Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1953 m. 10 gruodis
1954 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 Sausis
Zenonas  Ivinskis — Mindaugas ir jo karūna ..................................................... 1
Kazys   Bradūnas — Rudens giedra, Senasgrabadirbis (eil.) ............................ 5
Algirdas   Landsbergis — New Yorko krantinės, Langas į kiemą (eil.) ............ 9
Gonė Tomarienė — Rubino širdis ..................................................................... 10
Juozas   Kėkštas — Nuau soleil noir (eil.) ........................................................ 15
V. Kiaulėnienė — Atgimimas architektūroje: Frank Lloyd Wright ................. 17
St. Golšanskis — Katalikų vienybė .................................................................. 22
P. Skardžius — XVI amžiaus lietuvių asmenvardžiai ....................................... 27

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
J. B. — Eugene O'Neill ..................................................................................... 34
L. M. — Ivan Bunin ........................................................................................... 35

KNYGOS   IR   ŽURNALAI
A.   Mažiulis — Jonas Balys: Lietuvių tautosakos lobynas, I, II .................... 36

MOKSLAS
J. Balys — Mokslas religijų istorijoje ............................................................... 40

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Dr. V. A. Dambrava — Kersteno komisijos tyrinėjimų apžvalga .................... 42
J.   Grinius — Prof. Juozui Brazaičiui 50 metų ................................................. 45
PASTABOS:
J.   Jakštas — Pastabos prie P. Maldeikio str. "Dviejų kultūrų sankryžoje .. 46
ĮVYKIAI ............................................................................................................  48


* 2 Vasaris
Juozas Brazaitis — Budėjimas naktyje ............................................................................ 49
Jurgis   Blekaitis — Rudens tema, Medžiotojas,
Metinės, Sodas prie Nemuno, Baltoj tema  (eil.) ............................................................. 53

Zenonas   Ivinskis — Mindaugas ir jo karūna ................................................................. 55
Kostas   Ostrauskas — Sovietų 1950 metų kalbos mokslo perversmas ir jo pasėkos .. 60
Leonardas   Andriekus — Stigmos, Laumes, Vienuma, Malda (eil.) .............................. 69
Jurgis   Baltrušaitis — Apie meno esmę ir menininko kūrybinę paskirtį ....................... 70
Venancijus   Ališas — Poetui (eil.) .................................................................................... 72
Dr. Ag. Šidlauskaitė — Vaiko ugdymas tiesos meilei ..................................................... 73
A. Maceina — Albert Schweitzer, Nobelio premijos laureatas ....................................... 77

KŪRYBOS    PASAULYJE
LITERATŪRA
Jonas   Aistis — Bernardas Brazdžionis: Didžioji kryžkelė ............................................ 82
Aug.   Raginis — Jurgis Gliauda: Ora pro nobis .............................................................. 84

RELIGINIS  GYVENIMAS
V. K- as — Popiežiaus kalėdinė kalba ............................................................................. 86

MOKSLAS
Dr. P. Celiešius — Laisvė ir būtis .................................................................................... 88
Antanas   Musteikis — Bendro žodžio bejieškant ........................................................... 89

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Dr. J. Sav. — Italijos problemos ......................................................................................  91

PASTABOS:
L. A. — Lietuvos Vyčių organizacija — 94.
A. K. — Amerikos lietuvių katalikų istorija.
— 95
L. A. — Nauji lituanistiniai darbai — 95.
Enciklopedijos fondas Lietuvai — 95.

ĮVYKIAI ............................................................................................................................. 96


* 3 Kovas
Juozas Alaušius — šeštadieninės  mokyklos rūpesčiai ................................................. 97
Jonas Mekas — Odė herojams ..................................................................................... 104
Viktoras  Gidžiūnas, O.F.M. — Legendariškieji pranciškonų  kankiniai  Vilniuje .... 105
Mykolas Vaitkus — Lopšinė., Pirmieji svečiai, Atsilikęs, Mielajai jaunystei(eil.) .... 111
V. K. Jonynas — Eduard Wiiralt .................................................................................. 112
Dr. Z. J. Brinkis — Darbo medicinos reikšmė ir ateitis .............................................. 117
Aldona  Baužinskaitė — Medis, Nendrės, Lyg mergaite (eil.) ................................... 119
Antanas   Škėma — Iš Antano Garšvos užrašų ........................................................... 125
Dr. Kazys Šidlauskas — Administracinio teismo problemos ...................................... 128
Juozas   Mikuckis — Tau vienai (eil.) .......................................................................... 132

KŪRYBOS    PASAULY
LITERATŪRA
H. P. — žymiausios srovės estų literatūroje XX amžiuje ............................................. 133

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug.   R. — Henrikas Lukoševičius; Likimo žaismas ................................................. 137

MENAS
A. Kulpavičius — 300 metų šv. Teresės (Karmelitų) bažnyčiai  Vilniuje .................... 137

VISUOMENINIS  GYVENIMAS
Dr. V. Damušis — Amerikiečių pareiškimai Lietuvos reikalu .................................... 139

PASTABOS:    Р.  Maldeikis  — Atsakymas į J. Jakšto pastabas ............................. 142


* 4 Balandis
Bernardas   Brazdžionis— Pax vobiscum:
Teateina tavo karalystė, Jėzus sinagogoj. Krikštytojas.
Pirmas sekmadienis, Jėzus prie Samarijos šaltinio, Ramybė jums   (eil.) ................... 146

Vaclovas   Biržiška — 50 metų spaudos laimėjimo sukaktį minint  ............................. 147
Dr. P. Celiešius — Egzistencinis laikas  ........................................................................ 157
Aldona   Nasvytytė — Pasaka, Karavanas, Paukščiams išskrendant (eil.) ................ 161
Gordon   Brown — Petras Kiaulėnas ir modernios spalvos menas .............................. 162
M.   Vaitkus — Vaizdų aidai (eil.)  ................................................................................. 167
Aloyzas   Baronas — Estafetė ........................................................................................ 169
Viktoras   Gidžiūnas, O. F. M. — Legendariškieji pranciškonų kankiniai Vilniuje .... 175

KŪRYBOS    PASAULYJE KNYGOS IR ŽURNALAI
Zenonas   Ivinskis — Prof. Vaclovas Biržiška: Senųjų lietuviškų knygų istorija ........ 181
Antanas   Kučas — Simas Sužiedėlis: sv. Pranciškaus lietuvių parapija Lawrence ... 184
J.   Balys — Rašomosios lietuvių kalbos žodynas ........................................................ 185

MOKSLAS
P r.   Gaidamavičius — Originali Quebec'o švietimo sistema ...................................... 187

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Juozas   Alaušius — Atviras laiškas bendruomenės lokui ........................................... 188
PASTABOS:   A.  Žemaitis — Apie architektūrą
Lietuvių Enciklopedijoj:  ................................................................................................. 191

ĮVYKIAI  ......................................................................................................................... 192


* 5 Gegužė
Antanas Maceina — Marijos idėja ......................................................... 193
Jonas Mekas — Semeniškių idilės ......................................................... 201
Prof. K. Pakštas — Pasaulio tvarka pagal 1941 metų žemėlapį ............ 203
Czeslaw Milosz — Rytmečiai     .............................................................. 204
Nelė Mazalaitė — Bevardis .................................................................... 209
Vysk. V. Brizgys — Kad visi būtume viena ............................................ 214
Pr. Skardžius — Lietuvių mitologiniai vardai ......................................... 218

KŪRYBOS    PASAULYJE
LITERATŪRA
J. Kubilius — Puškinas ir lietuvių literatūra ........................................... 227
Jeronimas Žemkalnis — Tragiškojo sugrįžimo poezija .......................... 229
A. Tyruolis — Stasius Būdavas: Uždraustas stebuklas ......................... 232

MOKSLAS
P. Maldeikis — JAV pedagoginė filosofija ............................................ 233

MENAS
P. Jurkus — Dail. V. K. Jonynas surado spalvą .................................... 235

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Julius   Gravrogkas — Dvi galimybes —
amerikonizmo ar tautinių kultūrų kelias ................................................. 237

PASTABOS:   J.   Balsys — Sutiko  mintys — 238.  
L. Gendrutis "Aidų" premija ir vakaras — 238.
Juozas Alaušius — Del laikraščių talkos lietuviškai knygai — 239.
A.Šilgаlis — Nauji inteligentai — 239.
L. G. — Liet. Krikščionių Demokratų konferencija — 239.

ĮVYKIAI ................................................................................................... 240


* 6 Birželis
Dr.  Juozas Alaušius — Žvilgis į save pačius po 10 metų ...................................................... 241
Jonas   Mekas — Semeniškių idilės ...................................................................................... 245
Vaclovas   Biržiška — 50 metų spaudos laimėjimo sukaktį minint ....................................... 251
Paulius   Jurkus — Vytauto Kašubos madonos ..................................................................... 263
P. Daugintis, S.J. — Tikrasis korporatyvizmo veidas ........................................................... 267
A. Baltinis — Krikščionybės ir šventumo samprata A. Maceinos "Saules Giesmėje" ...... 272
Кl. Jurgelionis — žvaigždės (eit.) ..........................................................................................  278

KŪRYBOS     PASAULYJE LITERATŪRA
A.   Tyruolis — Racionalinis ir iracionalinis momentas Manno kūryboj .............................. 279

KNYGOS IR ŽURNALAI
Bern.   Brazdžionis — Paulius Jurkus: Pavasaris prie Varduvos ......................................... 280

RELIGINIS   GYVENIMAS
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Šventumo viršūnėse ............................................................ 291

MENAS
Paulius   Jurkus — Adomo Galdiko kūrinių paroda New Yorke .......................................... 284

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
A.  Ž. — Lietuvių krikščionių demokratų sukaktis ............................................................... 285

PASTABOS: L. Gendrutis — W. Churchillio svajonės — 287.
J.   Alaušius — Dėl Loko — 288.

ĮVYKIAI .................................................................................................................................. 288


* 7 Rugsėjis
Julius Gravrogkas — Pasaulėžiūrines pastabos ........................................................... 289
Jonas Mekas — Semeniškių idilės ............................................................................... 293
Zenonas Ivinskis   —   Lietuvių tautos žygių šaltiniai .................................................. 297
V. Vaitiekūnas — Užsieninis laisvės kovų frontas ....................................................... 303
Paulius Stelingis — Senelės pasaka, Lopšinė (eil.) ...................................................... 309
Jonas   Grinius — Du lietuviai — didieji europiečiai: J.Baltrušaitis ir O. Milašius ... 310
Kan. M. Vaitkus — Atsiminimai iš knygnešių gadynės ............................................... 320

KŪRYBOS  PASAULYJE
KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Balys — Baltų mitologijos apžvalga .......................................................................... 326

RELIGINIS  GYVENIMAS
Titas   Narbutas — Lotynų Amerikos viltys ir rūpesčiai .............................................. 328
Pr. G. — Kanados lietuvių katalikų kongresas ............................................................. 329

MOKSLAS
B. S. — Gamtos filosofija dabar .................................................................................... 330

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Dr. A. Lingaila — Bendruomeninės drumzlės ............................................................... 331

ĮVYKIAI .......................................................................................................................... 335


* 8 Spalis
Simas Sužiedėlis  —   Ateitininkai   tautos   egzistencinėje kovoje .......... 337
V. K. Jonynas — Lietuviškoji architektūra ............................................... 346
Leonardas   Andriekus — Saulėlydis,  Angelas,Vakar, Pilnatis (eil.) ...... 353
J. C. Rugis — Revoliucija mokslo pažiūrose ............................................. 324
Eug. Gruodis — Odė sniegui, Nakties daina (eil.) ..................................... 361
Nelė Mazalaitė — Gyvenimo knyga .......................................................... 362
Arthur Rimbaud — Vaikystės fragmentai ................................................. 365
J.  Jakštas — Tarp senovės ir viduramžių ................................................. 366

KŪRYBOS    PASAULYJE
LITERATŪRA
J. Lingis — Naujoji švedu literatūra ........................................................... 372

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug.   Ruginis — Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones ................................ 377
A. T. — K. Barėnas: Giedra visad grįžta ................................................... 378
Ig. K. — Į Laisvę, politikos žurnalas .......................................................... 378

MENAS
Paulius Jurkus — Dail. Jono Mackevičiaus palikimas ............................. 380

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Andriekus — Kultūros ir politikos grumtynės ....................................... 381
V. Vaitiekūnas — Ateitininkų kongresas ................................................... 382

ĮVYKIAI ....................................................................................................... 383


* 9 Lapkritis
P. Maldeikis — Tradicinis lietuvių auklėjimas ................................................................................ 385
Paulius Jurkus — Svečiuose pas Vizijų poetą ................................................................................. 397
Vytautas Mačernis — Vasaros gėles, Rudeninė šventė, Miške, Milžinas, Karalius,
Aš pažinau karalių tavyje, Velniai  (eil.) ........................................................................................... 402

Vytautas Mačernis — Tuštybė ......................................................................................................... 404
E. Erdvilas — Ukrainos kova už laisvę ...........................................................................................  407
Henrikas Nagys — Dail. Viktoro Vizgirdos kūrybinis kelias ......................................................... 411

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
J. Lingis — Naujoji švedų literatūra ................................................................................................. 418
Bern. Brazdžionis: Venancijus Ališas — Cascata Cristalina ........................................................... 421

RELIGINIS GYVENIMAS
Kun. K. A. Matulaitis, M. I. C. — Arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylos eiga ........... 423

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Andriekus — Artimo meilės žygyje .............................................................................................. 427
K. Žukas — Mykolas Sleževičius ..................................................................................................... 429
Būkime lituanistikos instituto nariais ............................................................................................... 429
PASTABOS:   K.   Kriščiukaitis — Pastaba į pastabas — 430.
L.   Gendrutis — Nerangumo piktžolė—431.

ĮVYKIAI ............................................................................................................................................. 431


* 10 Gruodis
Švenčių proga sveikiname "Aidų" skaitytojus, platintojus ir bendradarbius.
Leidėjai, Redakcija, Administracija.


Antanas Maceina — Dangun paėmimo dogmos aktualumas ................................. 433
Mykolas Vaitkus — Gegužes pirmoji, Aušros žvaigžde, Sapnas, Taip toli (eil.) ..  441
K. P. Aleksa — Arkivysk. M. Reinį prisiminus ...................................................... 442
Simas Sužiedėlis — Pabaltijo ateities klausimu ...................................................... 446
Aušra Bendoriūtė — Mano dienos, Purienos,
Šauksmas, Ketvirtą valandą, Ilgesys (eil.) .............................................................. 451

Ernest   Hemingway — Žudikai (verte A. V.) .........................................................  452
Pr. Skardžius — Vincas Krėvė — žmogus ir lietuvis .............................................. 457
E. Erdvilas — Ukrainos kova už laisvę .................................................................... 460

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
A.   V. — Ernest Hemingway .................................................................................... 465
J.   Baltinis — Ar iš tikro kritikos nusikalstamumas? ............................................ 466

KNYGOS IR ŽURNALAI
J.   Žemkalnis — Jurgio Blekaičio poetinis vardynas ............................................. 469
Antanas   Musteikis: Vaclovas Čižiūnas — Tautinis auklėjimas šeimoje ............. 470

RELIGINIS   GYVENIMAS
Tëv. dr. Klemensas Žalalis, O.F.M.—
Antrasis tarptautinis marijologljos ir devintasis Marijos kongresas Romoje ........ 471


MENAS
Paulius   Jurkus — Henri Matisse ........................................................................... 472
Paulius   Jurkus — Skulptorių Juozą Zikarą prisiminus .......................................... 472
S.   K. — Romo Viesulo paroda ................................................................................ 473

VISUOMENINIS  GYVENIMAS
Dr.   J.   Budzeika — Įspūdžiai iš biznierių ir ir akademikų pasikalbėjimų ............ 474

PASTABOS: L. Gendrutis — Didžioji grėsmė — 475.
L. A. — Vienašališkos stipendijos — 470.
L. G. — Studentų balsas — 476.

ĮVYKIAI .................................................................................................................... 477
1954 metų turinys ...................................................................................................... 479

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai