Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
V. Volertas — JAV LB dvidešimtmetį išlydėjus ....................................... 1
J. Kavaliūnas — Lietuviškojo švietimo darbai ir rūpesčiai ...................... 4
V. Trumpa — Bendruomenės tikslus ir veiklą perkratant ....................... 9
M. Katiliškis — Berželis ir sėtuvė (beletristika) .................................... 15
St. Yla — Feliksas Kapočius .................................................................... 17
VI. Šlaitas — Eilėraščiai........................................................................... 23
Z. Ivinskis — Lietuva ir žydai istorijos šviesoje ..................................... 24
1971 metai ................................................................................................. 31
V. Vaitiekūnas — 1971 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj ...................42

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Red. — Keli klausimai dėl V. Trumpos straipsnio ................................... 47
J. Girnius — Dr. Leonas Bistras ............................................................... 48
A. Vasys — Lietuvių kalba Fordhamo universitete ................................. 50
Vl.Jakubėnas — "Dainavos" dvidešimtpenkmetis ..................................55
vrg. — JAV LB politinių studijų dienos .................................................... 58
V. Rimšelis — Trečiasis Bažnyčios sinodas ............................................. 61
Mūsų buityje .............................................................................................. 64
V. Bražėno laiškas ir redaktoriaus atsakymas ........................................ 66

KNYGOS

J. L. Navickas — Prof. A. Maceinos Bažnyčios ir pasaulio dialektika...... 68
K. Daugėla — A. Kezio fotografijų knyga ................................................... 70
L. Grinius — Angliška knyga apie šv. Kazimierą ....................................... 71

Viršelio 1 psl. — A. Kezys: Žmogus miesto aikštėje (Toronto, 1969), 4 psl. — Putota banga paplūdimy (Santa Monica, 1966). Šis numeris iliustruotas A. Kezio fotonuotraukomis, V. Igno vinjete (14 psl.), .Arbit Blato paveikslo nuotrauka. JAV LB pirmininkų ir kt., Fordhamo lituanistinių kursų, Dainavos ansamblio nuotraukos. M. Katiliškio, F. Kapočiaus, L. Bistro ir kt. atvaizdai.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrie-kus, O.F.M. ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bush-wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

: : ! i

Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei lei­dėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsa­komos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. ♦Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čegins­kas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriau­čiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Na­vickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas Pontificia Universita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berke-ley), K. I. Skrupskelis (University, of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D. C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

FEBRUARY, 1972

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai