Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS
Žvilgsnis į 1970 metus ........................................................................................ 1
Marija Saulaitytė — Eilėraščiai ........................................................................15
Birutė Ciplijauskaitė — Perpetuum mobile (A. Tamošaitienės kūryba) .........16
Friedrich Hoelderlin — Eilėraščiai (vertė A. Sietynas) ................................... 20
Antanas Poškus — Lytinė revoliucija ............................................................... 27

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Juozas Kojelis — Laisvinimo politika ir ALTa ................................................ 33
Paulius Jurkus — Liet. koplyčia Šv. Petro bazilikoje ...................................... 34
Petras Celiešius — Tarptautinis teologų kongresas ........................................ 35
Leonardas Dargis — Nobelio ekonomikos premiją paskyrus Samuel-onui .. 36
Mūsų buityje ....................................................................................................... 37

KNYGOS

Kęstutis Keblys — Ignaco ir Gasiūno metai (K. Barėno knyga) ..................... 39
Antanas Musteikis — Meno sociologija (V. Kavolio knyga)............................ 41
Domas Jasaitis, M.D. — Medicinos istorijos Lietuvoje sovietinė apybraiža . 44

Viršelio 1 psl. — V. K. Jonynas: Kankinys (bareljefo detalė), 4 psl. — A. Tamošaitienė: Įlankos sąspalviai (aliejus, 1967)

Šis numeris iliustruotas A. Tamošaitienės kūrinių nuotraukomis. Be to, V. K. Jonyno bareljefų liet. koplyčiai Romoje nuotraukos (V. Maželio), A. Tamošaitienės, F. Hoelderlino, K. Barėno ir V. Kavolio atvaizdai.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 • Leidžia Tėvai Pranciškonai: leidėju atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M. • Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bushvvick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn. New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsako­mos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grą­žinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė lUniversity of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket >. I. Gražytė iMarguerite College, Montreal), K. Keb­lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center. Lansing. Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Bos­ton College), A. Paškus (Gannon College. Erie. Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berkeley), K.I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America. Washington. D.C.), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

J AN U A R Y, 1971

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai