Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1964 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
A. R.-D. — Iš pernykštės lietuvių veiklos
Faustas Kirša — šventas akmuo, Aš liudiju kūrybą, Anapus, Laikas bėga (eil.)
Kun. Vytautas Bagdanavičius, M.I.C.  —  Teilhard de
Chardin apie žmogaus veiksmų sudievinimą

Aloyzas Baronas — Išdžiūvusi lanka
Dr. J. Sav. — Maskvos patriarcho atstovai II Vatikano susirinkime
Pulgis Andriušis — Žemaitijos širdyje
KŪRYBOS   PASAULY  KNYGOS IR ŽURNALAI
Jurgis Gliaudą — Mėlynasis budėjimas (Leonardo Andriekaus "Naktigonė")
Titas Alga — Rašytojo žvilgsnis į save laiko perspektyvoje
(Marius Katiliškis — '"šventadienis už miesto")

P r. Naujokaitis — Daina iš kito galo (Pulgis Andriušis)
Pr. Naujokaitis — šeštasis medis (Juozas Kruminas)
RELIGINIS GYVENIMAS
L. A. — Popiežiaus Pauliaus VI kelionė
MENAS
Dail. K. Žoromskio laimėjimas
P. Jurkus — Nauja monstrancija
VISUOMENINIS GYVENIMAS
Lietuvių Fondas
Visiems lietuviams dailininkams
Skaitytojai rašo


* 2 vasaris
Prieš 46 metus (Lietuvių Vyriausios Tarybos atsišaukimas 1918m.)
B. J. Kasias — Sovietinė tautybių politika
Balys Auginas — Jaunystė (Eil.)
Dr.  Povilas Rėklaitis — Nežinomas 17-to
amžiaus vario raižinys su lietuvišku įrašu

Anatolijus Kairys — Gėlė ir uola, Pradžia, Pamaldos po
atviru dangum, Dėkingoji žaizda, Joninės, Mano tėvų duona,
žmogus, kuris gyveno,  Ačiū Tau, Dieve (Eil.)

V. Vaitiekūnas — Padėtis okupuotoje Lietuvoje
Antanas Kučas — Gediminaitis — Alegėnu kalnų apaštalas
KŪRYBOS   PASAULY  KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug. Raginis — Leono Švedo poezija
A. PI. — Dvidešimties metu kova už Lietuvos laisvę
"Dirvos"  novelės  konkursas
MOKSLAS
Jurgis Gimbutas — Lietuvių namo reikšmė už Lietuvos ribų
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Lietuva Romos lenkų
Istorinio Instituto darbuose

MENAS
St. Goštautas — V. K. Jonynas
VISUOMENINIS GYVENIMAS
A. Rimvydas — Ryšiai su tauta
ĮVYKIAI  


* 3 kovas

A. R. — Kristijono Donelaičio sukakčiai
J. Brazaitis — Kristijono Donelaičio pėdomis
Aleksas Vaškelis — Pietistinis sąjūdis Mažojoje Lietuvoje ir Kristijonas Donelaitis
J. Brazaitis — Donelaitis praeityje ir dabartyje
J. Tininis — Donelaitis, Hesiodas, Virgilijus ir Biblija
Alf. Šešplaukis— Donelaičio metai ir vokiečių literatūra
Dr. Povilas Rėklaitis — Lietuvio valstiečio Mažojoje Lietuvoje ikonografija
Ernst  Wiechert apie  Kristijoną   Donelaitį


* 4 balandis
Antanas Maceina — Krikščionies vaizdas
Jonas Aistis — Abejonės, Poetui (eil.)
Stasys Santvaras — Milžinų paunksmėje brendęs rašytojas —
poeto Mykolo Vaitkaus 80 mėty sukaktis

Nelė Mazalaitė — Akis
Jonas Rugis — Pierre Teilhard de Chardin ir mūsų laikai
Jonas Matusas — Pranciškonai Kaune XV amžiuje
Aleksandras Ružanec - Ružancovas — "Aidų" žurnalo straipsniai  literatūros,
 mokslo, teorijos ir technikos reikalais

KŪRYBOS   PASAULY KNYGOS IR ŽURNALAI
Pr. Naujokaitis — Upė teka vingiais (Vytauto Volerto romanas)
MENAS
J. V. — Meno kolekcija
RELIGINIS GYVENIMAS
Mikas Šileikis — Religinio meno paroda Čikagoje
VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. B. — Amerika slenkstyje
A. K. Plukas — LB laikas baigti organizacinius reikalus
LB Tarybos rinkimai
PASTABOS
A. Rimvydas — Dar pastabėlė dėl prokomunistinės propagandos
A. V. — Apie Donelaičio numerj
Jonas Rugis - Kelios pastabos prie A. Maceinos straipsnio apie kultūros prasmę krikščionybėje
ĮVYKIAI


* 5 gegužė
Juozas Girnius   —   Istorinė atsakomybė ir viduramžių grįžimo ilgesys 
Faustas Kirša — Garbana (eil.)
J. Tininis — Haikas (Ypatinga japonų poezijos forma)
William Shakespeare — Septyni žmogaus amžiai (Vertė J. Blekaitis)
Vincas Maciūnas — Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą
Stepas Zobarskas — Staigmena
Stasys Santvaras — Milžinų paunksmėje brendęs rašytojas
(Poeto Mykolo Vaitkaus 80 m. sukaktis)

A. Ružaniec - Ružancovas — "Aidų" žurnalo straipsniai li-
teratūros, mokslo, teorijos ir technikos reikalais

KŪRYBOS   PASAULY KNYGOS IR ŽURNALAI
Pr. Pauliukonis — Dr. K. Griniaus atsiminimai ir mintys
MOKSLAS
Vladas Viliamas — Prof. Steponas Kolupaila
MENAS
P. Jurkus — Lietuvių darbai Vatikano paviljone
J. Žilevičius — Mirus K. V. Banaičiui
VISUOMENINIS GYVENIMAS
L  Galinis žvilgsnis į K. Ostrausko dramas knygoj ir scenoj


* 6 birželis

Juozas Girnius — Naujųjų amžių "supasaulėjimo" baimė
ir krikščioniškosios laisvės atsakomybė

William Shakespeare — Hamletas (Vertė A. Nyka-Niliūnas)
Vladas Jakubėnas — Tosca. Septintoji Čikagos lietuvių operos premjera
Vincas Maciūnas — Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą
KŪRYBOS PASAULY  KNYGOS IR ŽURNALAI

Dr. J. G r i n i u s — J. Kralikausko romanai apie Mindaugo epochą
Kun. Jonas Maknys, S. T. D. — Gegužės mėnuo (T. dr. K.Bučmys, O.F.M.)
MENAS
Stasys Daunys — Dail. Valeškos dailės studija
VISUOMENINIS GYVENIMAS
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — šeštasis lietuvių katalikų akademikų suvažiavimas
L. A. — šv. Antano gimnazija Kennebunkporte
ĮVYKIAI 

* 7 rugsėjis

Antanas Musteikis — Nemirštanti lietuvybė
Vladas šlaitas — Apie principinius dalykus, Apie medinį tiltą (eilėraščiai)
Jonas K. Karys — Išskiriamieji ženklai lietuviškoje numizmatikoje
Albinas Baranauskas — Susitikimas pas spekuliantą
Danguolė Sadūnaitė — Į vandenis,   Medį jeigu praeičiau, lapo spalvą, orą
Stasys Santvaras — Milžinų paunksmėje brendęs rašy tojas — Poeto Mykolo Vaitkaus 80 metų sukaktis
KŪRYBOS   PASAULY KNYGOS IR ŽURNALAI
Vincas Trumpa — Senasis Vilnius (Adolfo Šapokos)
Vladas Viliamas — Mūsų Lietuva (paruošė Br. Kviklys)
J. Tininis — Baltai archeologijos šviesoje (dr. Marijos Gimbutienės)
MOKSLAS
J. Matuzas— Ką reiškia 16-to amžiaus Apidėmė?
VISUOMENINIS GYVENIMAS
A. K. Plukas — Amerikos lietuvių kongresas
Pr. Alšėnas — Prel. Mykolas Krupavičius — auksinis sukaktuvininkas 
ĮVYKIAI 


* 8 spalis

Prel. Ladas Tulaba — Vatikano susirinkimas ir Bažnyčios reiškimasis dabarties pasaulyje
O. B. Audronė — Gimimo dienoj (eil.)
Dr. A. Šešplaukis — Lietuviškieji pėdsakai Šekspyro "Audroje" ir "žiemos pasakoje"
Stasys Jakštas — Vasaros rytas, Vasaros vakaras (eil.)
Česlovas Obcarskas — Eilėraštis vandenyno pakrašty, Astor (eil.)
Stasys Santvaras — Milžinų paunksmėje brendęs rašytojas —

Poeto Mykolo Vaitkaus 80 metų sukaktis

Juozas Mikuckis — Ašai žmogus, Tu atėjai kada ruduo, Ruduo, Myliu, o gal ir nemyliu (eil.)
KŪRYBOS PASAULY KNYGOS IR ŽURNALAI
Dr. J. Grinius — V. Alanto dramos veikalai
Pr. Naujokaitis — Jeronimo Ignatonio Lūžiai
Kun. M.Vaitkus — Dr. P. Kalvaitytės-Karvelienės "Gyvenimo vingiais"
Pr. Naujokaitis — Vlado šlaito "Antroje pusėje"
P r. Naujokaitis — P. Andriušio "Purienos po vandeniu"

MOKSLAS
A. R. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Suvažiavimas
A. Džiugėnas — Lietuvių diena pasaulinėje parodoje
ĮVYKIAI
L. A. — Mokslo metų pradžia šv. Antano gimnazijoje 


* 9 lapkritis
Zenonas Ivinskis — Simanas Daukantas ir jo palikimas Lietuvos istorijos srityje
Juozas Almis Jūragis — Antika, Pabaiga ir pradžia, Tušti
vežimai, Laužams liepsnojant, Pasimatymas su jūra (eil.)

Juozas Tininis — Italų romanas netolimoje praeityje ir dabar
Anatolijus Kairys — Brolis ir sesuo, Gyvoji mirtis (eil.)
Benediktas Rutkūnas — Eilėraščiai
Izidorius Vasiliūnas — Antroji lietuvių opera tremtyje
Marija Aukštaitė — Nerimas, Myliu aš vėją (eil.)
Pr. Dom. Girdžius — Ant Varoškalnio
KŪRYBOS   PASAULY KNYGOS IR ŽURNALAI
Pr. Naujokaitis — Dangaus ir žemės sūnūs
Pr. Naujokaitis — Derliaus vainikas
V. Galvenis — Nauja dovanėlė lietuviškai šeimai
MOKSLAS
Ignas Malėnas — Kuria kalba vaikas pradėtinas mokyti skaityti?
MENAS
N. N. — Lietuviai dailininkai Australijoje
J. Bertulis — Dėl muzikų sutelkimo
p. B. — Smuikininko Izidoriaus Vasyliūno įgrotos sonatos
alfa. a. — Kristijono Donelaičio metų uždarymas Čikagoje
ata — "Antrojo kaimo" antrieji žingsniai
RELIGINIS GYVENIMAS
Kun. K. Matulaitis, M.I.C. — Pr. Garšvos "Negęstanti šviesa"
VISUOMENINIS GYVENIMAS
T. Leonardas Andriekus — Lietuvių kultūros židinys New Yorke
M. — Vienuoliktoji studijų savaitė Vokietijoje
Įvykiai


* 10 gruodis
Vysk. V. Brizgys — Žvilgsnis nuo šv. Petro karsto
Dr. Antanas Klimas — Prof. A. Senno dviguba sukaktis
(45 metai kalbotyros baruose)

Jurgis Blekaitis — Septyni Nemunai (ištraukos iš poemos)
Kun. P. Celiešius — Bažnyčios misija pagal encikliką "Ecclesiam suam"
Pranas Zundė — Lietuvos gyventojų dinamika ir struktūra
Kristijono Donelaičio metus baigiant; F. Tetznerio surinktos
datos, lietuvino J. Aistis

KŪRYBOS   PASAULY    KNYGOS IR ŽURNALAI   
Dr. J. Navickas — Dr. Juozo Girniaus filosofinė ateizmo    kritika
A. Baltinis — A. Maceinos "Niekšybės paslaptis" istorijos teologijos šviesoje
J. ž-kis — Reikšmingas įvertinimas Antanui Smetonai
A. Vaičiulaitis — Julijos Švabaitės lyrika
Aleksis Rannit
VISUOMENINIS GYVENIMAS
Pr. Pauliukonis — Revoliucijos išsigimimas (Prof. Step.
Kairio atsiminimų II tomui pasirodžius)

Redaktoriam besikeičiant
1964 metų turinys

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai