Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
V. Natkevičius — Idealinės vertybės Donelaičio asmenybėje ir "Metuose" ......................... 241
Kazys Bradūnas — Poetas: Kristijono Donelaičio 200 metų mirties sukaktuvinis triptikas .. 249
Julius Vidzgiris — Lietuvos laisvės kovos (1940 - 1980) .......................................................... 250
Antanas Rubšys — Dešimt Dievo įsakymų: Žmonijos nuojauta ir Apreiškimas ..................... 260
Dailininkas Adolfas Valeška ....................................................................................................... 272
Vacys Kavaliūnas — Pabaiga ir tolumos (Čiurlionio ansamblio 40 m sukakčiai) .................... 275

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Alfonsas Grauslys — Popiežius Jonas Paulius II ...................................................................... 279
Vytautas Bagdanavičius — Modernios filosofijos kliūtys maldai ............................................ 283
Leonardas J. Šimutis — Chicagos Lietuvių operos XXIV sezonas .......................................... 285
Juozas Prunskis — Tautinių šokių šventė Chicagoje ................................................................ 287
V. V. — Juozas Laučka — dviejų pasaulių žmogus ................................................................... 290
Vytautas Seirijis — Pedagogas Ignas Malėnas ......................................................................... 292
Mūsų buityje ................................................................................................................................ 292

KNYGOS
V. K. — Laivai ir uostai (Aloyzas Baronas) .............................................................................. 294
R. Šilbajoris — Vasaros vidudienis (Liudas Dovydėnas) ......................................................... 297
T. Audrius — Korsakienės ir Butėno atsiminimai .................................................................... 298
Atsiųsta paminėti ........................................................................................................................ 300
Šis Aidų numeris iliustruotas Adolfo Valeškos tapybos ir vitražų nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Gyvybės medis (skaldytas stiklas). Viršelių 4 psl.
— Prisikėlimas (skaldytas stiklas). Abu vitražai Cenacle vienuolyno koplyčioje Chicagoje. Be to, T. Kulakausko Kristijono Donelaičio portretinis piešinys, V. K. Jonyno iliustracija iš "Metų", Chicagos lietuvių operos, tautinių šokių šventės, Jono Pauliaus II, A. Valeškos, J. Laučkos, I. Malėno, A. Barono ir L. Dovydėno nuotraukos.
♦ Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja
— T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦ Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikoma nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Mūnchen), K. Girnius (RFE-RL, Munchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College) A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York) K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Sliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
SEPTEMBER - OCTOBER, 1980
Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai