Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Iš hebrajų poezijos — L. Goldberg ir J. Amihai (vertė J. Kėkštas) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. Goldberg ir J. Amihai (   
LEA GOLDBERG

UŽMIRŠIMAS
1
Mano atmintis švari kaip šaltinis
Tyrame vandeny viskas lūžta
Tavo vardas, tavo veidas — subyrėję į šipulius

Tavo vardas ir tavo veidas toki gražūs
Kaip gi galėjo likti šuliny
Nesakyk
- Uny buvo pilni
O dabar išsklaidyti vėjuje

Išdraikė juos vėjas šiandien
Krito į upės gelmę
Visos upės plaukia į jūrą
O jūra vis nepilna


2
Aš esu gausi kaip vasara
Nes viską jau užmiršau
Ir kuriame gi pasvietyje
liko vardas, kurį užmiršau?

Gal jis žydi naktį
Tamsiame kambary, kurio langą
Stebi sužeisto mėnulio veidas?
Mėnulio? Kas pasakys dar mėnulio
Argi tai ne Kanaano žemės mėnulis
Gulintis danguje, aukštai
Kaip moteris tavo glėbyje?

Neatskleisk lango užuolaidų
Nepamiršk susitikimo, kurį paskyrei
Ji guli patiesta ir laukia ant stogo
O aš esu gausi kaip vasaros naktis.
Ryt kas nors man tars
'Ponia, ar mes nebuvom susitikę Norvegijoj?"
Tiesa, tiesa, ten pralėkė laivas

Tarp saulės ir mėnulio
Sutikau ten žuvėdrą
Sutikau ten kreidinį kalną
Rodos, kažkurioj gatvėj
Mačiau žmogų su žaliom
akim

Bet tu esi tas vyriškis su lietsargiu
Bet tu visuomet sėdi namie
Bet tu buvai pirklys
Krašte, kurio namų nebeprisimenu

Užmarštis man pasakė: tai neįmanoma
Ir nuo tol man geriau
Visi medžiai sako Amen
Lapams, pūvantiems žemėje.


JEHUDA AMIHAI

SU VISA GAILESTINGUMO RIMTIM
Suskaičiuok juos.
Tu gali juos suskaičiuoti. Jie
nėra kaip tas smėlis jūros krante. Jie
nėra kaip žvaigždės danguj. Jie kaip vieniši
kampe ir gatvėj. [žmonės

Suskaičiuok juos. Pamatyk.
Jie stebi dangtį, pro namų griuvėsius.
Išeik iš akmenyno ir grįžk. Kur
grįši? Bet suskaičiuok juos. Nes jie
gaišina dienas svajonėse.
Klaidžioja lauke, o viltys, kurių nepagalvojo,
stovi nuogos. Jose jie ir mirs.

Suskaičiuok juos.
Per anksti jie išmoko skaityti baisų
užrašą sienoj. Skaityti ir rašyti ant kitų
sienų. O puota trunka tyloj.

Suskaičiuok juos. Ir save įskaičiuok. Nes jie
sunaudojo jau visą kraują ir jo dar
trūksta kaip per pavojingą operaciją, kai vienas
būna kankinamas ir plakamas už tūkstančius.

O tas, kuris teisia, padarys sprendimą
su visu nakties supratimu
ir su visa gailestingumo rimtim.

Išvertė J. Kėkštas

JEHUDA AMIHAI gimė 1924 Wurzburge. 1936 emigravo į Izraelį. II pas. karo metu kovėsi anglų armijos eilėse. Hebrajų ir biblinę literatūrą studijavo Hebrajų universitete Jeruzalėje. Išleido poezijos knygas: Dabar ir kitomis dienomis (1955), Dviejų vilčių nuotolyje (1958) Parke (1959), Audroje (1961). Jis priklauso tai poetų grupei, kuri stengiasi įvesti į poeziją paprastos, kasdieninės kalbos ritmą, siekdamas sugriauti pertvarą tarp tikrovės ir poetinės konvencijos. Jo poezijoj paukščiais, dainuojančiais apie meilę, yra "luošiai ir benamiai", o Tie 'gegutės ir lakštingalos".
LEA GOLDBERG gimė 1911 Kaune. 1933 Berlyno universitete įsigijo filosofijos doktoratą. Nuo 1935 gyvena Izraelyje, kur dėsto visuotinę literatūrą Jeruzalės Hebrajų universitete. Poezijos knygos: Dūmų debesys (1935), žaliaakė varpa (1940), Mano senas namas (1942), Žydėjimo metas (1949). Be originalios kūrybos, daug verčia rusų poezijos ir prozos į hebrajų kalbą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai