Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1952 m.
1952 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 Sausis
Zenonas Ivinskis —  Vysk. Petras Pranciškus Būčys, žmogus, vienuolis, lietuvis .. 1
Paer Lagerkvist — Trys eilėraščiai  (verte Juozas Lingis) ..................................... 17
Jonas Karys-Kareckas — Lietuvos valiuta  amžių bėgyje ..................................... 18
Henrikas Nagys — Epitapija ant poeto kapo, Mažo uos-
to švyturys, Pavasaris ir vaikai, Krūmai gegužio lietuj (eil.) ................................... 30

Vincas   Ramonas — Raudona skarele .................................................................... 31

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
Leonas   Miškinas — "Raudoni batukai", arba Jurgis Savickis ........................... 37
L.   Dambriūnas — Jurgio Savickio "Raudonų batukų" kalba .............................. 40
Jonas   Brazaitis — Aloyzas Baronas: žvaigždes ir vėjai ........................................ 40

MOKSLAS
Kazys   Pakštas — Kurie plotai turėtų priklausyti atstatomai Lietuvai? ............... 42

POLITIKA
A. K. — Pasaulis ant svarstyklių .............................................................................. 45


* 2 Vasaris
Antanas  Musteikis — Komunistinio imperializmo šaknys ...................... 49
Faustas   Kirša — Pelenai (tretieji, pirmoji giesme) ................................. 58
Zenonas   Ivinskis — Prelatas Kazimieras Šaulys     ................................ 61
Algis Žilvytis — Tremtinio tėviškės psalmė .............................................. 67
Julius  Kaupas — Sugrįžimas į vaikystės miestelį     ................................ 63
Prof. Viktoras   Biržiška — Matematika .................................................. 74
J. Blekaitis — M M M, Andrius (eil.) ....................................................... 83
N. N. — Kelyje į Červenę .......................................................................... 84

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
Stasys Santvaras — Jonas Aistis sesers buities kryžkelėse ................... 85

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Aistis — Naujosios poezijos antologija "žemė" .................................... 89
S. — žmonės ir žvėrys ................................................................................. 90
Ben. Babrauskas — Aloyzo Barono "Debesys plaukia pažemiu" ........... 91
Kun. K. Mažutis — Lietuvos ūkio atstatymo studijų komisijos darbai .... 93
P. J. — "Eglutės" vienerių metų komplektą pavarčius ............................ 93

MENAS
P. Jurkus — Anastazijos Tamošaitienės audiniai ..................................... 94

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J.  Pikūnas — Kelias į socialinės problemos sprendimą .......................... 95


* 3 Kovas
Dr.Vl.Viliamas — Valstybinių sienų problematika ir Lietuvos sienų  klausimai .. 97
Pranas Kozulis — Lacrimae Christi, Troškulys (eil.) ........................................... 102
Jonas Grinius — Literatūros ir Meno kritikas, jo asmens bruožai  .................... 103
Kl.   Jurgelionis — Poezija:  Dainelė, ši valanda, Rhyme
royal, Vakarine tyla, Dieve, Sub Signo aeternitatis  ............................................ 114

D r. P. Celiešius — Egzistencijos sąvoka A. Maceinos "Jobo Dramoje" .......... 115
Paulius   Jurkus — Vargonai  ................................................................................ 120
Vincas Kazokas — Susikaupimo valanda, Kūdikis, Akmens svajonė (eil.) ........ 125
Juozas Lingis — Baltoskandijos kultūrinė liečiamoji ........................................... 126

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A.   Maceina — Prasminga sukaktis .................................................................... 130
A. V. — Prel. Kazimieras Urbonavičius - Jonas Kmitas ...................................... 132
Kl. Jurgelionis — Apie poeziją ir jos paskirtį ....................................................... 133
Juozas   Lingis — Krikščioniškasis Strindbergas ................................................ 134

KNYGOS   IR  ŽURNALAI
Aug.  Raginis — Pulgis Andriušis: Sudiev, Kvietkeli .......................................... 135
A.  Mažiulis — Lituanica tarptautinėje folkloro enciklopedijoje ......................... 137
Aug.  R. — Balys Sruoga: Kazimieras Sapiega ................................................... 138
J.  B - tis — Gabija ................................................................................................ 138

MENAS
Ignas šlapelis — Juozapo Pautieniaus tapybos stilius ......................................... 139

VISUOMENINIS  GYVENIMAS
D r. J. Sav. — Komunizmas ir religija Italijoje ..................................................... 143


* 4 Balandis
L.  Dambriūnas — Kalbos mokslas ir mūsų bendrine kalba ....................... 145
A.   Maceina — Katalikų vienybe ................................................................ 153
Bernardas   Brazdžionis — Dienos iš dangaus: Dienos iš dangaus,
Atsišaukęs gandas, Palmes žodžiai,  Mozaika, Atminimų vartai (eil.) ........ 157

J. Vaišnora, M. I. C. — Arkiv.  J.   Matulevičiaus  Vilniaus Golgota ........ 158
Aloyzas Baronas — Prašviesėjimas ............................................................. 170
Lysandro Z. D. Galtier — žmogus čia atėjo, Mano
vaikystes dienos (eil.), išvertė Juozas Kėkštas ........................................... 175

Waldemar  George — Adomas Galdikas ..................................................... 177
Kotryna Grigaityte — Sesei tėvynėje (eil.) .................................................. 181

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
Juozas   Lingis—Knut Hamsuno mirties proga ............................................ 182
J. Kėkštas — Ispanų poetai apie kūrybinį patyrimą ir poezijos tematiką .. 183

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug.  Raginis — Faustas Kirša: šventieji akmenys ..................................... 184
Aug. Raginis — Dr. Jonas Balys: Lietuviškos pasakos .............................. 185
J. L s. — Peeter Arumaa ............................................................................... 186
Juozas   Lingis — Apophoreta Tartuensia  .................................................. 186

MOKSLAS
A.   Maceina — Egzistencializmas ir krikščionybe ...................................... 187

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Antanas Musteikis — Organizacinio karščio paraštėje .............................. 190
Al.   Baronas — Ties pravertais langais ....................................................... 191
NKVD technika tardant  ............................................................................... 192


* 5 Gegužė
A.   Maceina — Kultūra  ir religija .................................................................................. 193
Alfonsas   Nyka - Niliūnas — Vasara, La baigneuse,
Vasaros simfonijos, Džiaugsmas, Keliones daina (eil.) ................................................... 193

M.   Vaitkus — Viena diena su Maironiu (atsiminimai) ................................................. 201
Maironis — Lietuvos grožybe (eil.) ................................................................................. 210
Maironis — Lietuva brangi (rankraščio pavyzdys) ........................................................ 213
Maironis —   Būk   pasveikintas,   Pavasari,   trečioji   giesmė vertė Faustas Kirša .. 214
Vysk. V. Brizgys — Portugalijos santvarkos bruožai ..................................................... 215
J.   Vaišnora,   M.I.C. — Arkivysk. J. Matulevičiaus Vilniaus Golgota ....................... 221

KŪRYBOS    PASAULYJE
LITERATŪRA
Jonas Brazaitis — Stasius Būdavas: Varpai skamba ..................................................... 225
Jonas Brazaitis — Nelė  Mazalaitė:   Mėnuo vadinamas medaus ................................ 226
J. Brazaitis — A. Landsbergis — A. ir J. Mekai — L. Lėtas: Proza ............................ 228
A. Baltinis — Kun. Dr. J. Vaitkevičius, M.I.C: Gyvoji dvasia ...................................... 229
A. Džiugėnas — Lietuva nuotraukose (V. Augustino nuotraukų Albumas) .................. 229

RELIGINIS GYVENIMAS
Dr.V. Kazlūnas — Bažnyčia ir taika ..............................................................................  231
Pr. Gaidamavičius — žydės Simonės Well kelias į Kristų ............................................. 232

MOKSLAS
Prof. Dr.J. Meškauskas — Vytauto Didžiojo Universiteto 30 metų sukaktis .............. 234

MENAS
Alfredas Kulpavičius — Leonardas da Vinsi .................................................................. 237
Jurgis Normantas — Pirmoji lietuviško meno paroda Brazilijoje .................................. 238

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Kun. Dr. K. Širvaitis — Lietuvių šeima Amerikoje ........................................................ 239


* 6 Birželis
Juozas   Аlaušius— Kultūra ir politika ....................................................... 241
J.   Augustaityte — Vaičiūniene — Pasikalbėji-
mas, Vejas ir žmogus, Prie Žilvino kapo, Savaite (eil.) .............................. 245

Pr. Skardžius — Prof. Eduardas Hermannas ............................................. 246
Jurgis   Savickis — Vienas už visus, visi už vieną  .................................... 250
Jonas   Mekas — žmones parke, Akys, akys moters ir akys vyro (eil.) .. 259
J.   Vaišnora,   M. I. C. — Arkiv. J. Matulevičiaus Vilniaus Golgota ...... 260
Dr.   M.   Vorobiovas — Dail. M. V. Dobužinskis ..................................... 270

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
Kan.   M.   Vaitkus — Dėl Margalio ir jo "Leiskit į tėvynę" ................... 274
Dr. Jonas Balys — Pastabos apie lietuvišką pasakų knygą ..................... 275

KNYGOS IR ŽURNALAI
Dr.  A. Baltinis — V. Gutauskas, S. J.: Kas žiūri ir nemato ..................... 277
J.   Žilevičius — К. V. Banaičio 100 liaudies dainų ................................... 279
L.   Dambriūnas — Dr. P. Jonikas: Gimtojo žodžio baruose .................... 280
A.   Mažiulis — Dr. Jonas Balys: Tautosaka apie dangų ......................... 281
Viktoras   Gidžiūnas, O. F. M. — Enciclopedia Cattolica ......................... 282
A.   A - a s — Kultūrinis "Draugas" .......................................................... 282

RELIGINIS   GYVENIMAS
A.   Maceina — Grožio karalienių teologija ............................................... 283

MOKSLAS
Dr.   Eleonora   R.   Witkus — Nuostabieji antibiotikai ............................ 285

POLITIKA
J.   G r. — Prancūzija ir Vokietija Europos sujungime .............................. 286
S-s — Diplomatų konferencija .................................................................... 287


* 7 Rugsėjis
A. Maceina — Teisė ir tiesa ............................................................................................. 289
Jonas Aistis — Knygos — mielosios drauges .................................................................. 292
Azorin — Hidalgas ............................................................................................................. 300
Vincas Maciūnas — Mykolas Biržiška ............................................................................ 302
Juozas Mikuckis — Audrų sargyboje, Būrimas, Negrįš jau meile toji, Ramunėle (eil.)  311
Juozas Girnius — Laisvė ir dievybė .................................................................................. 312

KŪRYBOS
LITERATŪRA
P.  Gaučys — Šių dienų ispanų romanas ........................................................................... 325

KNYGOS IR ŽURNALAI
Jonas Aistis — Trijų moterų lyrika ................................................................................... 328
Jonas Aistis — Vytės Nemunėlio poezija ......................................................................... 329
V. Mc. — Vaclovas Biržiška: Vyskupo Motiejaus Valančiaus biografijos bruožai ....... 330
J. B. — Vytautas Sirvydas: Bronius Kazys Balutis ......................................................... 331

MOKSLAS
T. L. Andriekus, O.F.M. — Kanonų teisės mokslo tėvas ............................................... 332

VISUOMENINIS GYVENIMAS
V.  K-as — Pijus XII už asmeninį atsakingumą moderniojoje įmonėje ........................... 334
M. Biržiška — Mažmožiai dėl straipsnio apie Basanavičių ............................................ 335


* 8 Spalis
Antanas Musteikis — Kultūra mokslo šviesoj ......................................... 337
Stasys Santvara s — Eilėraščiai apie meisterį:
Gydytojas, Architektas, Sodininkas,  Mokytojas ..................................... 343

Pr. Gaidamavičius — Stigmatizuotieji naujoj šviesoj ................................ 344
Jonas Balys —Retos dainos — gražuolės ................................................ 343
Juozas Girnius — Laisvė ir religija ........................................................... 354
Bern. Brazdžionis — Vakaro perlai (eil.) .................................................. 360
V. K. Banaitis — Lietuvių muzikos raida ir Juozo Žilevičiaus vaidmuo .. 363
A.  Vaičiulaitis — Kaip Jonukas ant avino jodinėja ................................. 369

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
Bern. Brazdžioni s—Lietuvių poezijos kelias per 400 metų ..................... 373
A. Audrius — Jurgis Gliauda: Namai ant smėlio ...................................... 377
J. B. — Lietuva .......................................................................................... 378

RELIGINIS  GYVENIMAS
A. Maceina — Titulai ir ordinai Bažnyčioje .............................................. 379

MOKSLAS
Br. St. — Aukštosios mokyklos Amerikoje .............................................. 380

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K.   Mockus — Žemaičių kultūrinis gyvenimas praeitojo karo metu ...... 382
A.  J. — Aristokratijos žlugimas ................................................................ 383


* 9 Lapkritis
A. Baltinis — Idealizmas — lietuvybės išlaikymo pagrindas ............................... 385
Antanas Vaičiulaitis — Vincas Krėvė .................................................................... 390
Vincas Krėve — Aš norėjau atvaizduoti milžinų sielą ........................................... 392
Kl.   Jurgelionis — Viltis gyvenimo žmoniško, Pavydas, Sapfos stancos (eil.) .... 394
J.   Venckus,   S.   J. — Vaikų paralyžius arba poliomielitis ................................. 395
Stasė   Prapuolenytė — Vakaro giesmė, Lapkritys  (eil.) ..................................... 405
Julius   Baniulis — Kelionė į Ežerietį ..................................................................... 406
Dr.A.Šerkšnas — Moteris šių dienų rūpesčiuose ................................................. 411

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
Jonas   Aistis — Henrikas Nagys: Saulės laikrodžiai ........................................... 416
A.   Audrius — Jurgis Jankus: Paklydę paukščiai  ............................................... 417
Antanas   Vaičiulaitis — Literatūros lankai  ......................................................... 419

RELIGINIS   GYVENIMAS
T. L. Andriekus,  O.F.M. — Bažnyčia ir menas .................................................... 421

MOKSLAS
Marija   Gimbutienė — Mokslo, filosofijos ir religijos konferencija ................... 424
A. Bendorius — Lietuvių enciklopedija ................................................................  425

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Kun.  V. Bagdanavičius — Leonardo Šimučio vaidmuo visuomenėje .................. 425
Juozas   Alaušius — Politinės moralės klausimu ................................................... 427
S. D. — Suvažiavimų sezonas ................................................................................. 429
Pastabos: A. R. — Vienas vyras ne talka, J. Al. — Ar
iš tiesų sveikintinas sumanymas,L.M.—Kritikos pamoka ................................... 430

Kronika .................................................................................................................... 431


* 10 Gruodis
Juozas Brazaitis — Dvi karalystės ..................................................................... 433
Kazys  Bradūnas — Gėles, Balade, Po visą žemę (eil.) ..................................... 438
J. Andrius — Kunigaikščio Radvilos Lietuvos žemėlapis ................................. 439
Leonardas Andriekus — Kalėdų naktį, Idilė, Būtis, At-
gajus, Paslaptis, Netiesa (eil.) ............................................................................. 451

Antanas Vaičiulaitis — Upė teka ........................................................................ 452
A.  Maceina — Apie poetą tautos akivaizdoje ..................................................  455
A.  Baranauskas — Ai būdavo (Ištrauka iš "Anykščių šilelio" ) ...................... 459
Juozas  Alaušius — Pora klausimų ..................................................................... 465

KŪRYBOS    PASAULY
LITERATŪRA
Julius   Banaitis — Francois Mauriac, Nobelio premijos laureatas .................. 470
A. L. — Emile Zola po 50 metų ........................................................................... 471

KNYGOS IR ŽURNALAI
Julius Banaitis — Vytautas Alantas: Pragaro pošvaistės .................................. 472
Aug. Raginis — Dvi Juozo švaisto knygos: Aukso kirvis ir Petras Širvokas ..  473

RELIGINIS GYVENIMAS
Kun. d r. J.Gutauskas — Iš vaiko pasaulio ........................................................ 474

VISUOMENINIS GYVENIMAS
A.   Maceina — Bažnytinės ir civilinės jungtuvės .............................................. 475
A. D. — Vytauto Maželio foto paroda ...............................................................  477

PASTABOS
M. Gendrutis — Argi jau nebegrįšime? .............................................................  478
KRONIKA ...........................................................................................................  479

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai