Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
S. Sužiedėlis — Zenonas Ivinskis istorijos moksle .............................................................. 121
A. Maceina — Tasai nepažįstamasis Ivinskis ..................................................................... 126
H. Nagys — Eilėraščiai ......................................................................................................... 144
P. Rabikauskas — Vilniaus akademija naujuose Lietuvos leidiniuose .............................. 147

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

A. Paškus — "Štai jūsų dievas" — B. J. Skinner ................................................................ 154
A. Rubikas — Moteris Bažnyčioje ........................................................................................ 157
Pr. Visvydas — A. Barono kova su lietuvių poezija ............................................................. 158
M. Ivanauskas — Giedrės Žumbakienės emalio tapyba ..................................................... 160
Mūsų buityje ........................................................................................................................... 161

KNYGOS

Pr. Skardžius — Lietuvių kalbos stilistika (J. Pikčilingio) ..................................................... 163
G. Ivaškienė — Trys knygos vaikams (V. Frankienės, A. Giedriaus ir A. Kairio) .............. 166
Z. Ramonas — Per grožį į Dievą (A. Grauslio knyga) ............................................................ 168

Viršelio 1 psl. — V. Vizgirda: Medžiai (akrilis, 1971), 4 psl. — G. Žumbakienė: Vėjo žaidimas (emalis)


Šis numeris iliustruotas G. Žumbakienės emalio darbų nuotraukomis, ku­rias darė A. Kezys, S. J. Be to, 2 puslapiai nuotraukų, skirtų Z. Ivinskiui paminėti H. Nagio, G. Žumbakienės ir D. Veličkos atvaizdai.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrie-kus, O.F.M. ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bush-wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei lei­dėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsa­komos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. ♦Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čegins­kas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Kėblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriau­čiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Na­vickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas Pontlficia Universita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of Califomia, Berke-ley), ■ K. I. Skrupskelis (University , of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, NVashington, D. C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

APRIL, 1972

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai