Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1950 m.
1950 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 Sausis
Antanas Vaičiulaitis — Žodis skaitytojams
Zenonas Ivinskis — šventieji metai ir jų reikšmė
Kazys   Pakštas — Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas
Alfonsas  Nyka-Niliūnas - Nyki daina apie kelionę
į nežinomas šalis (eil.)

Vydūnas — žmogus ir gimtinė jo šalis
Jurgis  Baltrušaitis — Nakties piligrimas (eil.)
Antanas   Vaičiulaitis — Milžinų daina
P. Stelingis — Sunkią valandą (eil.)
J. Žilevičius, L. M. — Dr. Vincas Kudirka — pirmoji lietuviškos muzikos kregždė
Dr. Inž. Jurgis Gimbutas — Lietuviškosios architektūros kūrimas atstatant
KŪRYBOS  PASAULYJE
LITERATŪRA
Ortega Y Gasset apie Goethę
MENAS
Albinas V. Švirmickas — Apie V. K. Jonyno parodą Paryžiuje
MOKSLAS
A. Šapoka — 1949 metų istorines sukaktys
RELIGINIS GYVENIMAS
Ar Dievas dar gyvas Rusijoje
Katalikų persekiojimai Albanijoje
VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. Pažemeckas — Visuotinis Amerikos lietuvių kongresas
Totalizmo priežastys
J. Maritaine — Liberalas!

POLITIKA
A. K. — Pasaulio politika 1949 metais
"Aidų" bičiuliai-platintojai


* 2 Vasaris
V. Čižiūnas — Tai, kas geriausiųjų gyvybėmis apmokama
Kazys  Bradūnas — Knygos prologas (eil.)
Juozas Girnius — Tautines morales pagrindų beieškant
Albinas   Marius   Katiliškis — Užgavėnės
Ben. Rutkūnas — Dukrytes sapnas (eil.)
Vaclovas Biržiška — Kunigas Jurgis Ambraziejus
J. A. Pabrėža — Esu sau žmogelis, Apie pypkininką (eil.)
J. Aistis — Kultūrininkų likimas
Juozas  Kėkštas — Ramybė man (eil.)
K. Pakštas — Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas
Pr. Padalskis — Tito ir Jungtines valstybės
KŪRYBOS  PASAULIS
LITERATŪRA
T. S. Eliot — Žmogus ir poetas
Lietuvių dramos teatras Chicagoje
MOKSLAS
Mc. — Smūgis vertybių filosofijai
Kodėl H. Bergsonas mirė žydu?
RELIGINIS GYVENIMAS
T. B. G. — Asumpcionistinis sąjūdis
Hagiografija kryžkelėje
VISUOMENINIS GYVENIMAS
Apie lietuvybės padėtį Amerikoje
V. G. — Lietuviškos radijo valandėlės Amerikoje
Pasikėsinimas prieš šeimos pagrindus
Lietuviai prie La Platos


* 3 Kovas
Antanas  Maceina — Krikščionybės ateitis
Jurgis Baltrušaitis — Laiškas ir Susimąstymai žiemą
(eil.), vertė Faustas Kirša

Bernardas Brazdžionis — Plakatas Ir Palete (eil.)
Zenonas Ivinskis — Vatikano archyvas — aroudas lietuvių kultūros istorijai
T. J. Beleckas, S.J. — Prie Kryžiaus
Jonas Grinius — Meno reikšme tautai
Vladas Šlaitas — Amžinieji liudininkai, Mėnesienoje, Minkštas lietus (eil.)
Nelė  Mazalaitė - Krūminiene — Karoliai
K. Pakštas — Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas
V. Butėnas — Lietuviškas Kryžius Vokietijoje (eil.)
Dr. J. Navickas — Moralines jėgos
J. Kmitas — Ir čia esama tragedijos
KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
Pr. B. — Mickevičius, Budrys ir Bakuninas
B. S. — George Orwell
KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug. Raginis — žmogiškosios psalmes
MOKSLAS
R. Oppenheimer — Atomines energijos išlaisvintojas
T. Dr. Kl. Žalalis, O.F.M. — Seniausia šventraščio kopija
POLITIKA
A. K. — Kodėl Amerika prarado Kiniją


* 4 Balandis

Vysk. V. Brizgys —Religijos ir morales vaidmuo tautos ir tautiškumo išlaikyme
Dr. Pr. Skardžius — J. Jablonskis kalbininkas
Antanas Vaičiulaitis — Eilėraščiai
Stasys Barzdukas — Jonas Jablonskis švietėjas
St. Prapuolenytė — šviesos spindėjimas (eil.)
Bronius Stoikus — Technika ir dvasios kultūra
Bern. Brazdžionis — Kalėdų dovanos (eil.)
Aloyzas Baronas — Išdavimas
Pablo Neruda — Vandenyno pietuose (eil.), vertė J. Kėkštas
K. Pakštas — Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas
KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
Juozas Kėkštas — Bundančios žemės poezija
Papini apie Ispanoamerikos kultūrą
KNYGOS IR ŽURNALAI
R- — Kun. K. Matulaitis: šventųjų gyvenimai
R- — J. Padaubietis: Telšių kankiniai
A.    V. — Ateitis
MENAS
Al. B. — Per srovę brendant
MOKSLAS
B.S. — H - Bomba
Dr. K. Ambrozaitis — Artificialinės inseminacijos problema
RELIGINIS GYVENIMAS
T. B. G. — Kristaus eros sąjūdis
Kun. J. Gutas — Juodasis žmogus ieško Dievo
VISUOMENINIS GYVENIMAS
R. — 16  Lietuvių Kultūros Instituto darbų
L. Š. — Vėliausieji A. L. T. žygiai
K. — BALF padėtis ir veikla
J. B. Lok. — Atvykę tremtiniai skaičiais


* 5 Gegužė
T. Bernardinas Grauslys, O. F. M. — Viešpats sutvėrė mane savo kelių pradžioje
Vysk. V. Padolskis — V. Krėvės "Dangaus ir žemės sūnūs" teologo akimis
Faustas Kirša — Iš knygos "šventieji akmenys" (eil.)
Mykolas Biržiška — XVI-sis amžius povytautinės Lietuvos tautinės kultūros raidoje
M. Vaitkus — Ežero mergaitė (eil.)
J. Aistis — Apie laiką ir žmones
Kotryna Grigaitytė — Lietuvos miškų žibutei, Trys seserys (eil.)
Antanas Vaičiulaitis — žvejų duktė Banguolė
KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A- T. — Trumpa pokarinės vokiečių literatūros apžvalga
Pr.B. — Knyga apie naujosios literatūros prometėjizmą
KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Grinius — F. Neveravičiaus apysakos
Ben. Babrauskas — Dr. J. Balys: Istoriniai padavimai
A.V.- — A. Vilainis: žmogus, kuris amžinai keliavo
Aug. R. — Meškuitis: Kunigas Mykolas
RELIGINIS GYVENIMAS
A. Jasm. — Grąžinkime Šventiesiems Metams jų prasmę
A. m. — Bergsono santykis su katalikybe
Bgd. — Naujo pobūdžio religinė knyga
MOKSLAS
St. Barzdukas — "Lietuvių kalbos vadovui" pasirodant
POLITIKA
A. K. — Politika be nugarkaulio


* 6 Birželis
Antanas Maceina — Šeimos laimė ir šeimos tragika
Alfonsas Nyka Niliūnas — Miegančio vėjarodžio simfonija, Sodai, Miestelis (eilės)
Balys Sruoga — Apie dramaturgijos pradžiodalas
Gražina Tulauskaitė- Babrauskienė      Aš tavęs ieškojau (eilės)
Henrikas Nagys — Friedrich Hoelderlin
Friedrich Hoelderlin — Eilėraščiai (H. Nagio vert.)
Albinas Marius Katiliškis — Vasaros ugnys
Pranas Kozulis — Prarasti pojūčiai (eilės)
Kun. Dr. K. Širvaitis — Tremtiniai ir lietuviškųjų papročių ir tradicijų palaikymas
KŪRYBOS   PASAULYJE LITERATŪRA
Juozas Lingys — Naujoji danų literatūra
KNYGOS IR ŽURNALAI
Ben. Babrauskas— Runcė Dandierinas: šilkai ir Vilkai, Jurgis Kastytis: Ave America,Klaiki Stutthofo istorija
Dr A. N. Tarulis — K. Pelėkis: Genocide
B. Jurgutis — Stepas Zobarskas, Mėnesienos, Metraštis 1950
MENAS
J. Žilevičius — Stasio Šimkaus kūryba, Nauji V. K. Banaičio kūriniai
RELIGINIS GYVENIMAS
Dr. J. V. — šiandieninė Katalikų Bažnyčios padėtis kai kuriose šalyse
VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. Pž- — Jungtinių Amerikos Valstybių ūkis 1949 m
V. Kazokas — Australija mūsų akimis
Nauja sovietiškoji politika
POLITIKA
A. K. — Steigiamasis Seimas
J. Kajeckas — Lietuva ir Jungtinių Tautų organizacija


* 7 Rugsėjis

Vladimiras  Šilkarskis — Solovjovas ir Dostojevskis

J.  Aistis — Ketureiliai
Vydūnas — Ypatingas vieno vaiko sąmoningumas
Juozas Lingis — Priešistorine Lietuva
Leonardas Žitkevičius — Neišsisakymai (eit.)
Stasys Yla — Kunigas Dievu miške (kacetiniai atsiminimai)
Kazys Veselka — Užmiršta stotele (eil.)
R.  P.  Jean   Danielou, S. J. — Intelektualines srovės Prancūzijoje
J.   Švabaitė— Naktis (eil.)
Jonas   Mekas — žemes kvepalai (eil.)
Antanas  Vaičiulaitis — Vyskupo tėvas
KŪRYBOS   PASAULYJE LITERATŪRA
P r. B. — Ir T. S. Eliot rašęs Q. V. Milašiaus įtakoje
KNYGOS IR ŽURNALAI
Ant.   Jasmantas — Moteriškumas lyrikoje
Juozas  Lingis — Išleista dalis Petro Kriaučiūno surinktų lietuviškų liaudies dainų
M. G - Monografijos apie Lenkiją
MENAS
S t.   Devenis — Pamokslas Lietuvos dailininkams
A. T. — Georgės Rouault
VISUOMENĖ
K.   Mockus — Kultūros Fondo problema, Ateitininkų Jubiliejus
A.  Mc. — Vienybes blūdas


* 8 Spalis
Zenonas  Ivinskis — Europos kelias į dabartinę  krizę
K.  Mockus — Mykolas Krupavičius
Juozas  Kėkštas — Draugui palikto kranto, Eilėraštis apie jūreivį
Vincas Maciūnas — Tautos gyvatos giesmė 
Vincas Jonikas — Brangmens (eil.)
Jurgis Jankus — Pasaulio dailininkas
Vladas  šlaitas Iš dienoraščio. Relikvijos (eil.)
KŪRYBOS  PASAULYJE  LITERATŪRA
A. Tyruolis — Granam Greene
KNYGOS IR ŽURNALAI
Z.  Ivinskis — P. Victor Gidžiūnas, O.F.M.: De Fratribus Minoribus in Lithuania
RELIGINIS GYVENIMAS
T. Dr. B. Grauslys, O.F.M. — Sindonė
Šv. Tėvo Pijaus XII enciklika apie taiką
VISUOMENINIS GYVENIMAS
St. Barzdukas — Lietuvių Kalbos draugija
POLITIKA
P. Daugintis, S. J. — Vokietijos kelias iš vargo


* 9 Lapkritis
Vaclovas  Čižiūnas — Tautinės sąmonės ugdymas ir išlaikymas emigracijoje
Henrikas Nagys — Fragmentai iš vaikystės (ell.)
Pulgis Andriušis — Trys fragmentai
P. Stelingis — Rudenėlis (ell.)
T. Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M. — Literatūriniai Šventraščio žanrai
Gabrielė   Mistral — Mokytojos malda
Prof. Ernestas Fraenkelis — Apie kalbininkus, tyrinėjusius lietuvių kalbą
Vincas Kazokas — Iš ciklo "Metai" (eil)
J. Grinius — Menas ir mokslas lietuvių tautos tarnyboje
KŪRYBOS   PASAULYJE LITERATŪRA
A. V. — šiandieninėj prancūzų literatūroj
KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Gimbutas — Etnologo žvilgsnis į pirkią
A. V. — Lietuva amerikiečių istorijos vadovėly
MENAS
J. Žilevičius — 200 metų  nuo Johann  Sebastian  Bache mirties
RELIGINIS GYVENIMAS

T. Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M. — Pijaus XII žodis mokslininkams

VISUOMENINIS GYVENIMAS

A. Kasulaitis — Amerikos lietuvių katalikų kongresas

A. Erdvilas — Ateitininkų sąjungos suvažiavimas
AIDŲ   Bičiuliai-platintojai


* 10 Gruodis
Vysk. V. Brizgys — Teateinie Tavo Karalyste
Juozas  Žilevičius — M. K. Čiurlionis spalvų garsuose
Antanas  Maceina — Laiškai rašytojams
Kazys Bradūnas — Sala, žemės prisikėlimo malda, Molis,
Autoportretas su malūnais, Rudenio mistika, RamintinS (eil.)

Ben. Rutkūnas — Aušra budina (eil.)
Vaclovas Čižiūnas — Tautines sąmones ugdymas ir Išlaikymas emigracijoje
Kazys Veselka — Vienas grjžimas (eil.)
Juozas Lingis — Hans Christian Andersen
KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. V. — G. B. S. (1856—1950)
A. R. — Edna St. Vincent Millay
KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Aistis — Prano Kozulio "Dulkes ežere"
Dr. J. Pikūnas — Dr. Cirtauto "Tremtinio portretas"
Atsiųstos paminėti knygos
MENAS
A. T. — Lietuvos herojų įtaka Chopino kūrybai
MOKSLAS — 300 Metų nuo Rene Descartes mirties
VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Žukas — Komunizmas Rusijoje prieš 130 metų
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai