .
K. Milius — Kremliaus naujasis planas surusinti lietuvių tautą
Juozas Kojelis — Tautinių parapijų problemą svarstant
Mūsų skaitytojai rašo
Lietuvių Fondas
Maironio metai — lietuvių kultūros metai
Įvykiai


* 4 balandis
L. A. — Dievo šauksmas
Andrius Baltinis — Romantiškoji kryptis gyvenime ir meno kūryboje
Pranas Visvydas — Pavadinimas, Sūnui, Palaima, Savy-
je, Vieta, Nelaimingieji, Elegija (eil.)

Paulius Rabikauskas — Konstantino Sirvydo biografinės datos
Česlovas Obcarskas — Naktis be vėjo, žodžiai akme-
ny, Paveikslas be rėmg, Paukščių takas (eil.)

Pr. Skardžius — Kalbotyrinis darbas Lietuvoje
Pr. Pauliukonis — žemaičių ir Lietuvos Apžvalga
K. Milius — Kalbos apie jieškojimų dvasią okupuotos Lie-
tuvos literatūriniame gyvenime

G. P. — Mirė rašytojas Kostas Kubilinskas
"Draugo" poezijos konkursas
Lietuviška knyga
S. Suž. — Tauta ir tautinė ištikimybė (Juozas Girnius)
Jonas Matušas — Šiluva seniausiais laikais; Šakių vardas ir senų senovė
P. Jurkus — Lietuvio kūriniai amerikiečiams
L. Andriekus — Maino uolos Albino Elskaus kūryboje
PLB Kultūros Taryba
J. G. M. — Socialinė padėtis Ispanijoje
ĮVYKIAI

* 5 gegužė
Dr. Povilas Rėklaitis — Gotikos architektūros rytinė riba ir Lietuva
Julija švabaitė — Aš girdėjau tavo giedojimą, Tik Tu, o Tėve, žinojai, Dabar tik suprantu,
Iš tavo rankų išaugo (eil.)

D r. P. Celiešius — J. Maritaino meno samprata
Aloyzas Baronas — Injekcija
Pranas Zunde — Sodybinio sklypo reikšmė kolūkiečiui
O. B. Audronė — Laukų lelijos (eil.)
Lietuvių Rašytojų Draugijos laureatų žodis literatūros šventėje Brooklyne:
Pulgis Andriušis — Lietuviškojo žodžio kūrėjams ir mylėtojams; Leonardas Andriekus
— Kelias į poezijos žemę

P r. Pauliukonis — Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga
Birutė Ciplijauskaitė — 1961 m. literatūrinės premijos Ispanijoje
J. D. — Literatūros šventė Brooklyne
Aug. Raginis — Alfonsas Gricius: Pažadinti sfinksai
Viktoras Gidžiūnas — Trečioji "Tautos praeities" knyga
Jona Rugis — Arturas H. Comptonas — Amerikos mokslininkas ir mąstytojas
L. A. — K. Žoromskio paroda
V. Vizgirda — Br. Murino paroda
A. D. — Nauja Baranausko "Anykščių šilelio" laida
J. Žilevičius — Didysis vargonų dirbėjas Lietuvoje
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Mirė Tėv. Kazimieras Čepulis, O.F.M
Lietuvių Fondas eina j gyvenimą
ĮVYKIAI


* 6 birželis
Antanas Klimas — Kalbotyra JAV ir Europoje
J. Sakevičius, M.I.C — Visuotinio Bažnyčios susirinkimo laukiant
Stasys Santvaras — ūkana uoste, Akmuo, Kodėl aš
juoda, širdies lopšinė, Metai (eil.)

Vincentas Liulevičius — Lietuvių tautinės vėliavos spalvos
Vladas Jakubėnas — "Aida", nauja Čikagos operos premjera
Dalia Kučėnienė — Vėtra (eil.)
P. Gaučys — Naujoji brazilų poezija
Iš brazilų poezijos: Mario de Andrade — Improvizacija mirus berniukui; Ronald de Cervalho — Trejybės turgus; Ribeiro Couto — Elegija; Cecilia Meireles — Serenada, Kai žiūriu; Roul Bopp —Negras; Alphonsus de Guimaraens Filho — Kalnų rožė; Murilo Mendes — Aš tave skelbiu, Poeto pašaukimas; Augusto Meyer — Sparnuoti žodžiai; Augusto Federico Schmidt — Sonetas, Jūra; Jorge de Lima — šventasis Kristupas Kolumbas; Manuel Bandeira — Mirusi naktis; Vinicius de Morais — Praeinanti moteris (eil.) Išvertė P. Gaučys.
J. Bl. — Liūne Sutema: Nebėra nieko svetimo
A. G. Giedraitis — Apie elementorių Ė
P. Jurkus — Viešpateis Atsimainymo bažnyčia Maspethe
L. Balzaras— Pasiruošimai antram kultūros kongresui
PASTABOS: M. Vaitkus — D-ro Petro Mačiulio patikslinimų patikslinimai

Įvykiai


* 7 rugsėjis
A. V. — Maironio sukakčiai atžymėti
A. Nyka Niliūnas — Maironio likimo paraštėje
Faustas Kirša — Maironis mano kartas akimis
Antanas Klimas — Lietuva Maironio "Jaunojoje Lietu-
voje" ir "Raseinių Magdėje'

Vladas Kulbokas — Kritika apie Maironį iki pirmo pasaulinio karo
J. Žilevičius — Maironis muzikos garsuose
P r. Pauliukonis — Maironis istorikas
Maironis apie lietuvius rašytojus (paruošė Pr. Pauliukonis)
Julija Llpčiūtė-Gečienė — Maironio vasaros Bernotuose
Juozas Mikuckis — Iš mano atsiminimų apie poetą Maironį
Stasys Yla — Maironis rektorius ir mokytojas
Kan. M. Sandanavičiuš — Iš mano atsiminimų apie Maironį
Aleksandras Ružaniec - Ružancovas —
Maironiana tremtyje (1945-1943)

Tėv. L.Andriekus,O.F.M. — Prėl. I. Kelmelis — "Aidų" mecenatas


* 8 spalis
Vysk. V. Brizgys — Bažnyčios visuotinojo Vatikano II susirinkimo išvakarėse
Juozas Kralikauskas — Lietuvio rašytojo situacija dabar tremtyje
Juozas Mikuckis — Miražai negrįžtamieji, Vieną rytą,
Tu atėjai, Vienuolyno bokšte

P r. Gaidamavičius — Mirė Lietuvos Jobas (A.a. arki-
vyskupą T. Matulionį palydint)

Vladas šlaitas — Apie daiktus (eil.)
Jonas K. Kapys — Žygimanto Vazos "Auksinės lėkštelės"
J. B. — William Faulkner (1897-1962)
Myk. Biržiška — Mea kulpa
K. Milius — Partizaninis karas gintaro pakrantėje
A. G. — Alfonso Tyruolio Sacra Via
Antanas Kučas — Amerikos lietuvių spaudos pionierius
Mikas Šileikis — Dail. Alfonso Dargio paroda
Mikas Šileikis — Dail. K. Zapkaus paroda
J. Žilevičius — B. Dvarionio "žibutė"
L. A. — II Vatikano susirinkimas
J. Z. — "Exul Familia" dešimtmečio kongresas Romoje
Dr. J. Grinius — Krikščionių religijos stovis Sov. Sąjungoje ir Lietuvoje
S t. Barzdukas — Iš LB Tarybos sesijos
Be n. Babrauskas — Lietuvių Fondo laukia reikšmingi darbai
A. Bit. — L.F.B. studijų savaitė lietuviškai tikrovei pažinti


* 9 lapkritis
Antanas Musteikis —Intelektas podukros kely
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė — Gandrų parlėkimas,Rankos, Daina, Atgaila (eil.)
Kun. dr. Juozas Zeliauskas, S. D. B. — Pijaus XII
konstitucija "Exsul Familia" kanonų teisėje ir gyvenimo praktikoje

Dr. Povilas Rėklaitis — Narvos - Ivangorodo pilis
ir jos architekto lietuvio klausimas

Romas Kinka — Judo medis, Aidai (eil.)
V. A. Jonynas — Juozo Akstino atminimui
Jonas Matusas — Dailidžių Supraslio kultūra
Dr. Jonas Grinius — Vytautas Alantas tarp tautinės ideologijos kūrėjų
L. Kovalenko — Ukrainiečių novelių rinkinys
K. Milius — Tautų kapinynas Sibiro tundroje (H. Tautvaišienė)
Viktoras Gidžiūnas — Šiluvos garsas laisvame pasauly
(P. J. Vaišnora, M.I.C.: Momentum apparitionis B. V. Mariae etc.)

J. Mieliulis — Antano Tamošaičio dailės paroda
Zenonas Ivinskis — Padre Casimiro (Tėvo Kazimiero
Rėklaičio, M.I.C., amžiaus 75 metų sukakčiai)

PLB Kultūros Tarybos pranešimas
ĮVYKIAI

* 10 gruodis
Feliksas Jucevičius — Jėzus — Dievo žodis
Juozas Tininis — Naujasis prancūzų romanas
Danguolė Sadūnaitė — Nuotoliai (eil.)
Vincas Maciūnas — "Giesmės mužikėlio" autoriaus ir vertėjo klausimu
Leonardas Andriekus — Lašelis, Vabzdys gintare,
šviesos, Upės ir dainos, Gimimas ir mirtis (eil.)

Nelė Mazalaitė — Jieškojimas
Kun. dr. Juozas Zeliauskas, O S B — Pijaus XII kons-
titucija "Exsul Familia" kanonų teisėje ir gyvenimo praktikoje

Uršulė Žemaitienė - Dr. Jonas Balys — Lino istorija
Al f. šešplaukis — Hermann Hesse ir jo literatūrinis palikimas
Liet. Rašytojų Draugijos raštas
A. Tyruolis — Irenos Joerg "Laimės jieškotojai"
Antanas Musteikis — Konkrečių duomenų apžvalga
(Vytautas Vaitiekūnas: A Survey of Developments in cap-
tive Lithuania in 1961)

Jonas Rugis — Niels Bohr
Įsteigta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kultūrinė premija
L. A. — Uždarytas visuotinis susirinkimas
Tėv. L. Andriekus — Kun. N. Pakalnis — Jubiliatas
St. Barzdukas — Bendruomenės dvasia

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai