Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1953 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 Sausis
Venancijus Ališas — Laiškas Lietuvai ir lietuviams, Dai-
na pro namus mienesienos naktį, Luar (eil.) ........................................................ 1

Marija  Gimbutienė — Senoji lietuvių religija ....................................................  4
Kostas   Ostrauskas — Nokturnas, Paukštė  (eil.) ............................................ 12
Pr. Skardžius — Kalbiniai  vysk.  Baranausko darbai  ir nuopelnai ................. 13
Nelė   Mazalaitė — Virvė ................................................................................... 17
Dr. Ag. Šidlauskaitė — Katalikiška šeima ........................................................ 21
Vincas   Kazokas — Franz  Kafka ..................................................................... 27

KŪRYBOS  PASAULY
LITERATŪRA
L. Miškinas — Kazys Boruta arba revoliucinis romantizmas .......................... 32
A. Tyruolis — žymesnieji vokiečių literatūros sukaktuvininkai ....................... 34

MENAS
Jurgis Blekaitis — Barrault žygis vakarų teatre .............................................. 36

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A. — Popiežiaus kalėdinė kalba ..................................................................... 40
T. L. Andriekus, O. F. M. — Kardinolai ...........................................................  40
Juozas Brazaitis — Atgarsiai apie Maceinos inkvizitorių ................................  42

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas   Girnius — Apvaizda ir Lietuvos nelaime ............................................. 43
Br.  St. — Neohumanizmas ................................................................................. 44

PASTABOS:
Al. Baronas — Autoritetas ir tiesa — 45.
Juozas Girnius — Moderniosios poezijos krizė ir poemos ilgesys — 45.
J. Al. — Šmeižtai ir keiksmai — 46.
K I. Jurgelionis — Apie asonansus — 46.
A. Šilgalis "Sandara" apie Lietuvių Bendruomenę —46.
KRONIKA ..........................................................................................................  47


* 2 Vasaris
A. Baltinis — Nepriklausomybes viltis tremties tamsoje .......................  49
Bernardas Brazdžionis — Šimtmečiu žingsniai (eil.) ................................ 54
Zenonas   Ivinskis — Mažosios Lietuvos Lietuviai ................................. 57
Jonas  Grinius — žiurkių kamera (drama) ................................................ 63
Juozas Brazaitis — Jurgis Savickis .......................................................... 70
Stase  Prapuolenytė — Poetui (eil.) .......................................................... 73
Ruben Dario — Du portretai (eil.) ............................................................ 74
P. Maldeikis — Viešosios nuomones formavimas ................................... 75

KŪRYBOS   PASULYJE
LITERATŪRA
L. Miškinas — šiaurės Lietuvos kaimo buities freska  ..........................  80
Julius   Banaitis — Valentina .................................................................... 83
J. Grainis— Balys Rukša: Ugnies pardavėjas ......................................... 83

RELIGINIS GYVENIMAS
D r. V. Kazlūnas — Moterystes gyvenimo etika ..................................... 85
A. D. — Naujoji Clevelando lietuvių bažnyčia .........................................  89

MOKSLAS
D r. Vladas Viliamas — Emanuelio Kanto lietuviškos kilmės klausimu  90
J. Jakštas — Centrines Europos istorija .................................................. 91

VISUOMENINIS GYVENIMAS
S. Narkėliūnaitė — Lietuva septintojoj Jungtinių Tautų sesijoj .............  92
V. K. Jonynas — Dėl Al. Barono "Autoritetas ir Tiesa" — 93.
L. Gendrutis — Vasario 16 ir šokiai — 94
J. Alaušius — Nėra tai demokratinės spaudos liudijimas — 95
J. B.   — Dėl organizacijų veiklos — 95.

ĮVYKIAI ..................................................................................................... 95


* 3 Kovas
Antanas Maceina — Namų baime ........................................................................... 97
Gražina Tulauskaitė — Kryžius, Meškos, Palydovui, Pavasario daini,
Pėdos ir kraujas, Linksma naktis, Ruduo (eil.) ..................................................... 103

V. Čižiūnas — Lietuviškoji ir mišrioji šeima tautinėje misijoje ............................ 106
Venanoijus   Ališas — Bitele  (eil.) ........................................................................ 109
Jonas   Grinius — žiurkių kamera ......................................................................... 110
L.  Dambriūnas — Keletas pastabų A. Jakšto-Dambrausko charakteristikai ... 117
Vincas  Krėvė — Pasikalbėjimas Maskvoje su Molotovu ................................... 122
Antanas  Vaičiulaitis — šv. Kazimiero šventėje ................................................... 129

KŪRYBOS  PASAULYJE
LITERATŪRA
Aug.  Raginis — Ties Maironio lyrika ................................................................... 132
Petras  Babickas — Brazilijos literatūra 1952 metais ........................................... 133
A. Audrius — R. Spalis: Didžiosios atgailos .......................................................... 134
A. Kučas— Užmiršti kraštai (Clarence A. Manning: Forgoten Republics) ......... 135
A. Bendorius — Tautybių problema Rusijoje (Roman Smol
—Stocki: The Natonality problem of the Soviet Union) ....................................... 133


MENAS
Antanas  Škėma — Replika Jurgiui Blekaičiui ..................................................... 136

VISUOMENINIS  GYVENIMAS
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — žvilgsnis į šalpos reikalus ................................... 138
D r. V. Tercijonas — Medicinos laimėjimai Lietuvos nepriklausomybės metais  140

PASTABOS:
V. Utenis — Kaip nereikia rengti Vasario šešioliktosios — 142
J. B. — Apie masonus — 142
B. Mikelionis — Nepaiso pavardžių — 143.

ĮVYKIAI .................................................................................................................. 144


* 4 Balandis
Kun. dr.  V. Balčiūnas — Prisikėlimo vilties ženkle ................................................. 145
Juozas Girnius — Bejieškant kelio mūsų tautinei kultūrai į pasaulį ....................... 148
Mykolas Vaitkus — Vydūnas mirė, Visa — visa mano, Po
tiek daug metų, Grožio dykumoj aidas, Ta pat melodija (eil.) .................................. 158

A. Merkelis — Iš Vydūno vaikystės ir jaunystės .................................................... 159
Jonas  Grinius — žiurkių kamera .............................................................................. 163
Vytautas  Jankauskas — Lunatikas, Pritarimas, Vėjas (eil.) .................................. 172
T. dr. Klemensas Žalalis, O. F. M. — Archeologijos daviniai šv. Rašto studijose . 175

KŪRYBOS     PASAULYJE LITERATŪRA
P r. Naujokaitis — žmoniškumo idėja Vydūno dramose .......................................... 180
S. Prapuolenytė — Didžiausioji anglų beletriste Jane Austen ................................. 182

KNYGOS IR ŽURNALAI
Kun. P. C. — Visuotinis pašaukimas krikščioniškon tobulybėn
(Kun. V. Balčiūnas: La Vocation Universsele a la Perfection
Chretien selon Saint Francois) .................................................................................. 183


MENAS
P. Jurkus — Dail. V. K. Jonyno kelias ..................................................................... 184

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. Alaušius — Mūsų visuomeninės veiklos kasdienybė .......................................... 186
Dr. Vl. Viliamas — Krikščioniškoji Demokratija akcijoje ....................................... 187

PASTABOS:
V. K - a s — Sąžinės kančios šiandieninėje bendruomenėje — 189.
L. D - a s — Humanizmas ir tolerancija — 189.
B. S t. —Jieškant tikrosios priežasties—190.
A. Mažiulis — J. Basanavičius ir Vasario 16 — 190.
Kl. Jurgelionis — Eilėaštis ir eilės — 190.
ĮVYKIAI ..................................................................................................................... 191


* 5 Gegužė
Gediminas  Galva — Lietuva tarptautiniuose junginiuose ........ 193
Alfonsas   Nyka-Niliūnas  —   Inferno   (eil.) ............................  232
Dr.  A. Šerkšnas — Amerikoniškoji auklėjimo filosofija........... 204
Jonas Grinius — žiurkių kamera ................................................ 210
P r. Skardžius — Kunigas ir dvasininkas (dvasiškis) ................ 215
Algirdas  Landsbergis — Rože, Ranka (eil.) ............................. 224
Jurgis   Вlekaitis — Lietuvių teatro problemos ......................... 225

KŪRYBOS    PASAULYJE LITERATŪRA
Aug.   Raginis — Mykolas Vaitkus: Vienatvėje ....................... 232
L.  M. — Paskutinis Jurgio Savickio žodis ................................ 233

MENAS
A. Vaičaitis — Teisučio Zikaro skulptūra .................................. 234

RELIGINIS GYVENIMAS
Tėv. L. Andriekus, O.F.M. — Klaidinga linkme ....................... 236

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. B. — Visuomenės dėmesio taškai .......................................... 237
PASTABOS:
A. Sak. — "Aidų" muzikos literatūros vakaras — 238.
Jonas Puišys — Vasarinės vaikų stovyklos — 233.
Jonas Aistis — Apverstos iliustracijos proga — 239.
L. A. — Priekaištas — 239.
L. A. — Vargo mokyklos — 239.
L. Gendrutis — Namai gimnazijai — 240.
ĮVYKIAI ...................................................................................... 240


* 6 Birželis
Vysk.  Dг. V.  Padolskis — Arkivysk. Dr. J. Skvireckas, šv. Rašto vertėjas ..  241
Czeslavv Milosz — Atsisveikinimas, Piliečio rauda (eil.) ................................... 248
D r. Marija Gimbutiene — Gintaro keliai priešistoriniais laikais ...................... 243
Jurgis   Blekaitis — Lietuvių teatro problemos ................................................... 254
Antanas   Vaičiulaitis — Saulėleidis, Žemkentėlis (eil.) ...................................... 263
Jonas   Grinius —  žiurkių   kamera ..................................................................... 262
Leonardas   Andriekus —  Diena,  Stebuklas,   Pagunda,
Kibirkštis, Naktis, Sesuo (eil.) .............................................................................. 267

P r.  Gaidamavičius — Tikrasis didvyrio veidai .................................................. 268
Aldona - Irena  Nasvytyte — žingsniai pamary, Geros
kelionės, Vaivorykštė, Jau naktis (eil.) ................................................................ 270


KŪRYBOS     PASAULY LITERATŪRA
L. M. — Vaižgantas po 20 metų  .......................................................................... 274
Jonas   Aistis — V. Kazokas: Sapnų pėdomis ..................................................... 275
Aug.   Raginis — Kazys Binkis: Lyrika ............................................................... 276
A u g.  R. — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė: žvaigždėtos naktys ........................... 277

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Jakštas — M. Biržiška: Lietuvių tautos kelias ............................................... 278

MOKSLAS
A. Maceina — Solovjovo kelias į vakarus ........................................................... 282

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J.  Alaušius — "šviesuomenė" ir "liaudis" ......................................................... 283
PASTABOS:
L. M. — Kelios pastabos iliustracijos meno klausimu—285.
J. Alaušius — Dėl spaudos banditų—286.
J. Varinis — Vertimų klausimas—286.
J. B. — Lietuvos partizanų laiškas šv. Tėvui keliauja po Europą—287.
J. P. — Gavo premiją—287.
ĮVYKIAI ...............................................................................................................  288


* 7 Rugsėjis
Juozas   Alaušius — Lietuviškąją enciklopediją pasitinkant ......................................................... 289
Venancijus   Ališas — Saulės brevijorius: Ad primam, Ad tertiam, Ad sextam, Ad nonam (eil.)  293
J. Jakštas — Benedetto Croce ....................................................................................................... 294
Vincas   Kazokas — Personažų problema mūsų literatūroje ......................................................... 301
Jonas   Astis — Senų laikų poetai (eil.) .......................................................................................... 303
K.   Mockus — Mūsų politinio gyvenimo klausimai  .................................................................... 308
Jonas   Grinius — žiurkių kamera .................................................................................................. 314
Algimantas   Pagėgis — Atsispindėjimas, Žemes atsižadėjimas (eil.) ........................................... 316
Eug.   Gruodis — Rudens eilėraštis, Viena moteris (eil.)  ............................................................. 323

KŪRYBOS   PASAULYJE KNYGOS IR ŽURNALAI
L.   Dambriūnas — Dr. P. Jonikas: Lietuvių kalbos istorija .......................................................... 324
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Kun. Stasys Yla: Sveika Marija .................................................. 325

MOKSLAS
Tėv. B. Grauslys, O.F.M. — Jono Duns Scoto veikalų kritišką laidą sutinkant .......................... 326
Kan.   Mykolas   Vaitkus — Dėl pašaukimo tobulybėn ................................................................  328

MENAS
Vytautas   Kasiulis — Antano Mončio "Kryžiaus Keliai" Laono mieste, Prancūzijoje ............... 329

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
L.   A. — Prošvaistė Lietuvos laisvinimo byloje ............................................................................. 331
A.   Mc. — Rusiškoji kasdienybė .................................................................................................... 331
PASTABOS:
V. K - a s Du klaidingi keliai — 333,
L. Dambriūnas — Spaudos etikos klausimu — 333,
Kan. prof. J. B. Končius — Naujas imigracijos įstatymas — 334,
L. A. — Tautininkų dėmesys religijai — 334,
M. Gendrutis — Smerktinas išsišokimas — 336.

ĮVYKIAI .......................................................................................................................................... 335


* 8 Spalis
Juozas   Brazaitis — Dinamiškasai asmuo mūsų visuomenėje .............................. 337
Jurgis   Blekaitis — Tempo alla marcia (eil.) ......................................................... 342
Antanas   Maceina — Petro regėjimas arba Bažnyčia ir modernusis pasaulis .... 344
Antanas   Vaičiulaitis — Salamiesčio šunes ........................................................... 350
Juozas   Mikuckis — Dienų verpėja, Vyturiuoja   vieversėliai   (eil.) ................... 351
V. K. Jonynas — Adomas Galdikas ir jo kūryba ................................................... 352
Karl Sandburg — Labas rytas, Amerika, Čikaga, žolė, šukė, Migla (eil.) ........... 358
Zenonas Ivinskis — Lietuvių kalba viešajame Lietuvos 16-17 amž. gyvenime ... 360

KŪRYBOS    PASAULYJE
LITERATŪRA
A. Vaičiulaitis — Žodžiai apie literatūrą  ................................................................ 369

KNYGOS IR ŽURNALAI
Jonas Vakaris — Antanas Škėma: šventoji Inga ................................................... 371
Pr. Skardžius — Gimtoji kalba ................................................................................ 372

RELIGINIS  GYVENIMAS
L. A. — Hilaire Belloc, katalikybės gynėjas Anglijoje .......................................... 377
Prel.   L.   Tulaba — Prel. Antanas Briška ir šv. Kazimiero Kolegija Romoje  ... 377

MOKSLAS
A. Bendorius — Apie geologinius tyrinėjimus ir rudąją anglį Lietuvoje ............... 379

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
B. S. — Tarp politikos ir ateitininkų ....................................................................... 381

PASTABOS:
V. K - a s — Asmeninė pagelba vargšams — 382.
J. Al. — Periodinė spauda ir lietuviškoji knyga — 382.
J. Žvinklys — Mokslo metus pradėjus — 383.


* 9 Lapkritis
P. Maldeikis — Dviejų kultūrų sankryžoje .................................................................... 385
Mykolas   Vaitkus — Gegužio improvizacija,
Jazminas, Po milijono metų, Negana, Ir vėl, Sielos
kriaukšlėj, Užleiskit mums vietą, Maršas mirčiai (eil.) ................................................. 392

Antanas   Tulys — Varnos and garado .......................................................................... 394
Venancijus   Ališas — Tarantelė (eil.) ........................................................................... 400
L.   Dambra — žemės reforma išlaisvintoje Lietuvoje .................................................. 402
Balys   Rukša — Rudens rankose, šešėlio skundas, Mėnulio kryžiuje  (eil.) ............. 407
Zenonas   Ivinskis — Lietuvių kalba viešajame Lietuvos 16-17 amž. gyvenime ......... 408

KŪRYBOS   PASAULYJE LITERATŪRA
A.   Vaičiulaitis — žvilgsnis į amerikiečių literatūros  istoriją ...................................... 418

KNYGOS   IR   ŽURNALAI
Pr.Gaidamavičius - Dr. J. Gutauskas:Vaiko Dievas ir religija ..................................... 420
Aug. Raginis — Jurgis Jankus; Po raganos kirviu ........................................................ 421
Dr. Vl. Viliamas: A. Bendorius: Lietuva  ....................................................................... 422
V. Vaitiekūnas — Vietoj autoriaus neparašyto laiško vertėjams ................................. 423

MOKSLAS
Antanas   Musteikis — Dėl kelių į senąją lietuvių religiją ........................................... 425
Marija   Gimbutienė — Apie pastabas dėl senosios lietuvių religijos idealizavimo .... 426

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Kun.   Kazys   Mažutis — Varpininkų ideologija ir "Varpo" kaltinimai katalikybei .. 428
PASTABOS:  M.   Gendrutis — Visuotinis Amerikos lietuvių kongresas .................. 430
L. A. — Nepamirškime lietuviškų reikalų ..................................................................... 431
M. G. — Kiti vėjai ........................................................................................................... 431
ĮVYKIAI  ......................................................................................................................... 430


* 10 Gruodis
Antanas   Maceina — Marijos apmąstymas .......................................................... 433
Pijaus XII malda į Švč. Panelę Mariją  ................................................................... 437
Kan. M. Vaitkus — Juozas Albinas Herbačiauskas .............................................. 443
L. A.   Herbačiauskas — Erdvės balsai (eil.) ......................................................... 445
Kazys   Bradūnas — Kalėdų saulė, Prarastasisrojus,
Didysis Penktadienis, Velyknaktis (eil.) ................................................................  449

M.   Gimbutienė — Paleolito menas ....................................................................... 450
J.   Augustaitytė-Vaičiūnienė — Drebulė, Audra sode,
Diena rūsti, Lietuvaitės gimimas Rudenio giedra (eil.) ......................................... 455

Jonas   Jasaitis — Federalizmas ir imperializmas Europoje ................................. 455
El. Vasiliūnienė — Materialistinės pasaulėžiūros laidai lietuvių pedagogikoje .. 460

KŪRYBOS     PASAULYJE
LITERATŪRA
Juozas   Lingis — Buities vaizdavimo tradicijos atgimimas suomių literatūroje .. 465
Aug. R.    — Česlovas Grincevičius: Vidurnakčio vargonai ................................. 466
Juozas   Kralikauskas — A. Rinkūnas: Kregždutė ............................................... 466

RELIGINIS GYVENIMAS
Vysk. V. Brizgys — Dievo ir tėvynės reikalais ..................................................... 469
J. Sav. — "Dievo parašiutininkai" Prancūzijoje .................................................... 469

MENAS
Izidorius Vasiliūnas — Prokofjevas ........................................................................ 471

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Vysk.   V.   Brizgys — Ateitininkų ir politikos klausimu ....................................... 474
PASTABOS: J. B. — Amerikos lietuvių ketvirtasis kongreras — 475..
Marija Gimbutienė — Konferencija ir leidinys Pabaltijo archeologijai — 475.
Jonas Aistis — Lietuvių enciklopedija — 476.
ĮVYKIAI ..................................................................................................................  477

1953 metų turinys ..................................................................................................... 478

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai