Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1967m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 Sausis
Galina Sužiedėlienė — Naujoji aplinka — grėsmė ar proga? ................................1
Pranas Visvydas — Eilėraščiai .............................................................................. 8
Juozas Pažemėnąs — Prof. Vladas Jurgutis .........................................................11
Vladas Kulbokas — A. Nyka-Niliūnas kritikas .................................................. 20
A. Tautvydas — Žvilgsnis į 1966 metus I. Visuomeninis-politinis gyvenimas ... 26

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. Vč. — Jurgio Jankaus indėlis .......................................................................... 36
Henrikas Nagys — Vizgirdos portretinė tapyba  ................................................ 38
St. Santvaras — Stasio Baro arijų plokštelė ....................................................... 39
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Dun Skoto kongresas ...................................... 41
MŪSŲ buityje ........................................................................................................ 42

KNYGOS
Ilona Gražytė — Barono romanas angliškai ........................................................ 45
Dr. Jonas Balys — Lietuvių liaudies karinės-istorinės dainos ........................... 46


* 2 Vasaris
Antanas Sužiedėlis — Vanagai ar balandžiai? .............................................. 49
Leonardas Andriekus — Galiūnų godos (eil.) ............................................... 52
Vysk. P. Brazys, MIC — Mūsų pareigos persekiojamai Lietuvai .............. 57
Domeika Mickevičiui (laiškas, vertė J. Kėkštas) ........................................ 68
Juozas Pažemėnas — Prof. Vladas Jurgutis ................................................. 70
J. Alaušius — Žvilgsnis į 1966 metus: II. Kultūrinis gyvenimas ................. 75

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Ignas Malėnas — Naujasis mokymo skaityti metodas ................................ 87
Stasys Goštautas — Vida Krištolaitytė ........................................................ 89
Algirdas Jurkus — Naujos kosmologinės teorijos ....................................... 90
Mūsų buityje .................................................................................................. 91

KNYGOS
Algirdas Landsbergis — "Hamletas"— nugalėtojas  .................................. 93
Antanas Mažiulis — Nauji lietuvių raštijos ir bibliotekų istorijos darbai ... 94


* 3 Kovas
Juozas Eretas — Kazys Pakštas (kalbėtojo portretas) .......................................................................... 97
Antanas Gustaitis — Portretai (eil.) ...................................................................................................... 106
Pulgis Andriušis — Antaną Gustaitį atkūrus ........................................................................................ 107
Kun. Petras Celiesius - Laiko sudabartinimo problema (ryšium su A. Maceinos "Dievo Avinėliu") 112
Dr. Pr. Skardžius — Baltistica (naujas kalbotyrinis žurnalas) ............................................................. 116
Juozas Jakštas — Iškalbinąs, Mažosios Lietuvos dokumentas ......................................................... 121
Kotryna Grigaitytė — Indrė (novelė) ................................................................................................... 125
 
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Kojelis — Lituanistinio švietimo rūpesčiai ............................................................................... 135
Urv. — Vaičaitis ir Urbonas .................................................................................................................. 136
MŪSŲ buityje ......................................................................................................................................... 138
 
KNYGOS
K. Rauda — Danguolės Sadūnaitės poezija    ...................................................................................... 141
Vaclovas Čiziūnas — Naujienos lituanistiniam mokymui (D. Veličkos leidiniai) ............................... 142
Atsiųsta paminėti .................................................................................................................................... 144


* 4 Balandis
Feliksas Jucevičius — Tarp mirties ir mito ................................................................... 145
Juozas Girnius — Tarp heroizmo ir realizmo (pratęsiant pokalbį su F. Jucevičiumi) .. 151
Danguolė Sadūnaitė — Eilėraščiai ................................................................................. 155
Darius Lapinskas — Susitikimai su Jeronimu Kačinsku .............................................. 157
Andrius Sietynas — Pulgiui Andriušiui 60 metų ............................................................ 160
Benediktas Rutkūnas — Eilėraščiai .............................................................................. 163
Antanas Rukša — Humanizmo skleidimasis XVI a. Lietuvoje .................................... 164
Dr.V.Mar. — Tautiškumo klausimas sovietinėj teorijoj ............................................... 175

IS MINTIES IR GYVENIMO
Ignas Malėnas — Šatrijai 40 metų ................................................................................ 181
Vt. V t. — Laišku apie R. Skipitį ................................................................................... 183
J. Surgaila — Šiluvos koplyčios pašventinimo iškilmių plokštelė ................................ 184
Juozas Lingis — Sovietų istorikai grumiasi su normanistais ........................................ 185
Mūsų buityje .................................................................................................................... 187

KNYGOS
Dr. J. Grinius — Nelės Mazalaitės Miestelis ............................................................... 190
R. Šilbajoris — Bradūno susitikimai su Čiurlioniu ........................................................ 191


* 5  Gegužė
Peržengus 200 numerių ................................................................................................. 193
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Eilėraščiai ........................................................................ 199
Algirdas Landsbergis — Sudiev, mano karaliau (vienveiksmis vaidinimas) ............. 201
Antanas Vaičiulaitis — Karaliaus Mindaugo paskutinis monologas ......................... 207
Dr. Jonas Grinius — Bernardas Brazdžionis .............................................................. 208
Dr. Kazys Grinius — Atsiminimai apie Milašių .......................................................... 213
Antanas Rukša — Humanizmas Lietuvoje XVII-XVIII a .......................................... 215
Antanas Bendorius - Nauja pažiūra į buvusius
Lietuvos - Lenkijos santykius (P. Lossowskio knyga) ................................................ 221


IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Dr. S. A. Bačkis — JAV - Sovietų Sąjungos konsularinė sutartis ............................. 226
Vytautas Ignas — Dail. V. K. Jonynui 60 metų .......................................................... 228
J. Vidzgiris — Žmogus ir visuomenė krikščionybės ir marksizmo sankryžoje .......... 230
Mūsų buityje ................................................................................................................. 232

KNYGOS
Viktorija Skrupskelytė — Radausko "Eilėraščiai" .................................................... 236
Feliksas Jucevičius — Maceinos žvilgsnis į Rytų Bažnyčios Kristų ......................... 238


* 6 Birželis
Dr. V. Mar. — Tautiškumo klausimas sovietinėje praktikoje ...................................... 241
Janina Degutytė — Antigona (eil.) ................................................................................. 249
M. Jurgita Saulaitytė — Eilėraščiai ............................................................................... 250
A. Zubras — Atramos beieškant .................................................................................... 251
Albinas Baranauskas — Eilėraščiai ............................................................................... 257
Dr. Jurgis Gimbutas — Skanseno poveikis ................................................................... 258
Antanas Rukša — Humanizmas Lietuvoje XIX a. ......................................................... 261

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Al. — Po LB rinkimų ....................................................................................................... 265
A. Sž. — Įvykiai Amerikos katalikų universitete .......................................................... 266
K. Nenortas — A. Saulaitis — skautų priešakyje ......................................................... 268
Vladas Jakubėnas — Kontraversijų keliais (Stempužienės ir Lapinsko koncertas) ... 269
Jonas Rugis — Dviejų kultūrų klausimu ........................................................................ 270
Kun. P. Celiešius — Posusirinkiminės nuotaikos gyvenime .......................................... 272
Mūsų buityje ..................................................................................................................... 273
Laiškas redakcijai (Al. Gimantas) ................................................................................... 275

KNYGOS
H. Nagys — Antano Gustaičio poezija ............................................................................ 276

Vt. Vt. — Lietuvos konstitucinės teisės klausimu ......................................................... 277
Alaušius — Iš memuarinių knygų (M. Vaitkus) ............................................................. 278
Atsiųsta paminėti ............................................................................................. viršelio 3 psl.


* 7 Rugsėjis
Stasys Yla — Ateities sąjūdis laiko perspektyvoje ................................... 281
A. Vč. — V. Mykolaitis-Putinas ................................................................. 289
Vincas Mykolaitis-Putinas — Eilėraščiai .................................................. 290
Vladas Jakubėnas — "Gražina" (opera) ................................................... 294
Viktoras Vizgirda — Naujos apraiškos Lietuvos dailėje .......................... 301
Nelly Sachs — Eilėraščiai (vertė J. Tininis) .............................................. 309
Vytautas A. Jonynas — Expo 67 margumynai .......................................... 310
 
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
R. K. S. — Parapijos — ne "parapinis reikalas" ...................................... 315
B. Ciplijauskaitė — Dar apie "specializacijos barbarizmą" ..................... 316
Paulius Rabikauskas — Balčikonis pasisako už Sirvydą ......................... 316
Dr. V. Litas — Gyvenimo prailginimas ir biologinis "nemirtingumas" .... 318
Mūsų buityje ................................................................................................ 319

KNYGOS
Dr. J. Grinius — Alės Rūtos "Žemės šauksmas" .................................... 324
Al. Baronas — VI. Ramojaus "Kritusieji už laisvę" ................................. 327
Atsiųsta paminėti ......................................................................................... 328
Laiškai redakcijai ......................................................................... viršelių 3 psl.


* 8 Spalis
Kultūros kongresą pasitinkant ........................................................... 329
M. Mykolaitytė-Slavėnienė — Putinas okupacinėj gūdumoj ........... 330
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai .............................................................. 336
Juozas Kralikauskas — Šaltiniai senovės lietuvių religijai pažinti ... 338
R. Spalis — Meilužis (novelė) ............................................................ 349

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Al. — LKM Akademijos suvažiavimas .............................................. 355
Anatolijus Matulis — Grass lietuviškų motyvų šešėlyje .................. 357
Paulius Jurkus — Šv. Antano koplyčia Kennebunkporte ................. 358
Mūsų buityje ........................................................................................ 360

KNYGOS
Ilona Gražytė — A. Landsbergio partizaninė drama ......................... 363
A. Kezys, S.J. — Casals Valaičio nuotraukose ................................. 365
Titas Alga — Daugiaspalvė Railos "Laumių juosta" ....................... 367
Atsiųsta paminėti ................................................................................. 368


* 9 Lapkritis
Pranas Pauliukonis — Lietuvos mokytojas amžių sūkuriuose ........................... 369
Kazys Barteška — Eilėraščiai ............................................................................. 381
Stasys Barzdukas — Lietuvio mokytojo vaidmuo .............................................. 382
St. Rūkienė — Švietimas pavergtoj Lietuvoj ..................................................... 388
J. K. ir J. M. — Mokytojų studijų savaitė .......................................................... 392

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Alaušius — Švenčių komercializacija .................................................................. 401
Juozas Girnius — Leidėjas Kapočius .................................................................. 402
B. Ciplijauskaitė — Dail. A. Tamošaitienės menas ........................................... 403
Ignas Malėnas — Pasisekimo paslaptis, mokant skaityti skiemenų metodu  .. 404
Vt. V t. — Bendruomenės taryba ........................................................................ 405
Mūsų buityje ......................................................................................................... 408
 
KNYGOS
J. B. — Lietuvių liaudies pasaulėjauta (J. Balio) ................................................ 410
Julius Botyrius — Angliška studija apie lietuvius vokiečių literatūroj .............. 411
Vaclovas Čiziūnas — Ir vėl naujienos lituanistiniam mokymui .......................... 413
Titas Alga — Pr. Naujokaičio "Žydinčios dienos" ............................................. 414
Alaušius — Iš memuarinių knygų (vysk. P. Būčio atsiminimai) ......................... 415


* 10 Gruodis
A. Blažys — Intelektualo atsakomybė tautoje ............................................................. 417
Iš portugalų poezijos (vertė P. Gaučys) ......................................................................... 421
Dr. P. Rėklaitis — Vargonų dirbėjai ir vargonai Lietuvoje XVIII - XIX a   ............... 426
M. Slavėnienė — Putinas okupacinėj gūdumoj ............................................................ 430
Juozas Zaranka — Vergilijaus Enėjidė (A. Rukšos vertimas) .................................... 436
K. Barėnas — Vaistai (apsakymas) ............................................................................. 444

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Č. — Markso "Kapitalas" ir bolševikų revoliucija ...................................................... 449
Juozas Girnius — Vaižgantiškasis Prunskis ................................................................. 450
K. R. — Asturias — 1967 metų Nobelio premijos laureatas ....................................... 451
Povilas Gaučys — Naujoji portugalų poezija ................................................................ 451
Mūsų buityje  .................................................................................................................. 454

KNYGOS
Viktorija Skrupskelytė — Vaičiulaičio padavimai ........................................................ 456

L. Urv. — Dailės leidiniai (Australijos 11 liet. dailininkų, Dagio, Augiaus) ................ 457
Alaušius — Iš memuarinių knygų (Šliogeris, Miškinis, Kapačinskas, Švaistas) ........ 459
Juozas Tininis — Lietuvių kalbos vadovėlis angliškai ................................................. 461
Dr. Tomas Žiūraitis, O.P. — Svarbesnieji teologijos veikalai svetimomis kalbomis ...461
1967 metų turinys ............................................................................................................ 463
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai