Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1966 m.
1966 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 Sausis
Vaclovas Čižiūnas — Jaunimo problema lietuviškoje išeivijoje ............. 1
Kazys Bradūnas — Čiurlioniškoji fuga (eil.) ............................................ 7
Vincas Trumpa — Kovotojai ir kolaborantai . ........................................  9
Faustas Kirša — 5 eilėraščiai  ................................................................ 17
Jeronimas Kačinskas — Vytautas Bacevičius ...................................... 18
A. Rimvydas ir J. Alaušius — Žvilgsnis į 1965 metus ........................... 20
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Dr. Ign. Urbonas — Vyskupas J. Labukas-Matulaitis .......................... 35
Juozas Kojelis — Žvilgsnis į jaunimo žurnalus ....................................... 37
K. R. — Francois Mauriac ir De Gaulle ................................................ 38
Vytautas Bagdanavicius, M.I.C. — Pirminio žmogaus religija ............. 39
Dr. P. Rėklaitis — Nevertinama Europos lietuvių veikla ..................... 41
Mūsų buityje  ........................................................................................... 41

KNYGOS
Titas Alga — Naujas veidas vaikų literatūroje — Minelga .................. 45
J. Grinius — P. Orintaite apie Salomėją Neri .......................................  46
Atsiųsta paminėti ..................................................................................... 46


* 2 Vasaris
Stasys Lozoraitis — Lietuvos nepriklausomybė — realus tikslas .............. 49
Albinas Baranauskas — Eilėraščiai .............................................................. 50
Pr. Gaidamavičius — Jaunimas dviejų kultūrų sankryžoje .......................... 53
Mykolas Vaitkus — Pluoštas atsiminimų apie S. Nėrį ................................ 59
Aloyzas Baronas — Smėlio krantas .............................................................. 67
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Skotizmas ir skotistai Lietuvoje .......... 75
 
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Danielou apie Vatikano II susirinkimo vaisius (vertė Alaušius) ............. 84
Antanas Montvydas — Pranas Domšaitis .................................................... 86
St. Santvaras — Lapinskas, Stempužiene ir Vaznelis plokštelėse .............. 87
K. R. — Šolochovas — Nobelio premijos laureatas ..................................... 91
A. C. Matulis — Lietuviškoji tematika vokiečių "pokarinėje literatūroje . 92
Mūsų buityje ..................................................................................................  93
KNYGOS
Andrius Sietynas — Kazio Almeno debiutas ................................................. 95
Atsiųsta paminėti ............................................................................................ 96


* 3 Kovas
Juozas B. Laučka — Iš religines tolerancijos istorijos .................................... 97
Stasys Santvaras — Eilėraščiai  ..................................................................... 104
Bronius Povilaitis — Vitas Manelis  ............................................................... 106
Vladas Jakubėnas — Dainavos ansamblio dvidešimtmetis  .......................... 109
Mykolas Vaitkus — Pluoštas atsiminimų apie S. Nėrį  ................................. 114
Česlovas Valdemaras Obcarskas — Eilėraščiai   .......................................... 121
Juozas Tininis (vertė) — Pasikalbėjimai su rašytojais ................................... 124
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Alaušius — Belaukiant religinio kongreso  .................................................... 127
V. Vardys — Leonardas Dambriūnas  ............................................................ 128
A. R. — Dėl veiksnių konferencijos Clevelande pareiškimo  ....................... 129
J. L. Navickas — Filosofas Lonerganas ......................................................... 131
Kun. P. Celiešius — Kardinolų ir patriarchų pirmenybės klausimu  ............. 133
Mūsų buityje  ..................................................................................................  134

KNYGOS
Aug. Raginis — Šerkšno sidabras (M. Vaitkus) ............................................ 137
Paulius Rabikausaks — Mikalojus Daukša (J. Lebedžio monografija)  ...... 138
Juozas Kojelis — Moksleivių metraštis (Daigeliai) ...................................... 143


* 4 Balandis
Juozas Girnius — Antikomunizmo prasmes klausimu ........... 145
Jurgis Blekaitis — Spektaklis  ................................................ 148
Benediktas Rutkūnas — Eilėraščiai ....................................... 157
Mykolas Vaitkus — Pluoštas atsiminimų apie S. Nerį  ......... 159
Ignas Malėnas — Vaikas—būsimojo charakterio tėvas  ...... 168
Juozas Tininis (verte) — Pasikalbėjimai su rašytojais  .......... 172
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
V. Volertas — Išsibarstymas dėl persiorganizavimo ............. 177
J. Pakalnis — Jaunimas laisves kovoje .................................. 178
R. Šliažas — Grasso drama apie Brechtą  .............................. 179
Juozas Lišva — Lietuva Edeno memuaruose  ........................ 180
Mūsų buityje ............................................................................. 183

KNYGOS
Kostas Rauda — Penktoji Šlaito poezijos knyga ................... 187
L. D. — Nauja knyga apie lietuvių tautinį atgimimą .............. 188
Ant. Klimas — Lietuvių kalbos etimologinis žodynas ............ 189
Atsiųsta paminėti  ..................................................................... 192


* 5 Gegužė
Zenonas Ivinskis — Lietuvos krikšto problema ..................................... 193
Antanas Jasmantas — Du piešinėliai (eil.) .............................................. 199
Ilona Gražyte — Graham Greene ............................................................ 200
Stasys Pilka — Eilėraščiai ........................................................................ 206
Jurgis Blekaitis — Spektaklis .................................................................. 208
Chang Yung — Išsiskyrimo daina (eil., vertė K. Rauda) ........................ 217
Pr. Dom. Girdžius — Preikšo jauja ........................................................... 220
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Kojelis — "Draugui" 50 metų .............................................................. 224
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Algimantas Mackus ..................................... 225
A. Rimvydas — Stasio Barzduko sukaktis .............................................. 227
Henrikas Nagys — Dailininkas radęs savo kelią (apie A. Tamošaitį) .. 228
Kornelijus Bučmys, O.F.M. — "Aukso žąsis" ........................................ 230
MŪSŲ buityje ............................................................................................ 231
Atsiliepiant (laiškai redakcijai) ................................................................. 235

KNYGOS
Titas Alga — Žvilgsnis į pernykščių metų dramos veikalus ................... 237
Atsiųsta paminėti ....................................................................................... 240


* 6 Birželis
1941 birželio 23 ............................................................................................................... 241
Adolfas Damušis — Pavergtųjų pasipriešinimas ir laisvųjų iliuzijos ........................... 242
Algirdas Budreckis — 1941 metų sukilimas ................................................................. 246
Romas Vastokas — Partizanas "Laisvės kovų dainose" ............................................ 253
Ona Lukauskaitė — Eilėraščiai .................................................................................... 257
Vladas Jakubėnas — Traviata ...................................................................................... 259
Kotryna Grigaitytėe — Eilėraščiai ................................................................................ 265
Zenonas Ivinskis — Lietuvos krikšto problema ........................................................... 266
Antanas Vaičiulaitis — Benvcnuto di Giovanni pristato mecenatui savo paveikslą .. 271
IS MINTIES IR GYVENIMO
P. Čičinis —- Pijaus XII denigracija .............................................................................. 274
]. Girnius — Dr. S. A. Bačkis ........................................................................................ 277
R. Viesulas — Igno parodoje ........................................................................................ 278
Vt. Vt. — Septynmetis Sovietų žemes ūkyje ................................................................ 279
Mūsų buityje ................................................................................................................... 279

KNYGOS
A. R. — Nauji baltistikos darbai ................................................................................... 284
Dr. Tomas Žiūraitis, O.D. — Teologiniai veikalai svetimomis kalbomis .................... 285
Atsiųsta paminėti ............................................................................................................ 288


* 7 Rugsėjis
Jaunimo kongresas ................................................................................ 289
Arūnas Liulevičius — Jaunimo kongreso įspūdžiai .............................. 290
Henrikas Nagys — Jaunimo reikšmė tautoj ir išeivijoj ....................... 292
Sesuo M. Antanina, F.M.M. — Eilėraščiai .......................................... 296
Antanas Sužiedėlis — Lietuvių jaunimas pasaulio idėjų tėkmėje ........ 297
Vincas Trumpa — Bendruomenės išeivijoje ......................................... 303
Danguolė Sadūnaitė — Eilėraščiai ........................................................ 309
Stasys Lozoraitis jr. — Žvilgsnis į pavergtą Lietuvą ........................... 310
Jaunimo kongreso apžvalga .................................................................. 319
Antanas Saulaitis, S.J. — Jaunimo prieškongrcsiniai susitelkimai ..... 334
Mūsų buityje (įprastinė numerio kronika) ............................................ 340


* 8 Spalis
V.Vaitiekūnas — Kultūrinis bendravimas su Lietuva ............ 345
Vl.Šlaitas ir J. Kėkštas — Dedikaciniai eilėraščiai ................354
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai.................................................... 355
Pulgis Andriušis — Namai—pragarai (feljetonas) ................. 356
Vladas Jakubėnas — III Dainų Šventė .................................. 358
Zenonas Ivinskis — Kada lietuvių tauta buvo pakrikštyta ... 363
Zefirina Baluočiene — Eilėraščiai .......................................... 367
Antanas Ramūnas — F. W. Focrsteriui mirus ....................... 368
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Girnius — Gen. St. Raštikį prisimenant ............................. 371
A. L. — Protestas universitetuose .......................................... 373
Vincas Vyčinas — Heideggeristų suvažiavimas .................... 374
K. Keblys — Ksenonas nugalėtas .......................................... 376
Mūsų buityje ............................................................................ 377
KNYGOS
Titas Alga — Lietuvių beletristikos antologija ...................... 380
Atsiųsta paminėti ..................................................................... 383


* 9 Lapkritis
Donatas Šatas — Dvi kultūros  .......................................................... 385
Antanas Rūkas — Šlaviko mirtis (eil.) ............................................... 389
Juozas Girnius — MŪSŲ savasis Eretas .......................................... 391
V. Vaitiekūnas — Kultūrinis bendravimas su Lietuva ...................... 396
Jonas Paltarokas — Gyventojų prieauglis ir maisto klausimas ....... 401
Dr. Povilas Rėklaitis — Dokumentai apie K. Donelaičio protėvį .... 406
Juozas Tininis — Seneka .................................................................... 410
M. Antanina, F.M.M. — Rūkas pajūry (eil.) ..................................... 413
Aleksandras Pakalniškis — Laidotuves ............................................ 414
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
L. Andriekus, O.F.M. — Lietuvių katalikų religinis kongresas ....... 419
J. Vaišnora, M.I.C. — Nuostatai dėl kai kurių liturginių naujovių  .. 422
Dr. V. Litas — Biologinė žmonių giminės ateitis ............................... 424
Mūsų buityje  ....................................................................................... 426

KNYGOS
J. Gimbutas — Geografinis-istorinis Lietuvos vardynas .................. 428
Atsiųsta paminėti ................................................................................. 432


* 10 Gruodis
Vysk. Vincentas Brizgys — Pasauliečių apaštalavimą ................................ 433
Balys Auginąs — Invesperascit (eil.) ............................................................ 437
Antanas Kučys — Dr. Kazys Grinius ............................................................ 439
Darius Lapinskas — Pasižvalgius šių dienų muzikos pasaulyje .................  445
Dr. Jonas Grinius — A. Vaičiulaičio "Valentinai" trisdešimt metų;  .......... 449
Bronius Povilaitis — Šimtmetis su Mendeliu biologijoj  .............................. 458
Andrius Norimas — Kalėdų gėlė (legenda) .................................................  461
St. Jerzy Lee — Aforizmai (vertė J. Kėkštas)  ............................................ 463
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Alaušius — "Krikščionis gyvenime''  ............................................................464
Kęstutis Keblys — Žvilgsnis į nenurimstantį laureatą (J. Gliaudą) ............ 465
K. Brn. — Skulptorius Antanas Brazdys ...................................................... 467
Vt. Vt. — Sovietinių ir amerikinių pajamų lyginimas ................................... 469
Mūsų buityje  ................................................................................................. 469
Laiškas redakcijai (dr. P. Rėklaitis dėl Vokietijos lietuvių)  ....................... 472
KNYGOS
L. Dambriūnas — Nauja lietuvių kalbos gramatika ..................................... 473
Juozas Lišva — JAV ir Baltijos respublikų santykiai A. Tarulio veikale ... 474
Atsiųsta paminėti  ..........................................................................................  478
1966 metų turinys ..........................................................................................  479


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai