Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1968 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis
Andriui Baltinis - Antano Maceinos įnašas į mūsų kultūrą 
Antanas Maceina - Krikščionybė ir filosofija
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai
Dr. Jonas Balys      Lituanistinio darbo dirvonai
Juozas Kėkštas — Eilėraščiai
Vladas Jakubenas — "Mindaugas" ir "Maras"
III Kultūros kongresas
Žvilgsnis į 1967 metus
IS MINTIES IR GYVENIMO
A. B. ir V. Vaitiekūnas — Išeivių santykiai su tauta
J. K. — Smetona — pripažintas pianistas
Dalia Kolbaite — K. Zapkaus kūryba
Mūsų buityje
KNYGOS
Kęstutis Keblys — Duonos riekė jaunimui (G. Banaitytės-Ivaškienės"Baltasis Stumbras")
Ž. Mikšys — Mūsų liaudies menas Kalifornijos universitete
Vt. Vt. — R. Skipičio antroji atsiminimų knyga
Dr. Romualdas Kriaučiūnas — Lyčių fiziologijos studija

* 2 vasaris
1918 Vasario 16
Algirdas J. Kasulaitis — Valstybingumas politinės emigracijos fone
Leonardas Andriekus — Eilėraščiai
Kalpas Uoginius — Kūrėjus-savanorius prisimenant
Kipras Petrauskas
Juozas Brazaitis — Nepriklausomos Lietuvos literatūra
Paulius Rabikauskas — Gedimino laiškai
Dr. Pr. Skardžius — Dėl kai kurių mūsų tikrinių vardų aiškinimo
Kęstutis Gaidziūnas — Eilėraščiai
žvilgsnis į 1967 metus
IS MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Kojelis — Lietuvos laisvės kovos metai
Juozas Girnius — Kun. St. Yla — gyvenimo teologas
S. Makaityte — Įspūdžiai iš studentų suvažiavimo
Rimvydas Šliažas — Hochhutho drama apie Churchillį
Mūsų buityje
KNYGOS
Andrius Sietynas — Trečioji Pradalgė
Alaušius — Iš memuarinių knygų
Dr. P. Rėklaitis — Nauji vokiečių pasakojimai iš netolimos Lietuvos
praeities (E. Josephi ir W. Scheu)


* 3 kovas
P. Juškys — Kelių kultūros paminklų likimas ir tautine lygybe Sovietų Sąjungoje
Antanas Jasmantas — Mirties aušros (eil.)
V. Mykolaitis-Putinas — Prieštaringas kraitis (eil.)
Antanas Rukša — Lietuvos Vytauto Didžiojo Universitetas
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai
Rimvydas Šilbajoris — Įspūdžiai iš A. Vaičiulaičio kūrybos
Vincas Trumpa — Istoriko atsakomybės klausimu
Antanas Maceina — Krikščionybė ir filosofija
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Alausius — Klausimu, dėl kurio nesijaudinama
J. G. — Mirė buvęs VDU rektorius prof. J. Gravrogkas
R. Vsl. — K. Zapkaus nauja paroda
K. Žoromskis — P. Vaškio skulptūrinė keramika
Mūsų buityje
KNYGOS
Dr. Pr. Skardžius — Lietuvių kalbos istorijos studija (J. Palionio)
Agr. EI. Gimbutiene — Žemės ūkio švietimas Lietuvoje (J. Dauparo)
Titas Alga — Romanas apie didelį miestą ir nedidelį žmogų (P. Ta rulio "Vilniaus rūbas")


* 4 balandis
Rapolas Serapinas — Vydūnas—filosofas moralistas
Danguole Sadūnaite — Eilėraščiai
Antanas Rukša — Lietuvos Vytauto D. Universitetas
Jorge Guillen — Eilėraščiai (verte B. Ciplijauskaitė)
Vladas Jakubėnas — "Kovotojai" (J. Gaidelio kantata)
Antanas Jasmantas — Kristaus sugavimas
Girias Ošerovičius — Eilėraščiai
Algirdas Budreckis — Lenkų ultimatumas (1938)
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Al. — Jaunimo ir "nebe jaunimo" klausimu
Juozas Girnius — "Treji Varti" ir Zarinių Janis
A.    G. — Ir Ipolitas Tvirbutas iškeliavo
B.    Ciplijauskaitė — Jorge Guillen
Dr. V. Mar. — Rumunija ir Vatikanas
Mūsų buityje
KNYGOS
Titas Alga — Naujasis Vlado Šlaito rinkinys
Pr. Skardžius — L. Jurgutytės-Baldaufienės lituanistinė disertacija
A. Rukša — Mykolo Lietuvio XVI a. atsiminimai
Alausius — Iš lituanistinių knygų Lietuvoje

* 5 gegužė
P. Teilhard de  Chardin
Kun. dr. Petras Celiešius — Teilhard de Chardino pasaulėvaizdis
Juozas Jakštas — Teilhard de Chardino istorinis monizmas
Giacomo Leopardi — Eilėraščiai
Kęstutis Keblys — Nepoetas Bradūnas
Dr. Pranas Skardžius — Lietuvių kalbos dialektologija
Vladas Jakubenas — Beethoveno "Fidelio"
Adele Abromaitiene — Vaizdines mokymo priemonės
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
KJK — Ar žuvo ir pasyvus pasipriešinimas?
A. G. — Stasys Pilka 70 metų veidrodyje
Pr. V. — Komp. Br. Budriūnas
Adolfas Vaičaitis — Vinco Jomanto skulptūra
V. Vzg. — Astrausko skulptūros ir Juodvalkio fotografijos
Mūsų buityje
 KNYGOS
D. Šatas — Lietuvių autorių knygos technikinėje srityje (Ad. Damu-
šio ir A. Ketvirčio)

V. Čižiūnas — Bundanti Lietuva (J. Stuko)
Ignas Malenas — Elementoriaus "E" autoriaus savikritika
R. K. S. — Trys biografinės monografijos (M. Jankus, kun. A. Sta-
niukynas ir V. Endziulaitis)


* 6 birželis

Juozas Girnius — Adolfas Damušis
Raphael Sealey — Rytinis despotizmas
Dr. J. Grinius — V. Mykolaičio-Putino išsivadavimas
M. Slavėniene — Į Putiną žvelgiant
Antanas Sabalis — Dr. Kazimieras Ambrozaitis
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Pakalnis — Trečiąjį PLB seimą sutinkant
Dr. V. Mar. — Jugoslavija ir Vatikanas
Jonas K. Rugis — Kultūra ir civilizacija žmonijos evoliucijoj
R. Kr. — Ateitininkų Federacijos tarybos posėdis
Mūsų buityje
KNYGOS
J. G. — Igno Skrupskelio disertacija
K. R. — Partizano buities poezija (M. Vilties)
A. V. — Rutkūno "Mėlyna diena"
L. Karklius — Dovanotam arkliui į dantis pažvelgus (V. Kazakevičiaus antologija)
Dr. Tomas Žiūraitis, OP — Svarbesnieji veikalai svetimomis kalbomis

* 7 rugsėjis
Rapolas Krasauskas — Istorikas Zenonas Ivinskis
Petras Pilka — Iliuzija (eil.)
Dr. P. Rėklaitis — Lietuvos gyventojų tipai XVI a. grafikoje
Viktorija Skrupskelyte — Al. Barono kūryba
Antanas Paškus — John Dewey—"progresyvios mokyklos" filosofas
Pr. D. Girdžius — Dies illa
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Laisves ilgesys ir nuobodulys
Dr. S. A. Balkis — St. Lozoraičiui 70 metų
Jeronimas Ignatonis — Mokykla tautinio auklėjimo eigoje
Vytautas Ignas — Skulptorė Elena Kepalaitė
D. Bielskus — Pelenai ir gyvas kraujas (Lietuvos lit. plokštelės)
A. Z. — Pabaltiečių savaitė Australijoje
Ž. — Vasaros lietuviškasis sambrūzdis
Mūsų buityje
KNYGOS
K. Skr. — Vyčino filosofinė studija
J. Tininis — Augustaitytės lituanistinė disertacija
Lile Tumosaite-Gražuliene — Trijų moterų poezijos knygos (L. Su-
tema, St. Šakytė ir O. B. Audronė)


* 8 spalis
Antanas Maceina — Religija ir evoliucija (apie Teilhard'ą)
Pranas Visvydas — Eilėraščiai
Julija Švabaitė — Renku sudaužytą mozaiką (eil.)
Adomas Galdikas atsako į Aidų redaktoriaus klausimus
Vt. Vt. — Pasaulio Lietuvių Bendruomenes III seimas
Jurgis Janavičius — Delyčiaus banginis
Aleksandras Pakalniškis — Vakarojimai Žemaičiuose
Z. Romas — Kosmologijos žvilgsnis į Visatą
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Girnius — Dėl "tautininkų" ir "valstybininkų"
Dr. P. Rėklaitis — Fidus —Vydūno iliustratorius
O. Lbn. — Liet. Kat. Moterų Draugiją prisimenant
Mūsų buityje
KNYGOS
Aug. R. — Jono Meko poezija
Titas Alga — Kazio Almeno novelės


* 9 lapkritis
Lapkričio 18
Heralds Biezais — Kultūros religinės versmės (vertė A. Baltinis)
Iš latvių poezijos (vertė Henrikas Nagys)
Andrius Baltinis — Latvių kultūrinė kūryba išeivijoje
Janis Klidzejs — Lusila (vertė A. Blt.)
Iš latvių poezijos (vertė Andrius Baltinis)
Antanas Maceina — Religija ir evoliucija
Z. Romas — Kosmologinis žvilgsnis į visatą
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Pr. V. — Kantą skaityti žymiai lengviau
Romualdas Kriaučiūnas — Tapatybei krizė kaip jaunimo problema
Juozas Lisva — Lietuva memuaruose ir dokumentuose
Mūsų buityje
 KNYGOS
L. D. — Lietuviškai vokiškas žodynai (Senno-Salio)
Kęstutis Keblys — Sąmokslas prieš skaitytoją (Volerto romanas)
Ignas Malenas — Priešmokykliniai leidiniai Lietuvoje


* 10 gruodis
Antanas Rubikas — Bažnyčios demokratinimas po Vatikano II susirinkimo
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai
Stasys Goštautas — Kandinskis — meno revoliucionierius
Dr. Domas Jasaitis — Dr. Antanas Gylys
Antanas Maceina — Religija ir evoliucija
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Kojelis — Pažadėta — ar ištesėta?
J. L. Navickas — Trojos arklys Dievo mieste
Paulius Rabikauskas — "Tikiu Dievą" ar "tikiu į Dievą"
Anatolijus Matulis — Kai kas iš dabartinių vokiečių leidinių
Mūsų buityje
KNYGOS
Dr. Jonas Grinius — Jankaus drama apie lietuvių rezistenciją
Antanas Kučas — Ateiviai antracito kasyklose (V. R. Greene knyga)
Dr. Tomas Žiūraitis, O.P. — Svarbesnieji veikalai svetimomis kalbomis
1968 metų turinys
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai